Hoppa till innehåll

GSP+-tullförmåner för Filippinerna fr.o.m. 25.12.2014 och motsvarande förmåner för Ecuador fr.o.m. 1.1.2015

30.12.2014 8.48
Pressmeddelande

139/2014, LL

Filippinerna (PH)

Rättsakt: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1386/2014 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (EUT L 369, 24.12.2014)
Filippinerna har beviljats tillträde till GSP+-ordningen. Således har landet införts i länderförteckningen i bilaga III till förordning 978/2012. Förordning 1386/2014 trädde i kraft den 25 december 2014.

Ecuador (EC)

Rättsakt: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1384/2014 om tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador (EUT L 372, 30.12.2014)

Ecuador har genom förordning 1384/2014 beviljats förmåner motsvarande GSP+-tullförmåner fr.o.m. den 1 januari 2015.

Ecuador har på grund av den höjda inkomstnivån i landet lämnats utanför det egentliga GSP-systemet och är därmed inte längre ett av förmånländerna för GSP+-ordningen heller fr.o.m. den 1 januari 2015 (se TMD 101/2014). Ecuador vill dock bli part i handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru. Avtalets anslutningsprotokoll paraferades den 12 december 2014. Enligt förordning 1384/2014 får de tullar som den 12 december 2014 tillämpades på produkter med ursprung i Ecuador inte höjas.

Som ursprungsregler vid tullförmånsbehandlingen tillämpas ursprungsreglerna enligt GSP-systemet. Som ursprungsintyg används ursprungscertifikatet formulär A (Form A).

Förordning 1384/2014 träder i kraft den 31 december 2014 och tillämpas från den 1 januari 2015. Förordningen tillämpas till den 31 december 2016. Om tillämpningen upphör tidigare än så publicerar kommissionen ett meddelande därom i EUT.

Mera information ges av Leena Lehtinen (leena.lehtinen(at)tulli.fi) samt av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD