Hoppa till innehåll

Fall där tillämpning av tullbefrielse enligt tullfrihetsförordningen (EG) nr 1186/2009 förutsätter tillstånd

Utgivningsdatum 10.10.2012 11.27 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.14
Pressmeddelande

120/2012, RAS/SK

Tillämpning av tullbefrielse som baserar sig på rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (nedan tullfrihetsförordningen) förutsätter i vissa fall ett tillstånd till tullbefrielse som har beviljats innan produkterna övergår till fri omsättning. Tullbefrielse kan inte beviljas om inget tillstånd finns, och tillstånd till tullbefrielse kan inte beviljas efter att varorna övergått till fri omsättning.

Om de fall där tillstånd till tullbefrielse förutsätts för att tullbefrielse ska kunna tillämpas föreskrivs i tillämpningsförordningarna för tullfrihetsförordningen:

  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1224/2011 för artiklarna 66–73 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1225/2011 för artiklarna 42–52 och 57–58 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse.

Dessa genomförandeförordningar publicerades den 29 november 2011 i Europeiska unionens officiella tidning L 314. Förordningarna trädde i kraft den 19 december 2011 i enlighet med det som angavs i TMD 200/010/2011 av den 29 november 2011.

Fall som förutsätter tillstånd till tullbefrielse

Tillståndet till tullbefrielse kan vara antingen ett normalt eller ett förenklat tullbefrielsetillstånd som söks med en tulldeklaration.

Ett normalt tullbefrielsetillstånd förutsätts för

  • tullbefrielse enligt artikel 43 i tullfrihetsförordningen för varor som förtecknas i bilaga II (t.ex. utställningsvaror till museer)
  • tullbefrielse enligt artikel 44 i tullfrihetsförordningen för vetenskapliga instrument och apparater
  • tullbefrielse enligt artikel 45 i tullfrihetsförordningen för reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg avsedda för vetenskapliga instrument eller apparater
  • tullbefrielse enligt artikel 51 i tullfrihetsförordningen för utrustning
  • tullbefrielse enligt artikel 57 i tullfrihetsförordningen för instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning, medicinska diagnoser eller medicinsk behandling
  • tullbefrielse enligt artikel 67 i tullfrihetsförordningen för varor som importeras av institutioner eller organisationer som ägnar sig åt utbildning eller tillhandahåller hjälp åt blinda och som förtecknas i bilaga IV
  • tullbefrielse enligt artikel 67 i tullfrihetsförordningen för reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg särskilt avsedda för varorna i bilaga IV
  • tullbefrielse enligt artikel 68.1–2 i tullfrihetsförordningen för varor avsedda för funktionshindrade personer utom blinda.

Ett förenklat tullbefrielsetillstånd som söks med en tulldeklaration förutsätts för

tullbefrielse enligt artikel 67.1 i tullfrihetsförordningen för varor som importeras av de blinda själva och förtecknas i bilaga IV.

Vi ber kunderna att fästa uppmärksamhet vid dessa tillståndskrav. Närmare bestämmelser om tillämpningen av tullfrihetsgrunderna, skyldigheter med anledning av dessa samt om de uppgifter som ska anges i tillståndsansökan finns i tullfrihetsförordningen och i dess genomförandeförordningar.

Mera information: Satu Könni, tfn 040 332 2499

TMD