Hoppa till innehåll

Associeringsavtal mellan EU och Moldavien fr.o.m. 1.9.2014

3.9.2014 14.06
Pressmeddelande

91/2014, LL

Det ömsesidiga associeringsavtalet mellan EU och Moldavien (MD) tillämpas provisoriskt från den 1 september 2014 bl.a. vad varuhandel beträffar (meddelandet i EUT L 259, 30.8.2014). Avtalet finns publicerat i EUT L 260, 30.8.2014. Ursprungsreglerna finns i avtalets protokoll II. I artikel 39 i protokollet finns övergångsbestämmelser om varor som är under transport eller finns i lager den dag då avtalet träder i kraft. Avtalet har ingåtts på obestämd tid.

Produkter med ursprung i EU får också tullförmåner i Moldavien med stöd av avtalet.

Avtalet har som avsikt att bland annat inrätta ett djupgående och omfattande frihandelsområde gradvis under en övergångsperiod på tio år. Bestämmelserna om varuhandeln parterna emellan finns i avdelning V i avtalet. Parterna kommer att sänka eller avskaffa tullarna på varor med ursprung i den andra parten enligt bilaga XV till avtalet (s.210).

  • Bilaga XV-A: årliga tullkvoter vid import till EU.
  • Bilaga XV-B: produkter som omfattas av ingångsprissystemet. Dessa produkter befrias från den värderelaterade delen av importtullen vid import till EU.
  • Bilaga XV-C: produkter som omfattas av systemet för att förhindra kringgående av åtgärder enligt artikel 148 i avtalet. Detta system gör det möjligt att avbryta förmånsbehandlingen tillfälligt.
  • Bilaga XV-D: förteckning över tullsatser som tillämpas i Moldavien och som nedsätts och avskaffas i etapper. Tidsplanerna för nedsättningar samt kategorierna anges i punkt 4 i bilaga XV. För en del varukoder börjar tullnedsättningarna i Moldavien redan den 1 september 2014. För vissa andra börjar tullnedsättningarna först fem år efter dagen för avtalets ikraftträdande.

Territoriell tillämpning av avtalet i vissa regioner i Moldavien (artikel 462)

Tillämpningen av avtalet på de regioner i Moldavien över vilka Moldaviens regering inte utövar den faktiska kontrollen ska börja när Moldavien har säkerställt att detta avtal genomförs och verkställs fullt ut på hela Moldaviens territorium.

Associeringsrådet ska anta ett beslut om när det har säkerställts att detta avtal genomförs och verkställs fullt ut på hela Moldaviens territorium.

Denna territoriella begränsning avviker från Moldaviens territorium enligt rådets förordning 55/2008 (se nedan, ensidiga tullförmåner för produkter med ursprung i Moldavien).

Ursprungsreglerna

Ursprungsreglerna finns i protokoll II till avtalet (s. 621–637) och i bilagorna I–IV till protokollet (s. 644–735). Med anknytning till ursprung finns också förklaringar i avtalet (Andorra och San Marino samt ändring av ursprungsreglerna, s. 736–738). Med varor ”med ursprung i” en part avses varor som motsvarar de ursprungsregler som fastställs i protokollet.

Reglerna är till största delen likadana som ursprungsreglerna i Euro-Medelhavsavtalen.

I reglerna ingår bestämmelser om bl.a. förbud mot tullrestitution (artikel 14) och bokföringsmässig uppdelning av material (artikel 20).

Som ursprungsintyg används ett varucertifikat EUR.1 som utfärdats av den exporterande partens tullmyndighet eller en ursprungsdeklaration som upprättats av exportören. Texten i ursprungsdeklarationen (sidorna 733-735) motsvarar texten i fakturadeklarationen enligt Euro-Medelhavsavtalen. I reglerna ingår förfarandet med godkänd exportör (artikel 22).

Övergångsbestämmelser för varor under transitering eller i lager (artikel 39)

Bestämmelserna i detta avtal får tillämpas på varor som uppfyller bestämmelserna i detta protokoll och som på dagen för detta avtals ikraftträdande antingen befinner sig under transitering i parterna, i tillfällig lagring i tullager eller i frizoner, förutsatt att ett ursprungsintyg, utfärdat i efterhand, inom fyra månader efter ovannämnda tidpunkt uppvisas för den importerande partens tullmyndigheter, tillsammans med handlingar som visar att varorna har transporterats direkt i enlighet med bestämmelserna i artikel 12.

Regional konvention om Europa-Medelhavstäckande ursprungsregler

Moldavien har bjudits in att bli en part i den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung. Beslutet trädde i kraft den 1 september 2014 (EUT L 217, 23.7.2014).

Andra tullförmåner i EU för produkter med ursprung i Moldavien

På produkter med ursprung i Moldavien tillämpas också EU:s ensidiga tullförmåner till den 31 december 2015 (Rådets förordning (EG) nr 55/2008 jämte ändringar). Som ursprungsintyg används även då varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration vars text motsvarar texten i ursprungsdeklarationen enligt associeringsavtalet. Vid tillämpning av dessa ensidiga tullförmåner fastställs produkternas ursprung enligt artiklarna 97x–123 i tillämpningskodexen för tullkodexen (förordning 2454/93, förmånsländer eller -territorier för tullförmåner som gemenskapen ensidigt infört till förmån för vissa länder och territorier). De varukodsspecifika ursprungsreglerna finns i tillämpningskodexens bilaga 15 och de inledande anmärkningarna i bilaga 14. Texten för fakturadeklarationen återges i bilaga 22 till tillämpningskodexen. Tullförmånerna enligt förordning 55/2008 finns angivna i kommissionens Taric-databas under Moldavien med hänvisningen R0055/08.
Moldavien omfattas inte av EU:s allmänna preferenssystem (GSP).

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.                         

TMD