Hoppa till innehåll

Högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD:2014:182 om bilskatt på en personbil som förts in från en annan medlemsstat

9.1.2015 13.59 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 9.47
Pressmeddelande

6/2015, JS/TAR

Högsta förvaltningsdomstolen gav den 19 december 2014 ett beslut gällande bilbeskattningen i Finland.

I högsta förvaltningsdomstolen var det på besvär av tullombudet fråga om huruvida den utsläppsbaserade skatteprocent om vilken föreskrivs i 5 a § (1292/2007) i bilskattelagen skulle tillämpas på en bil som tagits i bruk i en annan medlemsstat innan nämnda 5 a § hade trätt i kraft. Med hänvisning till unionens domstols rättspraxis ansåg högsta förvaltningsdomstolen att 5 a § i bilskattelagen ska anses strida mot unionsrätten till den del som paragrafen innebär ett system där det på ett fordon som importerats från en annan medlemsstat tillämpas en utsläppsbaserad skatteandel enligt lagrummet utan att reda ut om tillämpningen av systemet leder till att det för en bil som importerats till Finland från en annan medlemsstat i bilskatt inte tas ut ett högre belopp än vad som i skatt återstår i ett likadant fordon som redan är registrerat i Finland.

Beslutet förutsätter att det vid beskattning av begagnade fordon som importerats från en annan EU- eller EES-stat ska säkerställas att bilskattebeloppet inte överskrider beloppet av den bilskatt som ingår i ett likadant begagnat fordons allmänna värde i detaljhandeln i Finland. Detta säkerställs i regel med en jämförelseberäkning som görs vid beskattning av varje begagnat fordon som importerats från en EU- eller EES-stat. Tullen räknar ut jämförelseskattens andel utifrån de allmänna skattegrunderna i den bilskattelag som gällde när fordonen var nya. Jämförelseskattesatsen anses vara lika med bilskattens andel av ett nytt fordons värde enligt de skattegrunder som gällde den dag då fordonet togs i bruk.

TMD