Hoppa till innehåll

Ingångsprissystemet för frukt och grönsaker

5.9.2012 17.14
Pressmeddelande

110/2012, RAS/LL

Bestämmelserna om ingångsprissystemet för frukt och grönsaker finns i artiklarna 133–137 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 (EUT L 157, 15.6.2011). De berörda produkterna och tillämpningsperioderna för varje produkt finns angivna i förordningens bilaga XVI.

Om ett värde som grundar sig på produktens fakturapris används som ingångspris ska importören ställa en säkerhet. Säkerhet ska dock ställas endast om detta värde är mer än 8 procent högre än det tillämpliga schablonimportvärdet. Ett ytterligare villkor för ställande av säkerhet är att det tillämpade värdet leder till uppbörd av ett lägre tullbelopp än schablonimportvärdet skulle leda. Som säkerhet reserveras skillnaden mellan den tull som grundar sig på schablonimportvärdet och den tull som grundar sig på produktens pris.

Ovannämnda förordning har ändrats genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 701/2012 (EUT L 203, 31.7.2012, s. 60 - 63). Ändringen trädde i kraft den 7 augusti 2012 och tillämpas från och med den 1 september 2012.

Genom ändringen har ett nytt fjärde och femte stycke lagts till i artikel 137.4. Ändringen har gjorts för att precisera importörens skyldigheter att för Tullen visa upp handlingar som styrker importprisets riktighet för att säkerheten ska kunna frisläppas. När importören använder ett ingångspris som grundar sig på produktens pris (art. 137.1 a) ska importören kunna bevisa riktigheten av det använda importpriset.

För att bevisa importprisets riktighet ska importören utöver fakturan tillhandahålla alla handlingar som Tullen anser sig behöva vid tullkontroller avseende försäljning och avsättande av varje produkt i partiet i fråga. Sådana handlingar är enligt förordningen bl.a. handlingar som hänför sig till transport, försäkring, hantering och lagring av partiet.

Om handelsnormerna kräver att sort eller handelstyp för frukt och grönsaker anges på frukt- eller grönsaksförpackningen, ska sorten eller handelstypen för den frukt och de grönsaker som ingår i partiet anges i transporthandlingar, fakturor och leveransorder.

Mera information ges av Leena Lehtinen, tfn 040 332 2106.

TMD