Hoppa till innehåll

Import av textilprodukter från Vitryssland och Nordkorea år 2011

16.12.2010 16.50 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 15.55
Pressmeddelande

206/2010, RAS/MSR

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1159/2010 har reglerna för fördelning och förvaltning av autonoma textilkvoter för år 2011 fastställts. Förordningen publicerades den 10 december 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 326.

Förordningen gäller importen från Vitryssland och Nordkorea.

Kvoterna fördelas i den ordning som kommissionen tar emot ansökningar från medlemsländerna. I Finland lämnas ansökningarna till Tullstyrelsen med blankett 654.

Dessa maximikvantiteter ska emellertid inte gälla för näringsidkare som vid sin första ansökan för 2011 för Tullen kan bevisa att de för de berörda kategorierna och tredjeländerna importerade mer än de maximikvantiteter som angetts för varje kategori enligt de importlicenser som beviljats dem för 2010.

För dessa näringsidkare får Tullen tillåta import som inte överskrider de kvantiteter som år 2010 importerades från de berörda tredjeländerna och för de berörda kategorierna, under förutsättning att detta ryms inom kvoten.

I bilagan nedan anges de maximala kvantiteter som en importör kan ansöka om. Då minst 50 % av den beviljade kvantiteten utnyttjats kan importören göra en ny ansökan. En förutsättning för beviljande av importlicens är att det finns ett kontrakt om leverans av varorna.

De maximikvantiteter som en importör kan ansökan om i varje kategori anges i bilagan nedan.

Bilaga: EUT L 326, 10.12.2010, bilaga 1, sid. 27–29

TMD