Hoppa till innehåll

Frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea börjar tillämpas 1.7.2011

Utgivningsdatum 28.6.2011 10.00 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 15.18
Pressmeddelande

107/2011, RAS/LL

Frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr L 127 av den 14 maj 2011 (se även TMD 78/010/11). Ett meddelande om provisorisk tillämpning av avtalet har nu publicerats i EUT L 168 av den 28 juni 2011. Enligt meddelandet börjar den provisoriska tillämpningen den 1 juli 2011.

Ursprungsintyg

Som ursprungsintyg används endast ursprungsdeklarationer (origin declaration). Exportören upprättar denna deklaration på en faktura, följesedel eller på en annan sådan kommersiell handling där produkterna beskrivs tillräckligt detaljerat.

Artikel 34 i avtalets protokoll om ursprungsreglerna:

Övergångsbestämmelser för varor under transitering eller i lager

Bestämmelserna i detta avtal får tillämpas på varor som uppfyller bestämmelserna i detta protokoll och som på dagen för detta avtals ikraftträdande antingen befinner sig under transitering i parterna, i tillfällig lagring i tullager eller i frizoner, förutsatt att ett ursprungsintyg, utfärdat i efterhand, inom tolv månader efter ovannämnda tidpunkt uppvisas för den importerande partens tullmyndigheter tillsammans med handlingar som visar att varorna har transporterats direkt i enlighet med bestämmelserna i artikel 13.

För de produkter med ursprung i gemenskapen/Korea som avses i avtalet kan ursprungsdeklarationer upprättas först när avtalet börjat tillämpas.

Ursprungsprodukten kan ha lämnat gemenskapen/Korea redan före den 1 juli 2011 men då kan ursprungsdeklarationen upprättas först i efterhand, dvs. den 1 juli 2011 eller därefter. För att varan ska få tullförmån får den överlåtas till fri omsättning i gemenskapen/Korea tidigast den 1 juli 2011. Skattebestämningsdagen ska således vara tidigast den 1 juli 2011.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD