Hoppa till innehåll

Provisorisk tillämpning av ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och SADC-staterna fr.o.m. 10.10.2016

13.10.2016 17.08
Pressmeddelande

89/2016, LL

Avtal: ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och SADC-staterna , publicerad i Europeiska unionens officiella tidning L 250, 16.9.2016 . Ett meddelande om provisorisk tillämpning av avtalet i EUT L 274, 11.10.2016.

Avtalet tillämpas provisoriskt mellan Europeiska unionen å ena sidan och Botswana, Lesotho, Namibia, Sydafrika och Swaziland å andra sidan fr.o.m. den 10 oktober 2016. Dessa afrikanska länder bildar sinsemellan Södra Afrikas tullunion som i avtalet kallas SACU. Mocambique tillämpar för tillfället inte avtalet och landet hör inte till den syafrikanska tullunionen.

Tullnedsättningar

EU:s tullar på produkter med ursprung i de avtalsslutande SADC-staterna samt SADC-staternas tullar på produkter som har ursprung i EU finns angivna i bilagorna I och II till avtalet. I bilagorna anges också tidtabellen för tullnedsättningar samt de tillämpliga tullkvoterna.

Ursprungsregler

Tullförmånerna enligt avtalet tillämpas på varor som uppfyller kraven i ursprungsreglerna angivna i protokoll 1 till avtalet. Protokollet med ursprungsreglerna finns i avtalets sidor 1924–2069.

Enligt de varukodsspecifika ursprungsreglerna räcker det vid tillverkningen av de flesta kläder med en tillverkningsfas, dvs. tillverkning utgående från tyg (inte från garn). De varukodsspecifika ursprungsreglerna finns i bilagorna I och II till protokollet och undantagen finns i bilaga II A. När undantagen enligt bilaga II A tillämpas ska ursprungsintygen förses med frasen ”Derogation – Annex II(a) of Protocol 1: materials of HS heading No …, originating from … used.”

I ursprungsreglerna ingår bilateral och diagonal kumulation. Material med ursprung i en avtalsslutande SADC-stat, i andra AVS-stater som ingått i ett ekonomiskt partnerskapasavtal eller i ULT anses som material med ursprung i EU, om materialet ingår i en produkt som framställts där, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i EU är mer omfattande än de otillräckliga åtgärderna.

Bearbetning eller behandling som utförts i en avtalsslutande SADC-stat, i andra AVS-stater som ingått i ett ekonomiskt partnerskapasavtal eller i ULT anses ha utförts i EU, om materialet i EU genomgår ytterligare bearbetning eller behandling som är mer omfattande än de otillräckliga åtgärderna (full kumulation). Avtalet om administrativt samarbete länderna emellan ska vara i kraft när kumulation tillämpas. Det finns produktspecifika undantag för tillämpning av kumulation. En beskrivning av de dokument som ska användas vid tillämpning av kumulation finns i artikel 30 i protokollet (informationsförfarande). Mallarna för leverantörsdeklarationer finns bilagorna V A och V B till protokollet (s. 2058–2059).

I ursprungsreglerna bestäms också om en kumulation med särskilda villkor för icke-ursprungsmaterial som omfattas av tullfri behandling enligt mest gynnad nation i EU. Det bestäms också om en kumulation för material som har ursprung i andra länder och omfattas av tullfri och kvotfri förmånsbehandling vid import till EU.

Bestämmelsen om direkt transport har i detta avtals ursprungsregler utvidgats till en artikel om oförändrat skick (artikel 15). Exportören kan dela upp produkterna i delsändningar eller uppdelningen kan göras på exportörens ansvar, om produkterna kvarstår under tullövervakning i transitlandet eller transitländerna.

Ursprungsreglerna tillåter bokföringsmässig uppdelning av material. Om det är förenat med avsevärda kostnader eller väsentliga svårigheter att hålla separata lager av sinsemellan utbytbara material med respektive utan ursprungsstatus, får tullmyndigheterna, på skriftlig begäran av berörda parter, tillåta att metoden med bokföringsmässig uppdelning används för förvaltningen av dessa lager. Tullmyndigheterna kan bevilja tillståndet till bokföringsmässig uppdelning på de villkor de anser lämpliga.

Produkter med ursprung i en avtalsslutande SADC-stat får vid import till EU och produkter med ursprung i EU får vid import till en avtalsslutande SADC-stat förmåner enligt avtalets bestämmelser. Som ursprungsintyg används en ursprungsdeklaration som upprättats av exportören enligt en bestämd modell eller ett varucertifikat EUR.1 som utfärdats av en myndighet.

Exportören ska upprätta ursprungsdeklarationen på en faktura, följesedel eller annan kommersiell handling där produkterna beskrivs tillräckligt detaljerat för att de ska kunna identifieras. Vilken exportör som helst kan upprätta en ursprungsdeklaration för sändningar som består av ett eller flera kollin med ursprungsprodukter vars totala värde inte överstiger 6 000 euro. Ursprungsdeklarationerna ska undertecknas för hand av exportören. När ursprungsprodukternas värde överstiger 6 000 euro ska exportören ha ett skriftligt tillstånd av Tullen att verka som godkänd exportör. Den godkände exportören ska alltid förse ursprungsdeklarationen med sitt tillståndsnummer. Exportören kan upprätta en ursprungsdeklaration när de produkter som deklarationen avser exporteras, eller så kan ursprungsdeklarationen upprättas efter exporten om den uppvisas i den importerande parten senast två år efter importen av de produkterna.

Texten för ursprungsdeklaration på olika språk finns i bilaga IV till protokollet (sidorna 2055–2057):

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ….. ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …….. preferential origin.

Varucertifikat EUR.1 och ursprungsdeklarationer är i kraft tio månader från och med den dag de utfärdades eller upprättades i exportlandet. De ska inom denna tid uppvisas för tullmyndigheten i det importerande landet.

Efterkontroller av ursprungsintyg görs på grundval av en riskanalys och stickprovsvis eller när medlemsstaternas tullmyndigheter har rimliga tvivel beträffande dessa dokuments äkthet, de berörda produkternas ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i protokollet om ursprungsregler.

Kontroller av leverantörsdeklarationer görs på grundval av en riskanalys och stickprovsvis eller när tullmyndigheterna i det land där sådana deklarationer har beaktats vid utfärdandet av ett varucertifikat EUR.1 eller upprättandet av en ursprungsdeklaration har rimliga tvivel beträffande handlingens äkthet eller huruvida uppgifterna i handlingen är riktiga.

Bilagor till protokollet om ursprungsregler:

BILAGA I: Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II
BILAGA II: Förteckning över den bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus
BILAGA II A: Undantag från förteckningen över bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus, i enlighet med artikel 8.2 i detta protokoll
BILAGA III: Formulär för varucertifikat EUR.1
BILAGA IV: Ursprungsdeklaration, textmallar
BILAGA V A: Leverantörsdeklaration för produkter som har förmånsursprungsstatus
BILAGA V B: Leverantörsdeklaration för produkter som inte har förmånsursprungsstatus
BILAGA VI: Informationscertifikat
BILAGA VII: Formulär för ansökan om undantag
BILAGA VIII: Utomeuropeiska länder och territorier

TMD