Hoppa till innehåll

Förfarandekoder som används vid temporär export

Utgivningsdatum 13.4.2017 12.18 | Publicerad på svenska 20.4.2017 kl. 11.18
Pressmeddelande

För att importskatterna (tull och mervärdesskatt) ska uppbäras rätt vid importtillfället, ska rätt förfarandekod meddelas redan vid exporttillfället.

Förfarandekod 21xx (förfarandet för passiv förädling)

Passiv förädling är ett tullförfarande som kräver tillstånd. Tillståndet till användning av förfarandet ges redan vid exporttillfället. När varorna har hänförts till förfarandet för passiv förädling (21xx) uppbärs tullavgiften utifrån tullvärdet som fås när kostnaderna som uppstår utanför unionen räknas ihop, bl.a. förädlingskostnader, kostnader för varor som tillförts, transportkostnader (import- och exportfrakt) samt andra kostnader som hänför sig till förädlingen. Mervärdesskatt uppbärs också alltid i samband med import.

Vid export anges i detta fall förfarandekoden 21xx och den nationella koden 7UA eller 7UB. Vid importtillfället är förfarandekoden 6121 och den nationella koden 7UA eller 7UB.

Beaktas bör, att vid passiv förädling måste tullavgiften för den färdiga varan vara större än noll.

Förfarandekod 22xx (annan temporär export än sådan som avses med kod 21eller 23)

Tullförfarandekod 22xx används i situationer där varor förs ut ur unionen till ett tredjeland för förädling, reparation, testning eller annan behandling och den förädlade, reparerade eller på annat sätt behandlade varan är tullfri (tull 0 %) på basis av förmånsbehandling, tulltariffen eller förfarandet för slutanvändning när den förs in i unionen. Mervärdesskatt uppbärs också alltid i samband med import.

Vid export anges i detta fall förfarandekoden 22xx och den nationella koden 999. Vid importtillfället är förfarandekoden 6122 och den nationella koden 999.

För en vara som förts ut för testning anges vid export förfarandekoden 22xx och den nationella koden 7VQ. Vid importtillfället är förfarandekoden 6122 och den nationella koden 999.

Vid importtillfället består tullvärdet av kostnader förknippade med förädlingsprocessen, värdet på varorna som förts ut ur unionen samt transport-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader med anknytning till import fram till destinationsorten (importfrakt).

Förfarandekod 23xx (temporär export av vara för returnering i oförändrat skick)

Varor som ska returneras i oförändrat skick, ska vid export deklareras med förfarandekod 23xx. Exempelvis temporär export av varor ut ur gemenskapen för t.ex. utställning, som prover, för yrkesbruk och returnering till unionen i oförändrat skick.

Vid importtillfället är förfarandekoden 6123 och den nationella koden 7RA eller 7RB. Momsfrihet vid import förutsätter att återinförseln av varan är tullfri enligt bestämmelserna om returvaror. En ytterligare förutsättning för skattefrihet är att varorna inte har sålts skattefritt till länder utanför EU eller att de varor som använts för sådan användning som berättigar till avdrag i Finland inte har sålts i ett land utanför EU.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande