Hoppa till innehåll

Från och med 1.9.2014 fungerar Elektroniska servicecentralen som övervakande tullkontor för registrerade kunders särskilda förfaranden

Utgivningsdatum 11.7.2014 13.27 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 11.48
Pressmeddelande

68/2014, JR/MNy

För särskilda förfaranden som kräver tillstånd – i detta sammanhang förfarandena för aktiv förädling, passiv förädling, bearbetning under tullkontroll, temporär import och överlåtelse till fri omsättning på grund av användning för särskilda ändamål (end use) – fastställs det alltid i tillståndet att tillämpa förfarandet vilket tullkontor som övervakar förfarandet i fråga. Den 1 september 2014 tar Tullen i bruk en ny ”övervakande tullkontor”-funktion, som centraliserat för hela Finland har hand om övervakningsåtgärderna gällande korrekt tillämpning av dessa förfaranden.

Efter den 1 september 2014 ska Tullens registrerade kunder i sina tulldeklarationer för hänförande av varor till ovan nämnda särskilda förfaranden eller för att avsluta dessa förfaranden ange Elektroniska servicecentralen FI002000 som övervakande tullkontor.

I fråga om kontantkundernas förtullningar är det övervakande tullkontoret även i fortsättningen i regel det tullkontor där deklarationen för hänförande till ovan nämnda särskilda förfaranden har godkänts.

Åtgärder som vidtas av övervakande tullkontor

Från och med den 1 september 2014 ska följande handlingar lämnas till det övervakande tullkontoret:

  • avräkningsnota för förfarandet för aktiv förädling enligt suspensionssystemet eller för förfarandet för bearbetning under tullkontroll (nedan kallad avräkningsnota)
  • anmälan om användning av varor som överlåtits till fri omsättning på grund av användning för särskilda ändamål (end use) (nedan kallad anmälan om användning av varor)
  • vid förfarandet för temporär import de handlingar som avslutar förfarandet och vid förfarandet för passiv förädling med import i förväg exporthandlingarna för säkerställande av att förfarandet avslutats på ett tillbörligt sätt och för frisläppande av eventuell säkerhet för ansvaret
  • för alla de förfaranden som nämns i första stycket ansökan om förlängning av tidsfristen för förfarandet
  • ansökan om förlängd tidsfrist för inlämnande av avräkningsnota, anmälan om användning av varor och ansökan om återbäring eller eftergift av tull som hänför sig till förfarandet för aktiv förädling enligt restitutionssystemet
  • besvär över ovan nämnda beslut samt handlingar som hänför sig till dem.

Därtill ger det övervakande tullkontoret vid behov anvisningar till tillståndshavare om vilka uppgifter avräkningsnotan eller anmälan om användning av varor ska innehålla och fastställer i vilket format avräkningsnotan eller anmälan om användning av varor ska lämnas in till det övervakande tullkontoret.

De övervakande tullkontoren i gällande tillstånd och redan inledda förfaranden

Tullens registrerade kunders gällande tillstånd att tillämpa ovan nämnda förfaranden ändras inte vad gäller uppgiften om det övervakande tullkontoret. Oberoende av vilket övervakande tullkontor som anges i tillståndet är det övervakande tullkontoret fr.o.m. den 1 september 2014 alltid Elektroniska servicecentralen FI002000.

Vid förfaranden som Tullens registrerade kunder har inlett före den 1 september 2014 och där det övervakande tullkontoret enligt tillståndet angetts som övervakande tullkontor i tulldeklarationen ska man vid avslutande av förfarandet ange Elektroniska servicecentralen FI002000 som övervakande tullkontor.

Vid förfaranden som kontantkunder har inlett före den 1 september 2014 är det övervakande tullkontoret fortfarande det tullkontor som angetts i tillståndet.

Kontaktuppgifterna för det övervakande tullkontoret

Postadress: Elektroniska förtullningscentralen, Övervakande tullkontor, PB 512, 00101 Helsingfors
E-post: valvovatulli(at)tulli.fi
Telefon: 0295 52337
Kod för tullkontor FI002000

Mera information: Företagsrådgivning för import, yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi, tfn 0295 5202.

TMD