Hoppa till innehåll

Förmånlig tullbehandling i handeln med varor mellan EU och Storbritannien fr.o.m. 1.1.2021 (uppdaterad 7.1.2021)

Utgivningsdatum 31.12.2020 13.52
Pressmeddelande

EU och Storbritannien kom den 24 december 2020 överens om ett handelsavtal som tillämpas provisoriskt tills det slutliga avtalet kan ratificeras senare. Detta provisoriskt tillämpliga handelsavtalet innehåller bestämmelser om ömsesidig förmånsbehandling av varor. Enligt bestämmelserna tas inga tullar ut, om varorna kan anses som ursprungsprodukter enligt avtalet. 

Ursprungsprodukter enligt avtalet

För att beviljas förmånlig tullbehandling vid import till Europeiska unionen eller Storbritannien krävs att produkten i enlighet med avtalets ursprungsregler är en produkt som har ursprung i den andra parten. Produkternas rätt till förmånsbehandling ska alltid kontrolleras i de produktspecifika ursprungsreglerna innan ett ursprungsintyg kan utfärdas för dem. I dessa ursprungsregler fastställs de villkor som måste bli uppfyllda för att produkten kan anses vara en ursprungsprodukt.  De produktspecifika ursprungsreglerna finns i bilaga ORIG-1 (Annex ORIG-1) till avtalets ursprungsregler på sidorna 415-477. 

Ursprungsintyg

Att produkterna är berättigade till förmånsbehandling ska bevisas med ett ursprungsintyg som ska visas upp i samband med tulldeklarering. Enligt avtalet mellan EU och Storbritannien godkänns en ursprungsförsäkran från exportören (statement on origin) eller importörens kunskap (Importer’s knowledge) som ursprungsintyg.

Mallen för den av exportören upprättade ursprungsförsäkran finns i bilaga ORIG-4 (Annex ORIG-4) till avtalets  ursprungsregler på sidorna 482-483. Ursprungsförsäkran kan gälla bara en försändelse eller flera försändelser med identiska ursprungsprodukter. Ursprungsförsäkringar kan upprättas av alla EU-exportörer för försändelser som innehåller ursprungsprodukter till ett värde av högst 6000 euro.  Bara företag som är registrerade i REX-systemet kan upprätta ursprungsförsäkringar för försändelser vars värde överskrider tröskelvärdet. Då ska företaget i ursprungsförsäkran ange sitt individuella REX-nummer som företaget fått av Tullen i samband med registreringen i REX-systemet. Om en exportör redan har registrerat sig hos Tullen t.ex. som exportör av EU:s ursprungsvaror till Japan, Kanada eller till ett GSP-förmånsland, så används samma FIREX-nummer även i ursprungsförsäkringarna för varor med ursprung i EU som exporteras till Storbritannien. De brittiska exportörerna anger sitt EORI-nummer i ursprungsförsäkrans punkt för REX-numret oberoende av försändelsens värde.

Ursprungsförsäkran kan också upprättas för en längre tid för försändelser som innehåller identiska ursprungsprodukter, om exportören levererar samma produkter regelbundet till sin kund. En ursprungsförsäkran för längre tid kan gälla högst 12 månader och giltighetstiden ska anges separat i försäkran.

Mall för ursprungsförsäkran:

(Period: from…………… to …………(1) )

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (3)...………preferential origin.

……………………………………………………………...........................................(4) 
(Place and date)
...……………………………………………………………………..............................(5) 
(Name of the exporter)

EU-exportörerna anger sitt REX-nummer och de brittiska exportörerna sitt EORI-nummer i ursprungsförsäkrans punkt 2. I punkt 3 anges ”the United Kingdom” eller ”the Union” som ursprung beroende på produktens förmånsberättigande ursprung. Ort och datum i punkt 4 behöver inte fyllas i om uppgifterna har angetts redan i själva dokumentet. Om ursprungsförsäkran gäller flera sändningar med identiska ursprungsprodukter ska punkt 1 förses med ursprungsförsäkrans giltighetstid, som kan vara högst 12 månader. 

Importören kan också yrka på förmånlig tullbehandling genom att åberopa importörens kunskap (Importer’s knowledge). Då behöver inget ursprungsintyg med formbunden text visas upp. Importörens kunskap ska basera sig på sådana av exportören erhållna uppgifter och dokumentbevis, med vilka man vid behov kan påvisa för Tullen att det är fråga om en ursprungsprodukt som uppfyller villkoren i ursprungsreglerna. Till skillnad från exportören behöver importören inte vara registrerad i EU:s REX-system.

Förtullning av förmånsberättigade produkter

När man yrkar på förmånlig tullbehandling för produkter med ursprung i Storbritannien, ska man i importdeklarationen ange dokumentkoden för den form av ursprungsintyg på basis av vilket importören yrkar på förmånlig tullbehandling.  I ett yrkande på förmånlig tullbehandling som grundar sig på en ursprungsförsäkran, är dokumentkoden för en enskild försändelse U116 och för en ursprungsförsäkran som omfattar flera försändelser U118. När förmånsbehandling yrkas på basis av importörens kunskap ska dokumentkod U117 användas.

Yrkande på förmånlig tullbehandling i efterhand

I det provisoriska handelsavtalet mellan EU och Storbritannien har det fastställts att förmånsbehandling kan begäras inom högst tre år från importdagen.

Tillämpning av kumulation i handeln med varor mellan EU och Storbritannien

I avtalets ursprungsregler, artikel 4 som gäller kumulation, föreskrivs om bilateral full kumulation. Detta innebär att man vid bestämning av slutproduktens ursprung kan utöver förmånsberättigade ursprungsmaterial med ursprung i EU eller Storbritannien även beakta produktionsåtgärder som i parten genomförts på icke-ursprungsmaterial. Produktionsåtgärder som genomförts på den andra partens territorium ska dock överskrida de åtgärder som avses i artikel 7 i avtalets ursprungsregler.

EU-exportörer som vill utnyttja förädlingsåtgärder som vidtagits på icke-ursprungsmaterial i Storbritannien måste av leverantören få en sådan leverantörsdeklaration som fastställs i bilaga ORIG-3 (Annex ORIG-3) till avtalets ursprungsregler. Leverantörsdeklarationen kan utfärdas för en enskild försändelse antingen på en faktura eller på vilket som helst annat dokument där produkterna beskrivs tillräckligt detaljerat för att de ska kunna identifieras. Mallen för leverantörsdeklarationen för en enskild försändelse finns i tillägg 1 (Appendix 1) till bilaga ORIG-3 till avtalets ursprungsregler. Leverantörsdeklarationen kan också utfärdas som en deklaration för längre tid i de fall där leverantören regelbundet till exportören levererar sådana produkter vars väsentliga egenskaper med tanke på bestämning av förmånsberättigande ursprung förblir oförändrade. Formen för deklarationen för längre tid har definierats i tillägg 2 (Appendix 2) till bilaga ORIG-3 till avtalets ursprungsregler.

Leverantören som upprättar deklarationen ska vara beredd att på begäran av tullmyndigheterna tillställa alla relevanta dokument som styrker att de uppgifter som angetts i leverantörsdeklarationen är korrekta.

OBS! Anskaffning av leverantörsdeklarationer tillåts retroaktivt 1.1.2021–31.12.2021.

Kommissionen har preliminärt meddelat om en genomförandeförordning som antas 31.12.2020 och med stöd av vilken aktörerna i handeln mellan EU och Storbritannien kan tillämpa en övergångstid för anskaffning av leverantörsdeklarationer. Mellan 1.1.2021–31.12.2021 kan företag inom ramen för handelsavtalet mellan EU och Storbritannien upprätta förmånsberättigande ursprungsintyg utan innehav av avtalsenliga leverantörsdeklarationer. Exportören ska dock alltid ha vetskap om produktens rätt till förmånsbehandling då denne upprättar förmånsberättigande ursprungsintyg. Exportörerna ska senast 1.1.2022 inneha de leverantörsdeklarationer på basis av vilka ursprungsintyg upprättats under övergångstiden. Om en exportör inte kan skaffa fram leverantörsdeklarationer retroaktivt, ska denne informera den importerande parten i destinationslandet om saken. 

Se också allmänna anvisningar om tillämpningen av förmånsbehandling vid import och export samt anvisningar om registrering i REX-systemet.
Tullförmåner på grundval av varans ursprung - Tullen
Förmånsbehandlingar vid export - Tullen
Registrerad exportör (REX) - Tullen

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien:
The draft EU-UK Trade and Cooperation Agreement | European Commission (europa.eu)
Kommissionens webbsida om relationen mellan EU och Storbritannien:
The European Union and the United Kingdom – forging a new partnership | European Commission (europa.eu)
Kommissionens svenskspråkiga webbsida om brexit:
BREXIT – FÖRBEREDELSER FÖR ÖVERGÅNGSPERIODENS SLUT | Taxation and Customs Union (europa.eu)

Nyhetsbrev
Beställ Tullens nyhetsbrev om tullklarering och Intrastat här

Kundstöd för företag
Brexit-stödtelefonen betjänar mån-fre kl. 9-11 på numret 0295 521 008 och stöd fås också per e-post till adressen yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi.

Brexit-information
På Tullens webbplats: Brexit för företag
På Tullens webbplats: Brexit för privatpersoner 

På statsrådets kanslis webbplats: Brexit och dess konsekvenser för medborgare och företag

Brexit