Hoppa till innehåll

Meddelande till importörer; Import av tonfisk från Colombia och El Salvador

25.5.2010 13.14 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 12.30
Pressmeddelande

92/2010, RAS/LL

Kommissionen publicerade den 21 maj 2010 (EUT C 132) ett meddelande till importörer som gäller konserverad tonfisk och frysta tonfiskfiléer som importeras från Colombia och El Salvador. Produkterna tillhör HS-nummer 1604 14.

Kommissionen informerar om att det finns rimliga tvivel beträffande den korrekta tillämpningen av förmånsbehandling för dessa produkter och giltigheten hos ursprungsintyg som visas upp för dess produkter.

Betydande kvantiteter av dessa produkter importeras till EU och deklareras ha ursprung i Colombia eller El Salvador, vilket dock inte stämmer.

Enligt meddelandet kan det inte uteslutas att sändningar också importeras från andra länder som omfattas av GSP-systemet utan att produkterna uppfyller systemets villkor för ursprungskumulation.

Gemenskapsimportörer som uppvisar ursprungsintyg för att få förmånsbehandling för dessa produkter bör vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa produkternas ursprungsstatus. Dessa produkters övergång till fri omsättning med förmånsbehandling kan ge upphov till en tullskuld och innebära ett bedrägeri riktat mot EU:s ekonomiska intressen.

I meddelandet nämns också att artikel 220.2 b femte stycket i tullkodexen tillämpas vid efterförtullning. Enligt dessa bestämmelser kan den person som är ansvarig för betalandet av en skuld inte åberopa god tro eftersom kommissionen i EUT har offentliggjort ett meddelande där det konstateras att det finns rimliga skäl att misstänka att förmånslandet inte tillämpar preferenssystemet korrekt.

Gällande de ursprungsintyg som visas upp vid import görs begäranden om efterkontroll till förmånsländerna. I samband med efterkontroll kan utfärdade ursprungsintyg visa sig vara felaktiga.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD