Företagarens Dag 5.9. – Mindre totala handelskostnader genom utnyttjande av exportvarans ursprung

4.9.2017 9.00
Pressmeddelande

EU har flera ömsesidiga frihandelsavtal med olika länder. Dessa länder beviljar tullförmåner för produkter med ursprung i EU.

Köparen, dvs. importören i avtalslandet, undgår att betala importtull eller beviljas nedsatt importtull, om exportförsändelsen åtföljs av ett förmånsberättigande ursprungsintyg om varans EU-ursprung (ursprungsdeklaration eller varucertifikat EUR.1). Ursprunget ska kunna bevisas i exportlandet även i efterhand med tillverkningsdokument eller med en leverantörsdeklaration som fås av säljaren före exporten.

Till exempel vid export till Sydkorea av delar till televisionsmottagare som hör till varukod 8529 90 tas 6,5 procent ut på varorna i MGN-tull i Sydkorea. Om det är fråga om en produkt med ursprung i EU och om en formbunden ursprungsdeklaration upprättas på fakturan, är produkten tullfri i Sydkorea.

Om ditt företag tillverkar exportprodukterna själv, ska produkternas ursprung utredas på basis av de varukodsspecifika ursprungsreglerna. Om du exporterar produkter som tillverkats av andra aktörer inom EU, ska du be att få en leverantörsdeklaration om ursprunget av säljaren.

Om värdet på ursprungsprodukterna i leveranspartiet inte överstiger 6 000 euro så är det relativt enkelt att deklarera ursprunget. Exportören kan komplettera fakturan med en formbunden klausul där man anger att det är fråga om en produkt med ursprung i EU, eftersom flera av EU:s handelsavtal möjliggör ett dylikt förfarande.

Om värdet på ursprungsprodukterna i leveranspartiet överstiger 6 000 euro, lönar det sig för företaget att ansöka om tillstånd att agera som godkänd exportör. En godkänd exportör kan själv upprätta en formbunden klausul på fakturan oberoende av värdet på ursprungsprodukterna i försändelsen. Företaget kan också be Tullen utfärda ett ursprungsintyg för varje leverans vars värde överstiger 6 000 euro. Vid export till Sydkorea och i fortsättningen vid export till Kanada är ett av Tullen bestyrkt ursprungsintyg inte ett godtagbart alternativ.

Ansök om tillstånd att agera som godkänd exportör hos Tullen så kan du upprätta ursprungsdeklarationer även för sådana försändelser som innehåller produkter med ursprung i EU vars värde överstiger 6 000 euro. Ansök också om status som registrerad exportör om ditt företag ämnar exportera produkter med ursprung i EU till Kanada efter att CETA-avtalet börjar tillämpas.

Ta alltid reda på före försäljning:
Har destinationslandet ett frihandelsavtal med EU?
Vad är exportvarans varukod?
Får produkten med ursprung i EU tullförmån för ifrågavarande varukod och i destinationslandet för exporten?
Vad är förmånstullsatsen, dvs. hur stor är nyttan för köparen jämfört med om tullen skulle uppbäras till fullt belopp?
Vilka är avtalets ursprungsregler för ifrågavarande varukod?
Uppfylls ursprungsreglernas förutsättningar för exportprodukten?

Mera information om ursprungsprodukter:

På Tullens webbplats kan du läsa mer om förmånsbehandlingar vid export:
http://tulli.fi/sv/foretag/export/formansbehandlingar-vid-export

EU-kommissionen upprätthåller en lista (Arrangement list) över EU:s frihandelsavtal på sin webbplats: http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en

Tullbehandlingen av produkter med ursprung i EU i destinationslandet och ursprungsregeln som denna behandling förutsätter står att läsa i kommissionens databas: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

Pressmeddelande