Hoppa till innehåll

Europeiska unionens handelspolitiska skyddsinstrument reviderades 8.6.2018 – ändringar i allmänna regler i förordningar om antidumpnings- och utjämningstullar

Utgivningsdatum 19.6.2018 9.41
Pressmeddelande

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/825 moderniseras EU:s handelspolitiska skyddsinstrument för att EU:s aktörer bättre kan stödas genom dessa instrument. Förordningen publicerades den 7 juni 2018 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 143. Skyddsinstrumenten har inte ändrats väsentligt sedan 1995 då Uruguayrundan avslutades. Revideringsarbetet tog nästan fem år i anspråk.

Nyttan med revideringen

I och med revideringen kan EU genomföra dumpnings- och utjämningsundersökningarna snabbare och mera effektivt. Därtill kan EU införa högre tullar på importvaror, och det blir lättare att beräkna skadorna för olika unionsindustrier. De handelspolitiska skyddsinstrumenten blir också mer transparenta och förutsägbara, och små och medelstora företag får mera stöd för sin verksamhet. I framtiden kommer åtgärderna att tillämpas på hela Europeiska unionens kontinentalsockel och ekonomiska zon under förutsättning att kommissionen antar de särskilda genomförandeakter som gäller tullverksamheten (tullverktyget).

Struktur

Förordning (EU) 2018/825 har fem artiklar. I den första artikeln ändras grundförordningen om antidumpningstullar 2016/1036. I den andra artikeln ändras grundförordningen om utjämningstullar 2016/1037. Genom den tredje artikeln läggs till en bilaga till dessa förordningar. Enligt den fjärde artikeln träder förordningen i kraft den 8 juni 2018. Enligt den femte artikeln tillämpas förordningen på alla antidumpnings- och utjämningsundersökningar som inleds efter det att förordningen trätt i kraft.

Viktigaste ändringar i grundförordningen om antidumpningstullar

Inledandet av antidumpningsundersökningar ändras så att även fackföreningar kan lämna in klagomål tillsammans med unionsindustrier, och fackföreningarna kan också stöda klagomål som lämnats in av unionsindustrier. Fackföreningarna blir således berörda parter i undersökningarna.

Kommissionen ska underlätta tillgången till handelspolitiska skyddsinstrumentet för små och medelstora företag genom att t.ex. lämna allmän information och förklaringar om förfaranden och om hur ett klagomål inges, genom att ge ut standardiserade frågeformulär på alla av unionens officiella språk och genom att svara på allmänna förfrågningar.

Därtill blir maximilängden för antidumpningsundersökningar kortare. I stället för tidigare 15 månader ska undersökningen nu avslutas inom 14 månader. Detta har med en ändring av de provisoriska åtgärderna att göra: De provisoriska tullarna ska införas tidigast 60 dagar och normalt sett senast sju månader efter den dag då förfarandet inleddes, men under alla omständigheter senast åtta månader efter den dag då förfarandet inleddes. Tidigare var tidsgränsen nio månader.

För att förbättra öppenheten och förutsägbarheten i undersökningarna bör importörer och andra parter som kommer att beröras av att provisoriska antidumpningstullar införs underrättas om att sådana åtgärder inom kort kommer att införas. Unionsproducenter, importörer och exportörer och deras intresseorganisationer samt företrädare för exportlandet får begära information om planerat införande av provisoriska tullar. En begäran om sådan information ska göras skriftligen inom utsatt tid, och informationen ska lämnas till dessa parter tre veckor innan provisoriska tullar införs (perioden för utlämnande av uppgifter på förhand). När avsikten är att inte införa provisoriska tullar utan att fortsätta undersökningen ska berörda parter underrättas därom tre veckor före utgången av tidsfristen för införandet av provisoriska tullar. Kommissionen meddelar också på förhand beloppet av eventuella tullar. Detta påverkar inte de beslut som kommissionens eventuellt fattar senare i ärendet. Kommissionen granskar senast två år efter ändringen av förordningen, om importen ökat under perioden för utlämnande av uppgifter på förhand. Perioden för utlämnande av uppgifter på förhand förkortas till två veckor, om det sker en betydande importökning, eller förlängs till fyra veckor, om ingen betydande importökning sker.

Med tanke på kommissionens antidumpningsundersökning är de bestämmelser viktiga som gäller att inte tillämpa regeln om lägsta tull i samband med råvarurelaterade snedvridningar. I och med revideringen tas också sociala och miljömässiga normer i beaktande i undersökningarna. Detta inverkar till exempel på om kommissionen godkänner tillverkarnas åtaganden. (Importören befrias från betalningen av antidumpningstullen när importören visar upp en åtagandefaktura från tillverkaren.)

Avslutande av förfaranden eller undersökningar utan nya åtgärder innebär en stor positiv förändring för importörer. Efter förordningens ikraftträdande, dvs. efter den 8 juni, ändras undersökningarna vid giltighetstidens utgång så att om giltighetstiden för antidumpningstullen upphör att gälla efter undersökningen ska de tullar som tagits ut för de tulldeklarerade varorna efter den dag då undersökningen inleddes återbetalas. Tullarna återbetalas dock inte automatiskt, utan importören ska ansöka om återbetalning hos tullmyndigheten (i Finland hos Tullens enhet för omprövning vid import). Ingen ränta betalas på återbäringen. En undersökning vid giltighetens utgång kan inledas när en antidumpningstull varit i kraft i fem år. Antidumpningstullen tas ut under undersökningen. Undersökningarna vid giltighetens utgång sköts nuförtiden så att fastän undersökningen skulle leda till att ingen antidumpningstull kommer att tas ut i fortsättningen, förlorar importören de betalade tullarna. Ändringen är stor eftersom undersökningen kan ta mer än ett år.

Parterna som gett sig till känna hos kommissionen när antidumpningsåtgärderna införts, t.ex. importörer och de som lämnat in klagomål, har hittills kunnat lämna sina synpunkter till kommissionen om tillämpningen av provisoriska tullar inom 25 dagar efter att åtgärderna börjat tillämpas. I fortsättningen är denna tid 15 dagar.

I framtiden kan en antidumpningstull också införas för en dumpad produkt som importeras i betydande mängder till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en medlemsstats kontinentalsockel eller i den exklusiva ekonomiska zon som angetts av en medlemsstat, ifall detta skulle vålla unionsindustrin skada. En förutsättning för denna utvidgning av tillämpningsområdet är att kommissionen godkänner särskilda tullverktyg. Beredningen av ärendet pågår.

Ändringar i grundförordningen om utjämningstullar

Ändringarna är till största delen desamma som gjorts i grundförordningen om antidumpningstullar. Beaktansvärt är dock till exempel att utjämningsundersökningarna fortfarande ska slutföras inom 13 månader. Provisoriska utjämningstullar ska också i fortsättningen införas tidigast 60 dagar och senast nio månader från och med den dag då förfarandet inleddes.


Mera information:

Förordning nr 2018/825 om ändring av allmänna regler i förordningarna om antidumpningstullar och utjämningstullar

Grundförordning nr 2016/1036 om antidumpningstullar:

Grundförordning nr 2016/1037 om utjämningstullar:

Rådets motivering (sammandrag av ändringarna):

Information om importskyddsåtgärder (Trade Defence Instruments, TDI’s) på kommissionens  webbplats (på engelska)

Information om  stödtjänster för små och medelstora företag på kommissionens webbplats (på engelska)

Antidumpnings- och utjämningstullar

Gällande antidumpnings- och utjämningstullar

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar