Hoppa till innehåll

Ömsesidigt avtal mellan EU och Kosovo fr.o.m. 1.4.2016

1.4.2016 14.33
Pressmeddelande

25/1.4.2016, LL

Det ömsesidiga stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo (XK) finns publicerat i EUT L 71, 16.3.2016. Med stöd av avtalet får också produkter med ursprung i EU tullförmåner i Kosovo. Avtalet träder i kraft den 1 april 2016 i enlighet med avtalets artikel 144 (Meddelande i EUT L 78, 24.3.2016).

Ursprungsreglerna  

Begreppet ursprungsprodukter definieras i avtalets protokoll III. Protokollet innehåller dock inga egentliga ursprungsregler. I protokollet hänvisas till ursprungsreglerna i en konvention. Denna regionala konvention om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung finns publicerad i EUT L 54, 26.2.2013. Ursprungsreglerna finns i tillägg I och II till konventionen.

Ursprungsintyg

Enligt protokoll III till avtalet får ursprungsintyget utgöras av ett varucertifikat EUR.1 eller en ursprungsdeklaration också när kumulationen enbart omfattar Efta-staterna, Färöarna, EU, Turkiet och länder och territorier som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen.

Om kumulationen till exempel omfattar Medelhavsländer ska ursprungsintyget utgöras av ett varucertifikat EUR-MED eller en ursprungsdeklaration EUR-MED.

Enligt tillägg I till konventionen är ursprungsintygen i kraft fyra månader efter den dag de utfärdats i den exporterande fördragslutande parten. De ska inom denna tid uppvisas för tullmyndigheten i den importerande fördragslutande parten.

Ursprungsreglerna enligt konventionen

I konventionen finns ursprungsreglerna i tillägg I och undantagen från dem, dvs. de särskilda bestämmelserna, finns i tillägg II. Dessa ursprungsregler motsvarar ursprungsreglerna i protokollen om ursprungsregler i de enstaka frihandelsavtalen inom Europa-Medelhavsområdet. I detta övergångsskede har avsikten inte varit att göra några ändringar i de ursprungsregler som tillämpas i detta avtalsnätverks område.

Konventionens ursprungsregler ändras först när ändringsarbetet blivit klart. Då kommer ändringarna att samtidigt gälla alla de länder inom detta avtalsnärverk som redan börjat tillämpa konventionen.

Vissa uttryck i tillägg I till konventionen avviker från uttryck som använts i ursprungsreglerna i de bilaterala avtalen. Avtalsländerna kan inte nämnas vid namn eftersom konventionen täcker alla länder inom detta avtalsnätverk. Därför används i konventionen uttrycken ”fördragsslutande part”, ”exporterande fördragsslutande part” och ”importerande fördragsslutande part”.

Artikel 3 om ursprungskumulation och artikel 14 om förbud mot tullrestitution i tillägg I är svåra att tyda eftersom de täcker olika landgrupperingar.<0} I artikel 14 om förbud mot tullrestitution har man strävat efter att bevara situationen oförändrad inom avtalsnätverket åtminstone till dess att revideringen av konventionen träder i kraft. I bilaga V till tillägg I finns en förteckning över de fördragsslutande parter som inte tillämpar eller har tillämpat bestämmelserna om partiell restitution i artikel 14.7 i tillägget.

I konventionens ursprungsregler ingår också andra motsvarande bestämmelser som finns i de protokoll om ursprungsregler i de enstaka avtalen inom detta avtalsnätverk som stegvis ersätts av konventionen, bland annat:

- bokföringsmässig uppdelning, som förutsätter skriftligt tillstånd av Tullen
- status som godkänd exportör, som förutsätter skriftligt tillstånd av Tullen och tillståndsnummer
- värdegränser för resandeinförsel och för småförsändelser mellan privatpersoner utan ursprungsintyg
- handlingar som styrker ursprungsstatus och skyldighet att förvara dem
- efterkontroll av ursprungsintyg i det land där ursprungsintyget utfärdats, dvs. administrativt myndighetssamarbete
- varukodsspecifika ursprungsregler med inledande anmärkningar

Bilaga IV a till tillägg I:

Också texten i ursprungsdeklarationen är oförändrad:

Ursprungsdeklarationen, vars text återges nedan, måste upprättas i enlighet med fotnoterna. Fotnoterna behöver dock inte återges.

Engelsk version


The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ........... ( 1 )) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......................................... ( 2 ) preferential origin.

.................................................................................................................... ( 3 )
(Ort och datum)
.................................................................................................................... ( 4 )
(Exportörens underskrift; namnet på den person som undertecknar deklarationen ska även anges med tryckbokstäver)
___________
( 1 ) Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör, måste den godkände exportörens tillståndsnummer anges i detta utrymme. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska orden inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.
( 2 ) Produkternas ursprung ska anges. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla måste exportören klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av beteckningen CM.
( 3 ) Dessa uppgifter kan utelämnas om upplysningen finns i själva dokumentet.
( 4 ) I de fall då exportören inte är skyldig att underteckna, behöver inte heller namnet på den person som undertecknar deklarationen anges.

Bilaga IV b till tillägg I:

Också texten i EUR-MED-ursprungsdeklaration är oförändrad:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ............. ( 1 )) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......................................... ( 2 ) preferential origin.
— cumulation applied with ........................................... (landets / ländernas namn)
— no cumulation applied ( 3 )

( 3 ) Fyll i. Stryk det som inte är tillämpligt. I övrigt görs på det sätt som nämns ovan i fråga om ursprungsdeklaration.

I tillägg II till konventionen finns särskilda bestämmelser som avviker från bestämmelserna i tillägg I och som de fördragsslutande parterna kan tillämpa i sin bilaterala handel. I bilagorna I–XII till tillägget finns särskilda bestämmelser för handeln mellan vissa landgrupper eller länder. I bilagorna A–F till tillägget finns mallar för leverantörsdeklarationen att användas i handeln mellan vissa länder eller landgrupper för tillämpning av full kumulation.  

Ensidiga tullförmåner för produkter med ursprung i Kosovo

EU beviljar fortfarande också ensidiga tullförmåner för produkter med ursprung i Kosovo genom förordning (EG) nr 1215/2009 jämte ändringar (TMD 3/2012). Tillämpningen av förordningen har förlängts till slutet av 2020 genom förordning (EU) nr 2015/2423 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 24.12.2015). Förordningen trädde i kraft den 25 december 2015 och tillämpas sedan den 1 januari 2016 (TMD 123/2015). Ensidiga tullförmåner tillämpas i praktiken när de är bättre än de tullförmåner som beviljas enligt det ömsesidiga avtalet (t.ex. produkter som omfattas av ingångspriser).

Exempelfall i Taric, skattedag 1.4.2016:

Ensidiga tullförmåner för produkter med ursprung i Kosovo:

Exempel: tomat med KN-nummer 07020000
Ursprungsland Kosovo, (Enligt definitionen i  FN:s säkerhetsresolution 1244 av den 10 juni 1999 (XK)
Preferenstull (1.4.2016 – 31.12.2020) 0% , R1336/11
PB002: Tullen kan kopplas till ingångsprissystemet beroende på tillämplig lagstiftning.
R1336/2011 = förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

Tullförmåner enligt det ömsesidiga avtalet för produkter med ursprung i Kosovo:

Exempel: vissa cykla med Taric-nummer 8712003000
Ursprungsland Kosovo, (Enligt definitionen i  FN:s säkerhetsresolution 1244 av den 10 juni 1999 (XK)
Preferenstull (1.4.2016 -) 0 %, D0342/16 (= Rådets beslut om ingående av avtalet på unionens vägnar)

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

Bilagorna:

Avtalet med Kosovo, EUT L 71, 16.3.2016
Regional konvention, ursprungsreglerna, EUT L 54, 26.2.2013

TMD