Flytgasen blir skattepliktig 1.1.2016 - förpackningar på mindre än ett kilo skattefria

16.6.2015 9.00
Pressmeddelande

Skattefriheten för flytgas slopas i början av nästa år. Lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) ändras genom en lagändring (378/2015) som träder i kraft den 1 januari 2016.

I och med lagändringen tas det för flytgas och bioflytgas som används i motorer och vid uppvärmning ut en energiinnehållsskatt som grundar sig på flytgasens energiinnehåll och en koldioxidskatt som grundar sig på de specifika koldioxidutsläpp som uppstår vid förbränning av flytgas. Också försörjningsberedskapsavgift tas ut.

Skatt tas ut för flytgas som frisläpps för konsumtion. Skattens storlek är 21,91 cent/kg.

Ändringen gäller inte flytgas i detaljförsäljningsförpackningar på högst 1 000 gram som förblir skattefri. På den tillämpas dock fortfarande bestämmelserna om tillsyn över punktbeskattningen och flyttning av produkter.

Användningen avgör beskattningen

Ändamålet som flytgasen används för är avgörande med tanke på beskattningen av den.  Användning av flytgas bl.a. i hushåll, för uppvärmning av lokaler, som bränsle i truckar och arbetsmaskiner samt i vissa industriprocesser kommer efter att lagändringen trätt i kraft att vara skattepliktig.

Också gas som förpackats i flaskor för såväl företags- som hushållsbruk är alltid skattepliktig med undantag för de små förpackningar som nämns ovan.

Flytgas är dock skattefri om den används såsom råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas.

Skattefri flyttning kräver tillstånd

Att skattefritt tillverka, bearbeta, avsända eller motta samt lagra flytgas förutsätter tillstånd enligt punktskattelagen. Tillverkare, importörer och partiförsäljare av flytgas ska således skaffa behövliga punktskattetillstånd hos Tullen för sin verksamhet.

Också industriföretag som använder flytgas för skattefria ändamål kan hos Tullen ansöka om tillstånd att anskaffa flytgas direkt skattefritt.

Med tanke på tillräckligt lång handläggningstid är det skäl lämna ansökan om tillstånd till Tullen senast före slutet av september 2015.

Mera information:

energiingenjör Antti Saastamoinen, tfn 040 332 2153
tullöverinspektör Kimmo Lietkari, tfn 040 332 2220

Länkar: 

Tullens kundmeddelande 9.6.2015

Lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994)
och lagändringen (378/2015)

Pressmeddelande