Hoppa till innehåll

Meddelande till importörer; Import av glasfibervävnader med öppna maskor till Europeiska unionen från de förmånsländer inom GSP-systemet som hör till de regionala kumulationsgrupperna I och III

25.9.2015 9.39
Pressmeddelande

75/2015, LL

Kommissionen har publicerat ett meddelande till importörer (EUT C 314, 23.9.2015, s. 11) gällande glasfibervävnader med öppna maskor som importeras från vissa förmånländer inom GSP-systemet. Produkterna klassificeras enligt HS-nummer 7019 40, 7019 51 eller 7019 59. Kommissionen informerar om att det finns rimliga tvivel beträffande den korrekta tillämpningen av förmånsbehandlingen för dessa produkter och giltigheten hos de ursprungsintyg som visas upp för produkterna i EU.

Meddelandet gäller ovannämnda produkter som importeras från GSP-förmånsländer tillhörande de regionala kumulationsgrupperna I och III. Vid tidpunkten då meddelandet offentliggjordes omfattar dessa kumulationsgrupper följande förmånsländer:

Grupp I – Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Vietnam och Myanmar/Burma

Grupp III – Bangladesh, Bhutan, Indien, Nepal, Pakistan och Sri Lanka

Flera undersökningar visar att betydande mängder glasfibervävnader med öppna maskor i allmänhet avsänds till EU från Singapore. Dessa vävnader deklareras för övergång till fri omsättning inom EU med förmånsberättigande ursprung i något av de länder som tillhör den regionala kumulationsgruppen I eller III, fastän de i verkligheten inte är berättigade till förmånsbehandlingen.

De ekonomiska aktörer i EU som deklarerar ursprung eller uppvisar ursprungsintyg för ovan nämnda produkter tillråds därför att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder. Dessa produkters övergång till fri omsättning med förmånsbehandling kan ge upphov till en tullskuld eller innebära bedrägeri. Detta inverkar negativt på EU:s ekonomiska intressen.

Vid förtullning i efterhand till följd ovan beskrivna omständigheter kan den person som är ansvarig för betalning av skulden inte åberopa god tro enligt artikel 220.2 b femte stycket i tullkodexen (rådets förordning (EEG) nr 2913/92). Enligt denna bestämmelse kan den person som är ansvarig för betalandet av en skuld inte åberopa god tro när kommissionen i EUT har offentliggjort ett meddelande där det konstateras att det finns rimliga skäl att misstänka att förmånslandet inte tillämpar preferenssystemet korrekt.

I fråga om de ursprungsintyg som visas upp vid importen görs begäranden om efterkontroll till förmånsländerna. I samband med efterkontrollen kan de utfärdade ursprungsintygen visa sig vara felaktiga.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD