Hoppa till innehåll

Ghana; avtal om tullförmåner för ursprungsprodukter fr.o.m. 15.12.2016

21.12.2016 8.31
Pressmeddelande

117/16.12.2016, LL, päivitetty 21.12.2016,

Det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Ghana (EPA) tillämpas provisoriskt från och med den 15 december 2016 (Meddelande i EUT L 340, 15.12.2016). Avtalet finns publicerat i EUT L 287, 21.10.2016. Avtalet innehåller inga ursprungsregler. Som ursprungsregler tillämpas ursprungsreglerna i den s.k. marknadstillträdesförordningen (Förordning 2016/1076, EUVL L 185, 8.7.2016).

Produkter med ursprung i Ghana är tullfria vid import till unionen med undantag av produkterna i kapitel 93.  I avtalets bilaga 1 finns dock undantag från tillämpningen av tullfrihet för vissa känsliga varor.   

Tullförmåner som i Ghana beviljas för produkter med ursprung i EU finns i bilaga 2 (sidorna 41–313). Tullarna sänks i Ghana gradvis (grupperna A-C) enligt nedsättningstidtabellerna. Känsliga produkter i grupp D omfattas inte av tullnedsättningarna.

Ursprungsreglerna

Ursprungsreglerna i marknadstillträdesförordningen (EU) 2016/1076, som tillämpas enligt avtalet, är av den s.k. traditionella modellen. Som ursprungsintyg används varucertifikat EUR.1 som utfärdats av en behörig myndighet eller fakturadeklarationer som upprättats av godkända exportörer. Vem som helst exportör kan upprätta fakturadeklarationer för ursprungsprodukter när värdet på ursprungsprodukterna i en försändelse inte överstiger 6 000 euro. Ursprungsintyget är i kraft 10 månader efter den dag det utfärdats.

Dessa ursprungsregler har inga bestämmelser om bokföringsmässig uppdelning av material eller förbud mot tullrestitution.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.


                                 

TMD