Hoppa till innehåll

EU:s exportsanktioner och Finlands handel med Ryssland

Utgivningsdatum 4.3.2022 9.00 | Publicerad på svenska 7.3.2022 kl. 14.14
Pressmeddelande

EU har fastställt omfattande exportsanktioner mot Ryssland. Sanktionerna har publicerats i EU:s officiella tidning. Utrikesministeriet definierar i specifika fall vilka varor som omfattas av sanktionerna. Tullen har utifrån uppgifterna för år 2021 gjort en bedömning av antalet företag som bedriver export till Ryssland och av fördelningen av exportsanktionernas inverkan enligt olika huvudvarugrupper. Det är fråga om en grov bedömning, eftersom förordningen inte i alla avseenden innehåller exakta varukoder för produkterna som omfattas av exportförbud. När uppgifterna specificeras kan också uppgifterna i denna konsekvensbedömning komma att ändras. Resultaten kan inte direkt tillämpas på den förväntade exporten för år 2022, eftersom antagandet är att exporten skulle vara på samma nivå år 2022 som året innan.

År 2021 bedrev 2 200 finländska företag export till Ryssland, och deras andel av Finlands export till Ryssland var 88 procent. De övriga var företag som är registrerade i ett annat EU-land. Omkring 500 företag med finländskt FO-nummer bedrev export till Ryssland av varor med varukoder som omfattas av de nya sanktionerna, vilket utgjorde 23 procent av finländska företag med export till Ryssland.

Exporten till Ryssland av varor som omfattas av EU:s exportsanktioner enligt varugrupp

Enligt Tullens bedömning uppgick värdet på exporten till Ryssland av varor som omfattas av EU:s nya exportsanktioner till omkring 250 miljoner euro år 2021. Dessa varors andel av Finlands hela varuexport till Ryssland var 6,9 procent. Av denna export hade företag med finländskt FO-nummer en andel på omkring 200 miljoner euro av värdet på exporten.

Enligt Tullens bedömning gäller exportsanktionerna följande kapitel i KN-nomenklaturen: delvis kapitlen maskiner, apparater samt mekaniska redskap; elektriska maskiner och apparater; transportmedel; instrument och apparater; samt kapitlet ur, men i sin helhet kapitlet luftfartyg och rymdfarkoster och kapitlet fartyg samt annan flytande materiel. Exportförbudet gäller även delar till varor i dessa kapitel, men personbilar (KN 8703) omfattas inte av sanktionerna.

Enligt Tullens bedömning uppgick värdet på exporten till Ryssland vad beträffar sanktionsbelagda varukoder i kapitlet maskiner, apparater samt mekaniska redskap till omkring 148 miljoner euro i fjol, medan värdet på den totala exporten till Ryssland av varor i kapitlet uppgick till 845 miljoner euro. Kapitlets andel av den totala export som omfattas av sanktionerna var 61,4 procent. I kapitlet elektriska maskiner och apparater var värdet på exporten vad beträffar de sanktionsbelagda varukoderna uppskattningsvis 49 miljoner euro, när hela exporten till Ryssland i kapitlet hade ett värde på 237 miljoner euro. Kapitlets andel av exporten som omfattas av sanktionerna var 20,2 procent. Transportmedlens andel av exporten som omfattas av sanktionerna var 6,4 procent och instrumentens och apparaternas 9,8 procent. Värdet på exporten av luftfartyg och delar till dessa, samt av fartyg, uppgick ifjol till endast 19 miljoner euro, så exportsanktionerna kan ha en mindre inverkan om man antar att exporten är på samma nivå år 2022.

Figur 1. Bedömning av fördelningen av exportsanktionerna enligt varukoder på KN2-nivå utifrån 2021 års uppgifter.

Figur 1. Bedömning av fördelningen av exportsanktionerna enligt varukoder på KN2-nivå utifrån 2021 års uppgifter

Finlands varuhandel med Ryssland år 2021

År 2021 uppgick värdet på Finlands export till 68,8 miljarder euro, varav exporten till Ryssland hade ett värde på 3,7 miljarder euro. Exporten till Ryssland utgjorde 5,4 procent av den totala exporten av varor. Det totala värdet på Finlands import av varor var under samma period 72,7 miljarder euro, varav importen från Ryssland uppgick till 8,6 miljarder euro. Importen från Ryssland stod för 11,9 procent av den totala importen av varor.

Enligt BEC-klassificeringen stod industrins insatsvaror för en 45,5 procents andel av Finlands export till Ryssland, och värdet på exporten i varukategorin växte med 16,5 procent i fjol. Investeringsvarorna hade en andel på 31,3 procent och värdet på exporten uppnådde en ökning på 26,6 procent. Raffinerade driv- och smörjmedel hade en andel på 8,9 procent (+39,4%) och transportmedlen en andel på 8,2 procent (+30,7%). Konsumtionsvarornas andel var endast 4,0 procent, och värdet på exporten av dessa varor steg med 21,1 procent. Värdet på exporten av livsmedel och drycker ökade med 16,1 procent, och varugruppens andel av den totala varuexporten till Ryssland var 2,2 procent.

Figur 2. Huvudvarugruppernas andelar av den totala exporten av varor till Ryssland år 2021 (BEC)

Figur 2.  Huvudvarugruppernas andelar av den totala exporten av varor till Ryssland år 2021 (BEC)

År 2021 hade oraffinerade driv- och smörjmedel en andel på 58,2 procent av Finlands totala import från Ryssland. Värdet på importen steg med 54,6 procent. Industrins insatsvaror hade en andel på 39,1 procent, och värdet på importen i denna varugrupp steg med 37,7 procent. Transportmedlens andel av importen från Ryssland var 1,4 procent, och värdet på importen steg med 16,8 procent. I de andra huvudvarugrupperna enligt BEC-klassificeringen var andelarna av värdet på importen under en procent.

Figur 3. Huvudvarugruppernas andelar av den totala importen av varor från Ryssland år 2021 (BEC)

Figur 3. Huvudvarugruppernas andelar av den totala importen av varor från Ryssland år 2021 (BEC)

Mera information:
Statistik: Christina Telasuo, tfn. 040 332 1828, christina.telasuo[at]tulli
Exportsanktioner och exportbevakning: Direktören för bevakningsavdelningen Sami Rakshit, förfrågningar om intervjuer via Tullens medietelefon, p. 0295 527 150
 
Mediemeddelande Statistikmeddelande ukraina