Hoppa till innehåll

Tapaukset, joissa tullittomuusasetukseen (EY) N:o 1186/2009 perustuvan tullittomuuden soveltaminen edellyttää tullittomuuslupaa

Julkaisuajankohta 10.10.2012 11.27
Tiedote

120/2012, RAS/SK

Neuvoston asetukseen (EY) N:o 1186/2009 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta (jälj. tullittomuusasetus, TtA) perustuvan tullittomuuden soveltaminen edellyttää tietyissä tapauksissa tullittomuuslupaa, joka on myönnetty ennen tavaroiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen. Tullittomuutta ei voida myöntää, jos lupaa ei ole, eikä tullittomuuslupaa voida myöntää enää sen jälkeen, kun tavarat on luovutettu vapaaseen liikkeeseen.

Tapauksista, joissa tullittomuuslupa on tullittomuuden soveltamisen edellytyksenä, säädetään tullittomuusasetuksen soveltamisasetuksissa

 • komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1224/2011 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 66–73 artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta
 • komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1225/2011 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 42–52 sekä 57 ja 58 artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta.

Nämä tullittomuusasetuksen täytäntöönpanoasetukset on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 314, 29.11.2011 (>> EUVL:n sivuille). Asetukset tulivat voimaan 19.12.2011 kuten THT:ssä 200/010/2011, annettu 29.11.2011, on tiedotettu.

Tullittomuuslupaa edellyttävät tapaukset

Tullittomuuslupa voi olla joko tavanomainen tai tulli-ilmoituksella haettava yksinkertaistettu tullittomuuslupa.

Tavanomainen tullittomuuslupa on edellytyksenä

 • TtA 43 artiklassa säädetylle TtA:n liitteessä II mainittujen tavaroiden tullittomuudelle (esimerkiksi museoille tulevat näyttelytavarat)
 • TtA 44 artiklassa säädetylle tieteellisten välineiden ja kojeiden tullittomuudelle
 • TtA 45 artiklassa säädetylle tieteellisiin välineisiin ja kojeisiin tarkoitettujen varaosien, osien, varusteiden ja työkalujen tullittomuudelle
 • TtA 51 artiklassa säädetylle laitteiden tullittomuudelle
 • TtA 57 artiklassa säädetylle lääketieteelliseen tutkimukseen, taudinmääritykseen tai hoitoon tarkoitettujen välineiden ja kojeiden tullittomuudelle
 • TtA 67 artiklassa säädetylle sokeiden oppilaitosten tai koulutus- tai avustusjärjestöjen tuomien, TtA:n liitteessä IV mainittujen tavaroiden tullittomuudelle
 • TtA 67 artiklassa säädetylle TtA:n liitteessä IV mainittuihin tavaroihin tarkoitettujen varaosien, osien, varusteiden ja työkalujen tullittomuudelle
 • TtA 68 artikan 1 ja 2 kohdassa säädetylle muiden vammaisten kuin sokeiden käyttöön tarkoitettujen tavaroiden tullittomuudelle.

Tulli-ilmoituksella haettava yksinkertaistettu tullittomuuslupa on edellytyksenä

 • TtA 67 artiklan 1 kohdassa säädetylle sokeiden itse tuomien, TtA:n liitteessä IV mainittujen tavaroiden tullittomuudelle.

Pyydämme asiakkaita kiinnittämään huomiota näihin lupavaatimuksiin. Tullittomuusperusteiden soveltamisesta, niistä aiheutuvista velvoitteista sekä lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista säädetään tarkemmin tullittomuusasetuksessa sekä sen täytäntöönpanoasetuksissa.

Lisätietoja: Satu Könni, puh. 040 332 2499

THT