Hoppa till innehåll

Export som föregående förfarande för T- och TIR-transitering

Utgivningsdatum 11.5.2011 8.16 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 13.31
Pressmeddelande

68/2011, JR/MAL

Tullstyrelsen

Cirkulär

 
   

Dnr

Datum

 

68/010/11

11.5.2011

 
 

Författningsgrund
4 § i tullagen

 

Giltighetstid
Tills vidare

 

Målgrupper
Tullkontoren, Tullens export- och transiteringskunder

Detta cirkulär gäller avslutandet av exportförfarandet och bekräftandet av varans fysiska utförsel i särskilda situationer där exportförfarandet efterföljs av ett transiteringsförfarande. Detta cirkulär ersätter Tullstyrelsens meddelande nr 165/010/09. Denna anvisning omfattar inte feoga-export (export med exportbidrag, export från interventionslager och export med exportskyldighet).

1. Huvudregel

Om förfarandet som föregår transiteringen är ett exportförfarande, ska exportdeklarationens referensnummer (MRN) anges som föregående förfarande i den elektroniska transiteringsdeklarationen. Det är dock möjligt att hela exportpartiet inte förs ut ur gemenskapens tullområde på en och samma gång. Då ska den ursprungliga exportdeklarationens uppgift om delning av exportpartiet anges i punkten för tilläggsuppgift om föregående förfarande. Oberoende av om exportpartiet förs ut i flera delar eller på en gång, ska någon av följande uppdelningskoder anges i punkten för tilläggsuppgift:

  • 0 (noll) = delning, annat än det sista delningspartiet
  • 1 = delning, sista delningspartiet
  • 2 = ingen delning, täcker alla varor i exportdeklarationen

Därtill ska man i den elektroniska transiteringsdeklarationen på varupostnivå ange DG2, om förfarandekoden för den föregående exporten är 10, 11, 21, 22, 23 eller 31.

Exportförfarandet avslutas och varans fysiska utförsel bekräftas automatiskt via transiteringssystemet i situationer där ingen uppdelning skett. Vid delning av exportpartiet bekräftas utförseln av Tullen i samband med utförseln av det sista delningspartiet.

Efter att varorna har lämnat EU skickar Tullens elektroniska exportsystem ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut till EDI-deklaranter och Katso-identifierade webbdeklaranter. Oidentifierade webbdeklaranter ska hämta det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet på tullkontoret.

2. Undantagssituationer

a) Transitering från Finland av varor som hänförts till exportförfarandet i ett annat EU-medlemsland, när det i exportdeklarationen angivna utfartstullkontoret är beläget annanstans än i Finland

Transiteringsdeklarationen och exportföljedokumentet (EAD) visas upp vid avgångstullkontoret för transiteringen och handläggaren vid tullkontoret begär den utländska elektroniska exportdeklarationens uppgifter genom att skicka en begäran om förhandsuppgifter till exportlandet. Efter detta meddelar Tullens system automatiskt exportlandet om bekräftandet av utförseln och avslutandet av exportförfarandet och ett meddelande med utförselbekräftelsen skickas också till exportlandet (om inte varupartiet delas).  

b) Reservförfarande vid driftavbrott i det elektroniska exportsystemet (ELEX)

Om exportdeklarationen har avgetts under reservförfarandet, anges tillämpningen av reservförfarandet vid export i den elektroniska transiteringsdeklarationen som föregående förfarande med koden 00 (föregående förfarande inte tillgängligt). Efter koden anges referensnumret för den exportdeklaration som lämnats in under reservförfarandet. Bekräftandet av exportvarans utförsel sker i samband med startandet av T- eller TIR-transiteringsförfarandet vid avgångstullkontoret.

Godkända avsändare vid T-transitering kan skicka de exportdeklarationer som påbörjats under reservförfarandet i efterhand per post till Tullens elektroniska servicecentral i Torneå (adressen nedan) för avslutande samt för bekräftande av utförseln. En kopia av transiteringsföljedokumentet (eller transiteringsföljedokumentet med säkerhetsuppgifter) ska också skickas med.

c) Reservförfarande vid driftavbrott i det elektroniska transiteringssystemet (NCTS)

I situationer där man avgett exportdeklarationen elektroniskt men blivit tvungen att tillämpa reservförfarandet vid transiteringen, ska man i transiteringsdeklarationen som används under reservförfarandet i fält 40 som kod för tidigare handlig ange förfarandekoden för ifrågavarande export (10, 11, 21, 22, 23 eller 31) och efter detta som referensnummer ange MRN-numret för ifrågavarande elektroniska export. Deklarationerna tillställs Tullen på följande sätt:

  • Godkända avsändare vid T-transitering skickar de elektroniska exportdeklarationernas följedokument tillsammans med den transiteringsdeklaration som använts under reservförfarandet samt ett utdrag ur transiteringsdagboken dagligen till Tullens elektroniska servicecentral i Torneå: Torneå tull, Uppföljning av transitering, PB 47, 95401 Torneå.
  • I övriga situationer (normal T-transitering, TIR-carnet) sker bekräftandet av utförseln av varorna i den elektroniska exportdeklarationen i samband med startandet av transiteringen vid avgångstullkontoret och de utförselbekräftade exportdeklarationsexemplaren ges till den som uppvisat dem.
TMD