Hoppa till innehåll

GSP-ursprungsreglerna; kumulation med material med ursprung i Turkiet fr.o.m. 1.1.2015

19.4.2016 8.44
Pressmeddelande

32/2016, LL

Kommissionen har offentliggjort ett meddelande om tillämpning av bilateral kumulation enligt EU:s allmänna preferenssystem (GSP) på material med ursprung i Turkiet fr.o.m. den 1 januari 2015 (EUT C 134, 15.4.2016). Kumulation tillämpas dock inte på produkter med ursprung i Turkiet som omfattas av kapitlen 1–24 i det harmoniserade systemet. Ett motsvarande system används redan i fråga om material med ursprung i Norge och Schweiz.

Tillämpningen av kumulation innebär att material med ursprung i EU, Norge, Schweiz eller Turkiet kan användas vid tillverkningen av ett utvecklingslands ursprungsprodukt. Detta material kan anses ha ursprung i förmånslandet om bearbetningen eller behandlingen i förmånslandet går utöver de så kallade otillräckliga åtgärderna.

Grundprincipen vid tillämpning av kumulation är att alla deltagande länder iakttar likadana ursprungsregler.

Turkiet har anpassat sina ursprungsregler i det allmänna preferenssystemet till unionens regler i slutet av 2014. Turkiet tillåter också att GSP-förmånsländerna använder material med ursprung i unionen inom ramen för ursprungskumulation när de producerar varor som är berättigade till GSP-förmåner vid import till Turkiet.

Tillämpningen av och förutsättningarna för denna kumulation grundar sig på artikel 85 i tillämpningskodexen för gemenskapens tullkodex (2454/93).

Systemet med ersättningsursprungsintyg tas dock inte i bruk i handeln mellan unionen och Turkiet. Däremot är det mellan EU, Norge och Schweiz möjligt att utfärda och godkänna ersättningsursprungsintyg formulär A.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD