Hoppa till innehåll

Ömsesidigt avtal mellan EU och Ukraina fr.o.m. 1.1.2016

8.12.2015 11.33
Pressmeddelande

100/2015, LL

Ett meddelande om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina fr.o.m. den 1 januari 2016 har offentliggjorts i EUT L 321, 5.12.2015. Själva associeringsavtalet finns publicerat i EUT L 161/29.5.2014.

Bestämmelserna om handeln parterna emellan finns i avdelning IV i avtalet. Parterna inrättar gradvis ett frihandelsområde under en övergångsperiod på högst tio år.

Avskaffande av importtullar

Parterna kommer att sänka eller avskaffa tullarna på varor med ursprung i den andra parten enligt tulltaxorna i bilaga I-A till avtalet (Ukrainas tulltaxa och EU:s tulltaxa). Med andra ord så får också produkterna med ursprung i EU tullförmåner i Ukraina från och med den 1 januari 2016.

Ukraina avskaffar importtullarna för begagnade kläder och andra begagnade artiklar som omfattas av nummer 6309 00 00 i den ukrainska tulltaxan enligt villkoren i bilaga I-B till avtalet.

Fem år efter avtalets ikraftträdande ska parterna samråda för att överväga ett påskyndande och en utvidgad omfattning av avskaffandet av tullar på handeln mellan dem.

Ursprungsreglerna

Med ”ursprung i” eller ”ursprungsprodukt eller -vara” avses en produkt eller vara som uppfyller ursprungsreglerna i avtalets protokoll I (om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete).

Avtalets ursprungsregler motsvarar till stor del ursprungsreglerna i Europa-Medelhavstäckande avtal.

Reglerna omfattar bland annat bilateral kumulation, direkttransport, förbud mot tullrestitution, möjlighet till bokföringsmässig uppdelning, status som godkänd exportör och bestämmelser om kontroll av ursprungsintyg.

Som ursprungsintyg används varucertifikat EUR.1 som utfärdats av tullmyndigheten eller en formbunden fakturadeklaration vars lydelse återges i bilaga IV till protokoll I. Ursprungsintyget är i kraft fyra månader efter den dag det utfärdats i exportlandet. Nu kan också ukrainska exportörer få en status som godkänd exportör.

Ensidiga tullförmåner till slutet av 2015

Tullförmånerna i associeringsavtalet som förhandlats fram mellan EU och Ukraina har på förhand verkställts så att produkter med ursprung i Ukraina beviljats ensidiga tullförmåner i unionen från och med den 23 april 2014 genom förordning 374/2014 (se TMD 41 och 110/2014). Tullarna nedsätts eller avskaffas vid import till EU enligt den förteckning över medgivanden som återfinns i bilaga IA till associeringsavtalet. Dessa ensidiga tullmedgivanden tillämpas till slutet av 2015.
Som ursprungsregler tillämpas de ursprungsregler och metoder för administrativt samarbete som avses i avdelning IV kapitel 2 avsnitt 2 i tillämpningskodexen (2454/93, konsoliderad version; artiklarna 97x–123 och bilagorna 14, 15, 21 och 22). I motsats till det associeringsavtal som börjar tillämpas den 1 januari 2016 ingår inget förbud mot tullrestitution i dessa ursprungsregler.

I artikel 109 i dessa ursprungsregler ingår sedan den 21 mars 2015 ett krav på att en extra fras ska anges i varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer (TMD 28/2015). Fält 7 i varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationerna ska förses med:
”Autonomous trade measures” eller ”Mesures commerciales autonomes”

Frasen ska också anges i varucertifikat som utfärdas i EU, när bilateral kumulation tillämpas med stöd av ovannämnda ensidiga förfaranden.

Vid tillämpning av dessa ensidiga tullförmåner har ukrainska exportörer inte möjlighet att använda sig av status som godkänd exportör.

Fortsatt tillämpning av GSP-systemet

Ukraina är fortfarande förmånsland inom EU:s GSP-system. Som ursprungsintyg används ursprungscertifikatet formulär A (Form A). Enligt GSP-systemet kan ukrainska exportörer inte heller få status som godkänd exportör.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD