Hoppa till innehåll

Eventuell tillämpning av tilläggstullar på import av vissa varor med ursprung i USA fr.o.m. 20.6.2018

18.5.2018 16.30
Pressmeddelande

Enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/724 kan kommissionen, genom en separat genomförandeakt, besluta om att tillämpa ett tillfälligt upphävande av tillämpningen av handelsmedgivanden, vid behov eller så långt nödvändigt genom tillämpningen av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Förenta staterna till unionen.

Tilläggstullar bör tillämpas, vid behov eller i den utsträckning som är nödvändig, i två steg. I det första steget kan värdetullar på högst 25 % på import av de produkter som förtecknas i bilaga I tillämpas fr.o.m. den 20 juni 2018 och fram till dess att Förenta staterna upphör att tillämpa skyddsåtgärder för produkter från unionen. I det andra steget kan ytterligare värdetullar på högst 10 %, 25 %, 35 % och 50 % på import av de produkter som anges i bilaga II tillämpas fr.o.m. den 23 mars 2021 eller fr.o.m. den femte dagen efter det att WTO:s tvistlösningsorgan antar, eller att det till WTO:s tvistlösningsorgan anmäls, ett avgörande att Förenta staternas skyddsåtgärder är oförenliga med de relevanta bestämmelserna i WTO-avtalet, om detta infaller tidigare

De berörda produkterna och tilläggstullsatserna anges i bilagorna I och II till förordningen. De produkter som anges i bilagorna och för vilka en importlicens med tullbefrielse eller tullnedsättning utfärdats före dagen för denna förordnings ikraftträdande ska inte omfattas av tilläggstullen. Produkter som förtecknas i bilagorna och för vilka importörer kan bevisa att de har exporterats från Förenta staterna till unionen före den dag då en tilläggstull ska tillämpas på den produkten, ska inte omfattas av tilläggstullen.

Ursprung

Med varor med ursprung i Förenta staterna avses varor som tillverkats där och som importeras till gemenskapen antingen direkt därifrån eller via ett tredje land. Varans ursprung bestäms då enligt unionens tullkodex (ursprung som inte medför förmånsbehandling) och ursprunget ska gå att bevisa vid anfordran. Vid import av varor som omfattas av tilläggstullen direkt från Förenta staterna ska tilläggstullen alltid tas ut, om det inte går att på behörigt sätt bevisa att varorna har ursprung i något annat land än USA. Ursprunget kan bevisas med ett ursprungsintyg utfärdat av en handelskammare eller motsvarande organ eller med något annat tillförlitligt dokument.

Förordning:
Komissionens genomförandeförordning (EU) 2018/724 av den 16 maj 2018 om vissa handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (EOT L 122, 17.5.2018)

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande