Hoppa till innehåll

Handelsavtalet med Colombia och Peru; tillämpning av avtalet mellan EU och Peru fr.o.m. 1.3.2013

Utgivningsdatum 5.3.2013 10.20 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 17.33
Pressmeddelande

26/2013, LL

Handelsavtalet mellan Europeiska unionen å ena sidan och Colombia och Peru å andra sidan börjar tillämpas provisoriskt mellan EU och Peru den 1 mars 2013 (EUT L 56, 28.2.2013). Tillämpningen av avtalet mellan EU och Colombia börjar senare. Handelsavtalet finns publicerat i EUT L 354, 21.12.2012.

Avtalsparterna har upprättat ett frihandelsområde inom vilket varuhandeln liberaliseras stegvis. Bestämmelserna i avtalet tillämpas på bilaterala handelsrelationer mellan varje avtalsslutande land inom Andinska gemenskapen (Colombia och Peru) och Europeiska gemenskapen men inte på handelsrelationer mellan enstaka länder inom Andinska gemenskapen.

Med tullar avses alla tullar och andra avgifter som tillämpas vid import av varor med undantag av antidumpnings-, utjämnings- och skyddstullar.

Varje avtalspart beviljar förmånsbehandling för den andra avtalspartens varor. Tullarna på varor med ursprung i den andra parten avvecklas enligt bilaga I till avtalet (Tidsplaner för avveckling av tullar). I bilagan specificeras det för varje vara en bastullsats på vilken de gradvisa tullsänkningarna tillämpas.

Avtalet innehåller bestämmelser om skyddsåtgärder inom jordbruket (art. 29) i fråga om de ursprungsprodukter som avses i bilaga IV till avtalet (tilläggstullar om importvolymen överskrider en tröskelnivå).

Colombia och Peru får tillämpa ett prisbandssystem på vissa jordbruksprodukter (art. 30) och EU ett ingångsprissystem inom frukt- och grönsakssektorn.

Vid import av jordbruksprodukter tillämpas också tullkvoter (bilaga I). Kvoterna förvaltas enligt principen ”först till kvarn”.

I avtalet ingår multilaterala (art. 43–47) och bilaterala (art. 48) skyddsåtgärder. Bilaterala skyddsåtgärder kan endast tillämpas under en övergångsperiod (fotnot 10 till art. 48.2).

I artikel 329 bestäms om anslutningen av andra medlemsländer i Andinska gemenskapen till detta avtal.

Om avtalets ikraftträdande bestäms i artikel 330. Avtalet kan alltså provisoriskt tillämpas mellan EU och Peru fastän den andra avtalsslutande parten i Andinska gemenskapen Colombia ännu inte slutfört sina interna förfaranden som ikraftträdandet förutsätter.

Avtalet kommer att gälla på obestämd tid.

Ursprungsreglerna

Avtalets ursprungsregler finns i bilaga II (s. 2075–2179). Reglernas uppbyggnad motsvarar ursprungsreglerna enligt Paneuropa-Medelhavsavtalen. Ursprungsreglernas innehållsförteckning finns i bilagan nedan.

Som ursprungsintyg används varucertifikat EUR.1, fakturadeklaration och fakturadeklaration som upprättats av godkänd exportör. I Colombia och Peru är den myndighet som är behörig att utfärda varucertifikat EUR.1 samt bevilja tillstånd att verka som godkänd exportör ett ministerium, inte Tullen. Därför står både den behöriga (offentliga) myndigheten och Tullen angivna i fält 11 på varucertifikat EUR.1 och i fakturadeklarationen. Parterna godkänner dock varucertifikat EUR.1 som inte har en hänvisning till den behöriga myndigheten i fält 11. En hänvisning bara till Tullen räcker (blanketter som tryckts i Finland).

Så som enligt andra avtal kan varucertifikat EUR.1 på vissa villkor också utfärdas efter exporten av de berörda ursprungsprodukterna. Likaså kan ett duplikat av certifikatet på vissa villkor utfärdas i stället för ett förkommet certifikat. Också ett ersättande certifikat kan utfärdas i EU för att skicka oförtullade varor någon annanstans i EU för förtullning.

Ursprungsintygen gäller i 12 månader efter att varucertifikatet utfärdats eller fakturadeklarationen upprättats.

Texten i fakturadeklarationen är lik den traditionella mallen. Textmallarna på de olika språken finns i tillägg 4 till bilaga II (s. 2174):

"The exporter of the products covered by this document (customs [or competent governmental] authorisation No ….) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …. preferential origin."

Värdegränsen för ursprungsprodukter som en privatperson skickar till en annan är 500 euro i EU (förmånsbehandling för småförsändelser utan ursprungsintyg på vissa villkor). Motsvarande gräns för ursprungsprodukter som ingår i resandes personliga bagage är 1 200 euro.

I avtalet ingår både bilateral och regional ursprungskumulation.

Material med ursprung i Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela eller i ett sådant medlemsland i Andinska gemenskapen som inte är part i detta avtal anses som material med ursprung i ett avtalsslutande land i Andinska gemenskapen, om materialet genomgår en vidareförädling där eller om det ingår i en produkt som tillverkats där. Vid tillämpning av regional kumulation ska ursprungsintygen vara försedda med uppgiften ”kumulation med (landets namn)”/ ”cumulation with (name of country)”.

Avtalets ursprungsregler gör det möjligt att på begäran tillämpa ursprungskumulation också med vissa andra länder. Om sådan kumulation någon gång börjar tillämpas kommer det att tillkännages i EUT.

Bestämmelsen om direkttransport följer den traditionella modellen, dvs. den har inte ersatts av den s.k. non-manipulation-bestämmelsen (att bevara i oförändrat skick).

Helt framställda produkter definieras i artikel 5 i bilaga II.

De varukodsspecifika reglerna för tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter finns i tillägg 2 till bilaga II (s. 2099). Ursprungsreglerna i tillägg 2A till bilaga II (s. 2162) kan inom ramen för tullkvoter tillämpas i stället för reglerna i tillägg 2. Dessa ursprungsregler och kvoter anges i form av anmärkningar (1–9).

Den allmänna toleransen i ursprungsreglerna är 10 %. Toleransen tillämpas dock inte på produkter som tillhör kapitlen 50–63 i det harmoniserade systemet.

Ursprungsreglerna innehåller inte någon bestämmelse om förbud mot tullrestitution eller om bokföringsmässig uppdelning av material.

I tillägg 5 till bilaga II (s. 2176) anges kvoter för fiskeriprodukter med ursprung i Peru. Dessa produkter omfattas av vissa särskilda bestämmelser om ”fartyg” och ”fabriksfartyg” som anges i EU:s förklaring om artikel 5 i bilaga II (s. 2177, led b i förklaringen). Vid tillämpning av dessa kvoter ska ursprungsintygen förses med följande förklaring på engelska:
” Products originating in accordance with Appendix 5 of Annex II”.

Perus och Colombias gemensamma förklaring om artikel 5 i fråga om ursprungsprodukter från Europeiska gemenskapen finns på sidan 2178 (fartyg och fabriksfartyg).

Metoderna för administrativt samarbete anges i artiklarna 30–34 i bilaga II. I dessa artiklar beskrivs bl.a. förfarandet för efterkontroll av ursprungsintyg.

Avtalets särskilda bestämmelser om administrativt samarbete finns i bilaga III (s. 2180). I bilagan beskrivs de åtgärder som ska vidtas i situationer med bristande administrativt samarbete. Förmånsbehandlingen kan i vissa situationer upphävas tillfälligt (i fråga om en viss varukod och ett visst ursprung). Den importerande parten har möjlighet att be om tillstånd att delta i en kontroll av en exportprodukts ursprungsstatus som sker i den exporterande partens territorium.

Övergångsbestämmelse för varor under transport

Avtalet får tillämpas på produkter som uppfyller bestämmelserna i bilaga II och som på dagen för avtalets ikraftträdande antingen befinner sig under transport eller i en part (EU) i tillfällig lagring i tullager eller i frizon. Förutsättningen är att ett ursprungsintyg, utfärdat i efterhand, inom tolv månader efter ovannämnda tidpunkt uppvisas för den importerande partens (EU) tullmyndigheter tillsammans med de handlingar som visar att varorna har transporterats direkt i enlighet med bestämmelserna i artikel 13 (direkttransport).

Europaparlamentet och rådet har också utfärdat förordning (EU) nr 19/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen samt Colombia och Peru (EUT L 17, 19.1.2013).

Tidsplanerna för avveckling av tullar finns i bilaga I (s.105).
Tillägg 1
Avsnitt A (s. 105): Avveckling av Colombias tullar på varor med ursprung i EU, tullkategorier (= tidsplan för tullsänkningar) samt kvoter för olika tullkategorier
Avsnitt B (s. 115): Avveckling av EU:s tullar
Underavsnitt I: Avveckling av EU-partens tullar på varor med ursprung i Colombia, tullkategorier, tröskelvolymer för import
Underavsnitt II (s. 118): Avveckling av EU-partens tullar på varor med ursprung i Peru, tullkategorier, tröskelvolymer för import
Avsnitt C (s.121): Avveckling av Perus tullar på varor med ursprung i EU, tullkategorier samt kvoter för olika tullkategorier

Tillägg 2
EU-partens införselpriser (ingångspriser)
Avsnitt A Colombia (s. 124-)
Avsnitt B Peru (s. 155 - )
Avveckling av Colombias tullar på varor med ursprung i EU varukodsvis (s. 184)
Avveckling av EU:s tullar på varor med ursprung i Colombia varukodsvis (s. 426)
Avveckling av EU:s tullar på varor med ursprung i Peru varukodsvis (s. 1033)
Avveckling av Perus tullar på varor med ursprung i EU varukodsvis (s. 1656)

Tullförmånerna som sedan den 1 mars 2013 beviljats för produkter med ursprung i Peru visas i Taric-databasen på följande sätt: ”Peru (PE) preferenstull (01-03-2013 - ): t.ex. 0 % ” . Hänvisningen till rättsakten är ”D0735/12”, dvs. rådets beslut om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av handelsavtalet mellan Europeiska unionen å ena sidan och Colombia och Peru å andra sidan (2012/735/EU), EUT L 354, 21.12.2012.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD