Hoppa till innehåll

Gåva är inte alltid tullfri eller skattefri – Även bröllopsgåva kan kosta för mottagaren

Utgivningsdatum 16.6.2016 9.00
Pressmeddelande

En del av texten i detta meddelande gäller inte längre. Läs hur du ska förtulla en gåva.

Gåva är inte alltid tullfri eller skattefri – Även bröllopsgåva kan kosta för mottagaren

En glad förväntan på en gåvoförsändelse kan sluta i besvikelse, om gåvan avsänts från ett land utanför EU:s tull- eller skatteområde och gåvans värde överstiger 45 euro.Då ska mottagaren av gåvoförsändelsen självmant tullklarera sin gåva och betala importmomsen, tullen eller båda för försändelsen.Om gåvan innehåller punktskattepliktiga produkter, såsom alkohol, tas också punktskatten ut.

Det är ofta oklart för avsändare och mottagare av gåvor vad som räknas som gåvoförsändelse. En gåva är en försändelse som en privatperson skickar till en annan privatperson och som mottagaren får utan att betala någonting i form av pengar eller t.ex. arbete. Gåvoförsändelserna är sporadiska och innehåller varor som är avsedda för mottagarens eller hens familjs personliga bruk utan något slags kommersiellt syfte. Det spelar ingen roll hur gåvoförsändelsen ser ut och den behöver inte gå att känna igen som gåva.

Varor som har beställts och betalats i en nätbutik för att skickas till en annan person eller gåvor som skickats av ett företag är inte sådana gåvor som avses här. Att ordet gift (gåva) finns angivet på paketkortet avgör inte om gåvan är skattepliktig eller inte.

Gåvor är ofta skattefria och tullfria

Gåvoförsändelser kan vanligtvis tas emot från EU:s tull- och skatteområde tullfritt och skattefritt, och mottagaren behöver inte tullklarera försändelsen eller besöka ett tullkontor. Om gåvoförsändelsen avsänts från ett land som står utanför EU:s tull- och skatteområde och gåvans värde överstiger 45 euro, ska tull och importmoms betalas för gåvan. Om en gåva värd mer än 45 euro har skickats från EU:s tullområde men från utanför EU:s skatteområde, t.ex. från Kanarieöarna, ska gåvan tullklareras och momsen betalas för den. Det minsta momsbelopp som tas ut är fem euro och det minsta tullbelopp tio euro med undantag för t.ex. alkohol- och tobaksprodukter.

När behöver man tullklarera en gåva?

Gåvomottagaren ska självmant tullklarera sin gåva, när hen per post eller elektroniskt fått en ankomstavi om en försändelse som ska förtullas. Elektronisk tullklarering går snabbare om mottagaren fått ett kvitto, en faktura eller en skriftlig utredning om gåvans värde från avsändaren. Om tullklarering inte görs inom utsatt tid kan gåvoförsändelsen inte levereras till mottagaren och den skickas tillbaka till avsändaren.

Försändelser innehållande punktskattepliktiga produkter, t.ex. alkohol och tobaksprodukter, kan inte tullklareras med den elektroniska webbimporttjänsten. De ska förtullas vid utsedda tullkontor. Punktskatteplikta produkter omfattas också av restriktioner som det lönar sig att ta del av på förhand.

Särbehandling av bröllopgåvor

Vanligtvis tillämpas värdegränsen 45 euro på tullfrihet och skattefrihet för gåvor, även för bröllopsgåvor. I vissa fall kan en bröllopsgåva emellertid vara tullfri och skattefri för mottagaren upp till en värdegräns på 1 000 euro. Detta gäller endast om en person stadigvarande bosatt utanför EU:s tullområde skickar gåvan till en person som flyttar till Finland och som före sin inflyttning utan avbrott bott minst tolv månader utanför EU:s tullområde. Mottagaren av bröllopsgåvan ska också visa upp äktenskapsintyget för Tullen.

Kriterierna för bröllopsgåvans tull- och skattefrihet granskas alltid i samband med tullklareringen och mottagaren av gåvan ska då kunna uppvisa ett kvitto eller en faktura på gåvan, eller en annan utredning över gåvans värde. Tull- och skattefriheten gäller inte bröllopgåvor som innehåller alkohol, tobak eller tobaksprodukter. Tullfriheten och importskattefriheten för bröllopsgåvor omfattas också av andra villkor som det är bra att reda ut med Tullen på förhand. En bröllopsgåva kan till exempel inte utlånas, pantsättas, uthyras och inte heller överlåtas med eller utan ersättning i 12 månaders tid utan att tull och moms ska betalas för den.

Om gåvan avsänts från ett område utanför EU:s skatteområde, såsom från de spanska Kanarieöarna, granskas villkoren för skattefrihet alltid i samband med tullklarering.

Kom ihåg restriktioner och förbud gällande gåvor

Gåvoförsändelserna omfattas av samma restriktioner och förbud som andra försändelser. Till exempel så omfattas gåvoförsändelser innehållande alkohol, tobaksprodukter, livsmedel eller varor som tillverkats av utrotningshotade arter av restriktioner och förbud som det är bra att gå igenom med avsändaren innan gåvan avsänds. Allt mottagande av snus från länder utanför Finland är olagligt.

Mera information:

Tullen – Gåvoförsändelser från utlandet

Kundanvisning Tull- och skattebehandling av gåvor som tagits emot från utlandet
Tullrådgivning för privatkunder, tfn 0295 5201,måndag – fredag 8 – 16 eller elektroniskt

Mediemeddelande