Hoppa till innehåll

Finlands Banks meddelande om referensränta (639/2010)

Utgivningsdatum 7.12.2010 16.37 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 15.46
Pressmeddelande

196/2010, PLK/NK

Finlands Bank meddelade den 29 juni 2010 med stöd av 12 a § i räntelagen den referensränta och dröjsmålsränta som avses i direktivet om betalningsförseningar. I skattelagstiftningen används en referensränta som avses 12 § i räntelagen och som grundar sig på Europeiska centralbankens styrränta.

Enligt Finlands Banks meddelande är den referensränta som avses i 12 § i räntelagen 1,0 % under tiden 1.7. - 31.12.2010.

Återbäringsränta 2011

Återbäringsräntan enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd, tillämplig på bilskatteåterbäringar, återbetalningsräntan enligt 49 § och återkravsräntan enligt 48 § i punktskattelagen, återbäringsräntan enligt 39 § 2 mom. i tullagen samt återbäringsräntan enligt 28 § 1 mom. i lagen om farledsavgift motsvarar den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent.

Dröjsmålspåföljder 2011

Enligt 2 och 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta motsvarar skattetillägget och förseningsräntan den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, förhöjd med sju procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro. Denna referensränta tillämpas således inom beskattning som verkställs av Tullen under kalenderåret 2011, vilket gör att skattetillägget och förseningsräntan då är 8,0 %.

Enligt 29 § 1 mom. i lagen om farledsavgift tillämpas på dröjsmål vid betalning av farledsavgift vad som bestäms i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

TMD