Hoppa till innehåll

För hundra år sedan: Tullens problem med tyskarna fortsätter

22.10.2018 8.00
Pressmeddelande

 

Under sommarens lopp hade Tullstyrelsen upprepade gånger klagat för utrikesexpeditionen över de tyska krigsfartygsbesättningarnas egenmäktighet. Den 21 september 1918 fick Tullen äntligen ett svar som utrikesexpeditionen erhållit från tyska ambassaden. Myndigheterna uppmanades att vända sig till fartygens befälhavare i fråga om alla förbrytelser.

Det förekom svårigheter överallt. I Viborg klagade man över att tyska meniga soldater betett sig våldsamt i slutet av september när tullvakterna verkställde beslag på alkoholdrycker på ångfartyget Tapio, som låg förtöjd i hamnen. De skyldiga misstänktes tillhöra manskapet på krigsfartyget Gruss, som låg i Viborgs hamn. Fartygets befälhavare konstaterade dock att hans manskap var oskyldigt. Utredningarna fortsatte efter att fartyget seglat till Helsingfors. Två tullvakter kom till Helsingfors för att identifiera gärningsmännen, som dock inte fanns bland fartygets manskap.

Tyskarna antog att gärningsmännen kunde ha varit marinsoldater på en annan kryssare som redan återvänt till Tyskland. Tullstyrelsen bad utrikesexpeditionen förmedla en utredningsbegäran till den tyska marinens högsta ledning. 

Tullkammaren i Helsingfors klagade över ”olägenheter och störningar” som de tyska trupper som inkvarterats i dess lokaler orsakade på Skatudden, och begärde att åter få alla sina rum i sitt eget bruk. Inget svar kom och Helsingfors förnyade sitt klagomål. 

Trots allt gick det så att tullförfarandet för de tyska fartygen snarare underlättades än stramades åt. Den 15 oktober 1918 fick Helsingfors tullkammare för kännedom finansexpeditionens föreskrift enligt vilken de sex lådor champagne som Tullen kvarhållit och som kommit med ångfartyget Habsburg två dagar tidigare på väg till den högsta tyska krigsledningens utrikesavdelning (Auslands-Abteilung der Obersten Heeresleitung) hade fått importtillstånd av livsmedelsexpeditionen. Detta innebar att varorna skulle återlämnas till ägarna, som skulle betala normala tullavgifter för dem. Den 22 oktober 1918 fick tullkammaren dessutom meddelande om att de tyska ångfartygen Anvers och Rubislaw befriats från fartygsklarering och anknytande avgifter.

Den 14 oktober 1918 klagade yngre tullvakten Otto Antman från Helsingfors över tyska marinsoldaters våldsamhet. Tullstyrelsen vidarebefordrade klagomålet till utrikesexpeditionen. Vid samma tidpunkt underrättade Helsingfors tullkammare polisinrättningen i Helsingfors om att tyska soldater gjort inbrott i Tölö sockerfabriks magasin den 13 oktober. I magasinet hade funnits ett parti otullat kaffe. Tullstyrelsen bad att polisen skulle undersöka fallet. Polisens detektiva avdelning meddelade senare på ett lite mystiskt sätt att de försvunna kaffesäckarna återfunnits, vilket uppenbarligen betydde att inget brott hade skett.

Handelsavtalet i praktiken

Hösten 1918 började man tillämpa det nya handelsavtalet som Finland och Tyskland ingått i mars. Avtalet koncentrerade all utrikeshandel till Tyskland och till områden som tyskarna ockuperat. I slutet av oktober fick Tullstyrelsen en begäran om att avge ett utlåtande om tillämpningen av avtalet. Enligt avtalet skulle Finland använda tulltariffen för år 1914, vilket betydde att de förhöjningar av tullarna med 100 procent som gjorts våren 1918 inte skulle gälla Tyskland. Tyskland godkände förhöjningen för vissa varugrupper om landet fick rätten att vid behov ändra på dem. Genom detta fick Tyskland i praktiken behörighet att besluta om de finländska tullavgifternas nivå. Enligt Tullstyrelsen skulle det vara nödvändigt att tillämpa samma nivå på tullavgifterna också på andra länder. Eftersom de betydande förhöjningarna av tullavgifterna gjorts på grund av att penningens värde sjunkit, uppkom i praktiken ingen förhöjning. 

Läget förändrades dramatiskt i november, då revolution utbröt i Tyskland. Kejsar Wilhelm II lämnade tronen och landet ingick vapenvila med västmakterna. Meddelandet om att kejsaren abdikerat kom med fördröjning till Finland, som fortfarande väntade på sin tyske kung. I december meddelade den blivande kungen dock att han inte skulle ta emot kronan. Handelsavtalet hävdes också, och det hann inte orsaka Finland någon större skada. I samband med vapenvilan förbjöd England all tysk sjöfart i Östersjön, och i december försökte de tyska fartyg som fortfarande befann sig i Finland ta sig via Åland till svenskt territorialvatten. Tullkamrarna fick uppdraget att informera de tyska fartygens besättningar om sjöfartsförbudet. De sista tyska soldaterna lämnade Finland i december.

Pressmeddelande