Hoppa till innehåll

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och av 6 a § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (RP 162/2010 rd)

21.12.2010 16.38
Pressmeddelande

197/2010, JS/TNu

Riksdagen har godkänt regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och av 6 a § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen enligt regeringens förslag, med undantag av 94 § 1 mom. 23 punkten i mervärdesskattelagen i förslaget, som riksdagen ändrade.

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2011. Lagarna tillämpas på varor och tjänster för vilka skyldigheten att betalas skatt uppstått efter att lagen i fråga trätt i kraft.

Tullens behörighet omfattar mervärdesbeskattningen vid import av varor samt mervärdesbeskattningen vid vissa gemenskapsinterna förvärv (MomsL 146 a § och 146 b §). Nedan presenteras kommande ändringar i mervärdesskattelagen närmast vad dessa två behörighetsområden gäller. RP 162/2010 rd finns på Internet på adressen http://www.finlex.fi

Definition på vara

MomsL 17 §

Enligt detaljmotiveringen till lagförslaget föreslås den finska språkdräkten bli ändrad så att uttrycket ”lämpö ja kylmyys” som ingår i paragrafens definition av vara blir ”lämpö- ja jäähdytysenergia”. Ändringen motsvarar artikel 1.3 i det tekniska direktivet, som är en ändring till artikel 15.1 i mervärdesskattedirektivet. Den svenska språkdräkten ändras inte.

Gemenskapsinterna varuförvärv

MomsL 26 c § 3 mom. 1 och 3 punkten

Det är inte heller fråga om ett gemenskapsinternt förvärv, om
1) skatt inte skulle betalas på försäljning av varan med stöd av 58 § eller 70 § 1 mom. 6—8 punkten, om försäljningen skulle ske i Finland,
— — — — — — — — — — — — — —
3) förvärvaren är en internationell organisation eller dess personal, som enligt avtalet om grundande av organisationen eller värdlandsöverenskommelsen skulle ha rätt till återbäring för den skatt som ingår i förvärvet, om försäljningen skulle ske i Finland.

Hänvisningen i paragrafens 3 mom. 1 punkten ändras till att gälla MomsL 70 § 1 mom. 6-8 punkten och ordalydelsen i 3 mom. 3 punkten ändras till att motsvara den nya 129 b §.

MomsL 26 e §

Med accispliktiga varor avses i denna lag sådana varor som nämns i 3 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), 2 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), 2 § 1 mom. i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och 2 § 2 punkten a och c underpunkten i lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996), med undantag för sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom gemenskapens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät.

Genom ändringen införs i bestämmelsen en hänvisning till de energiprodukter som avses i 2 § 2 punkten a- och c-underpunkten i lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996). Enligt underpunkten a i nämnda lagrum avses med energiprodukt stenkol (varukod 2701 i tulltariffen), brunkol (varukod 2702 i tulltariffen) samt koks av stenkol, brunkol eller torv (varukod 2704 i tulltariffen). Enligt detaljmotiveringen i regeringspropositionen är avsikten att ändra den gällande definitionen av energiprodukt i enlighet med gemenskapens bestämmelser så att den även inbegriper kondenserad naturgas (varukod 2711 11 i tulltariffen). Bestämmelsen om detta kommer att ingår i 2 § 2 punkten c-underpunkten i den ovannämnda lagen om accis.

Sänkt skattesats

MomsL 85 a § 1 mom. 6 punkten

För försäljning av följande tjänster samt för försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor ska i skatt betalas 9 procent av skattegrunden:
— — — — — — — — — — — — — —
6) läkemedel enligt läkemedelslagen (395/1987), sådana preparat enligt 22 och 22 a § i läkemedelslagen som enligt villkoret för sådan registrering som avses i de nämnda paragraferna får säljas endast genom apoteksrörelse och sådana kliniska näringspreparat och produkter som motsvarar sådana preparat samt salvbaser om de berättigar till ersättning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004)

I bestämmelsen hänvisas till läkemedelslagens 22 § som gäller växtbaserade preparat och till 22 a § som gäller homeopatiska preparat. Den sänkta skattesatsen tillämpas på nuvarande sätt på sådana registrerade naturpreparat och homeopatiska preparat som avses i läkemedelslagen och som enligt villkoret för sådan registrering som avses i de nämnda lagrummen endast får säljas på ett apotek som avses i läkemedelslagen. Det faktiska tillämpningsområdet för bestämmelsen förblir oförändrat.

Undantag från skattepliktigheten vid import

MomsL 94 § 1 mom.

Skattefri är import av följande varor:
— — — — — — — — — — — — — —
2) el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät eller genom ett nät som är anslutet till ett naturgasnät, sådan gas som skall införs från ett gastankfartyg i ett naturgasnät eller ett rörledningsnät uppströms samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla,
— — — — — — — — — — — — — —
22) varor som importeras för officiellt bruk av sådana organ inom Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen, som avses i 129 §, under de förutsättningar och med de begränsningar som har fastställts i det protokoll eller de avtal som avses i 129 § och under förutsättning att grunden för den skatt som ska betalas på importen av en vara ökad med mervärdesskattens andel är minst 80 euro,
23) varor som importeras av sådana internationella organisationer som avses i 129 b § samt av deras personal, under de förutsättningar och med de begränsningar som har fastställts i avtalet om grundande av organisationen eller i värdlandsöverenskommelsen och under förutsättning att grunden för den skatt som ska betalas på importen ökad med mervärdesskattens andel är minst 170 euro; det är utrikesministeriet som fastställer om sökanden på basis av avtalet om grundande av organisationen eller värdlandsöverenskommelsen, sökandens ställning och varans användningsändamål har rätt till skattefriheten;
24) varor vars totala värde är högst 22 euro, med undantag av tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker och parfymer.
— — — — — — — — — — — — — —

I paragrafens 1 mom. 2 punkt bestäms om skattefrihet för import av el och sådan gas som levereras genom ett naturgasnät. I och med ändringen gäller skattefriheten vid import också gas som införs från ett gastankfartyg i ett naturgasnät eller ett rörledningsnät uppströms samt värme och kyla som levereras genom ett nät.

I paragrafens 1 mom. 22 punkt bestäms om skattefrihet för import av varor som anskaffats för officiellt bruk av ett organ inom Europeiska gemenskaperna. I punkten har samma justeringar gjorts som i lagens 129 §. Skattefriheten gäller fortfarande endast varor som anskaffats för officiellt bruk.

I paragrafens 1 mom. 23 punkt bestäms om skattefrihet för import av varor som importerats av sådana internationella organisationer som avses i lagens 129 b § samt av deras personal. Den nuvarande 23 punkten blir en ny punkt 24.

MomsL 94 a §

Importen av ett datamedium och därpå lagrat adb-specialprogram är skattefri, om importören är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga.
— — — — — — — — — — — — —

I och med ändringen omfattar 94 a § i mervärdesskattelagen också importen av ett datamedium och ett därpå lagrat adb-specialprogram, som importerats av en juridisk person som finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga.

MomsL 94 b §

Ett nytt andra moment:
Om importen följs av sådan gemenskapsintern försäljning som avses i 72 b § 1 eller 6 mom., är villkoret för att importen ska vara skattefri att importören vid importtillfället
1) har meddelat det mervärdesskattenummer som den har beviljats i Finland,
2) har meddelat det mervärdesskattenummer som köparen har beviljats i en annan medlemsstat, eller vid flytt av varor, importörens eget mervärdesskattenummer i transportens ankomstmedlemsstat, och
3) på begäran har meddelat bevis på att de importerade varorna är avsedda att sändas eller transporteras till en annan medlemsstat.
— — — — — — — — — — — — — —

Enligt 94 b § i mervärdesskattelagen är import av en vara skattefri, om importtransporten av varan upphör i en annan medlemsstat, om varan vid gemenskapsintern försäljning är skattefri och om importören är en näringsidkare.

Till 94 b § i mervärdesskattelagen fogas genom ändringen ett nytt andra moment som preciserar villkoren för skattefriheten vid import.

Uppgifterna som förutsätts i bestämmelsen avviker inte från de uppgifter som Tullen redan nu kräver som förutsättning för skattefriheten vid import. Tullmyndigheten kan av praktiska skäl låta bli att vid importtillfället kräva bevis på avsikten att sända varorna till en annan medlemsstat. Beviset ska dock gå att se i importörens bokföring.

Beskattningsförfarande vid vissa gemenskapsinterna förvärv

MomsL 146 b §

Hänvisningen i paragrafen till den upphävda lagen om påförande av accis ändras till att gälla den gällande punktskattelagen.


Mera information: Tuula Nummela, tfn 040 332 2449.

TMD