Hoppa till innehåll

Import av textilprodukter från Vitryssland och Nordkorea 2015

Utgivningsdatum 23.12.2014 8.41 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 13.07
Pressmeddelande

135/2014, MSR

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1235/2014 har reglerna för fördelning och förvaltning av autonoma textilkvoter fastställts för år 2015. Förordningen publicerades den 19 november 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 332 (EUT L 332, 19.11.2014, bilaga I, s. 20–22). Förordningen gäller importen från Vitryssland och Nordkorea.

Kvoterna fördelas i den ordning som kommissionen tar emot ansökningar från medlemsländerna. I Finland lämnas ansökningarna till Tullen med blankett 654.
Dessa maximikvantiteter ska emellertid inte gälla för näringsidkare som vid sin första ansökan för 2015 kan bevisa för Tullen att de för de berörda kategorierna och tredjeländerna importerade mer än de maximikvantiteter som angetts för varje kategori enligt de importlicenser som beviljats dem för 2014.

För dessa näringsidkare får Tullen tillåta import som inte överskrider de kvantiteter som importerades 2014 från de berörda tredjeländerna och för de berörda kategorierna, under förutsättning att detta ryms inom kvoten.

I bilagan nedan anges de maximala kvantiteter som en importör kan ansöka om. När minst 50 % av den beviljade kvantiteten utnyttjats kan importören göra en ny ansökan. En förutsättning för beviljande av importtillstånd är att det finns ett kontrakt om leverans av varorna.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD