Hoppa till innehåll

Finlands Banks meddelande om referensränta 472/2013

Utgivningsdatum 8.11.2013 9.54 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.37
Pressmeddelande

141/2013, ST/NK

Finlands Bank meddelade den 25 juni 2013 med stöd av 12 a § i räntelagen den referensränta och dröjsmålsränta som avses i direktivet om betalningsförseningar. I skattelagstiftningen används en referensränta som avses i 12 § i räntelagen och som grundar sig på Europeiska centralbankens styrränta.

Enligt Finlands Banks meddelande är den referensränta som avses i 12 § i räntelagen 0,5 % under perioden 1 juli–31 december 2013.

Återbäringsränta 2014

Återbäringsräntan för bilskatt enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd samt återbäringsräntan enligt 49 § i punktskattelagen, 39 § 2 mom. i tullagen och 28 § 1 mom. i lagen om farledsavgift är den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Återbäringsräntan som tillämpas under kalenderåret 2014 är således 0,5 %. 

Dröjsmålspåföljder 2014

Enligt 2 och 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta motsvarar skattetillägget och förseningsräntan den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga förhöjd med sju procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro. Denna referensränta tillämpas således inom Tullens beskattningsverksamhet under kalenderåret 2014, vilket gör att skattetillägget och förseningsräntan då är 7,5 %

TMD