Hoppa till innehåll

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada har publicerats: exportörer ska registrera sig för att få tullförmånerna

Utgivningsdatum 2.5.2017 12.00
Pressmeddelande

Det nya frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Kanada publicerades 14.1.2017

Det nya frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Kanada publicerades 14.1.2017 i Europeiska unionens officiella tidning L 11. Det kommer bl.a. att befria vissa ursprungsprodukter från importtullar i handeln länderna emellan. För att exportörer i EU ska kunna upprätta de ursprungsdeklarationer som avtalet kräver, måste de registrera sig i EU:s databas REX.

Avtalet har ännu inte börjat tillämpas. Det kommer att meddelas om inledandet av tillämpningen i Europeiska unionens officiella tidning. Även Tullen informerar när tillämpningen inleds på sin webbplats tulli.fi.

Avtalet avvecklar och sänker tullar

Om inte något annat anges i bilaga 2-A till avtalet, ska parterna avveckla alla tullar på ursprungsprodukter enligt kapitlen 1–97 i det Harmoniserade systemet vilka importeras från den andra parten. Tullarna på vissa känsliga jordbruksprodukter samt på vissa fordon och fartyg sänks eller avvecklas stegvis beroende på produkt senast vid ingången av det åttonde tillämpningsåret för avtalet. Tullarna på vissa produkter avvecklas inte. En specifik tull inom ramen för systemet med införselpriser kommer att tas ut för vissa produkter även när den värderelaterade delen av tullen avvecklas. Avtalet omfattar även sådana produktsektorer på vilka man tillämpar förenklade ursprungsregler inom ramen för de tillämpliga årliga kvoterna.  

Företag som exporterar industriprodukter med förmånsberättigande ursprung i EU till Kanada drar indirekt nytta av avtalet. Avtalet innebär att man inte längre behöver betala importtullar för merparten av produkterna med ursprung i EU vid export till Kanada. Exportören ska ange en formbunden ursprungsdeklaration i fakturan eller någon annan kommersiell handling som beskriver ursprungsprodukten tillräckligt detaljerat. 

Ursprungsregler

Ursprungsreglerna omfattar bilateral kumulation även för all tillverkning som utförts med icke‑ursprungsmaterial i den andra parten (full kumulation, leverantörsförklaring). Bestämmelsen om förbud mot tullrestitution ingår i avtalstexten och inte i ursprungsreglerna, till skillnad från de frihandelsavtal som EU hittills ingått. Förbudet mot tullrestitution kommer dock inte att börja tillämpas förrän tre år efter dagen för avtalets ikraftträdande. Den allmänna toleransen är 10 % av produktens transaktionsvärde eller pris fritt fabrik. Bokföringsmässig uppdelning av fungibla material eller vissa färdiga produkter är möjlig. Det krävs tillstånd för att tillämpa bokföringsmässig uppdelning av material. Om förmånlig tullbehandling begärs vid import ska ursprungsprodukterna förbli under tullkontroll då de befinner sig utanför parternas territorium.

Ursprungsdeklaration

Den formbundna ursprungsdeklaration som används i handeln mellan EU och Kanada ska vid export från EU innehålla den registrerade exportörens nummer och vid export från Kanada exportörens företagsnummer (Business Number).

Tullmyndigheten i den importerande parten får tillåta att en ursprungsdeklaration används för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter som äger rum inom en period på högst 12 månader enligt vad som anges av exportören i deklarationen. En dylik bestämmelse finns inte i EU:s övriga frihandelsavtal.  En ursprungsdeklaration ska gälla i 12 månader räknat från den dag då den fylldes i av exportören, eller för en längre period enligt vad som föreskrivs av den importerande parten. Förmånlig tullbehandling får inom denna giltighetstid begäras hos tullmyndigheten i den importerande parten.

Tullen rekommenderar att företag med export till Kanada registrerar sig så fort som möjligt

Företag som exporterar produkter med ursprung i EU till Kanada har eventuellt ett giltigt tillstånd från Tullen att verka som godkänd exportör. Detta tillstånd berättigar exportörer att fylla i ursprungsdeklarationer (fakturadeklarationer) för ursprungsprodukter med stöd av EU:s andra frihandelsavtal. Godkända exportörer kan under en övergångsperiod använda detta tillståndsnummer i sina ursprungsdeklarationer även vid export till Kanada. Övergångsperioden sträcker sig till slutet av år 2017. Efter övergångsperioden får endast den registrerade exportörens nummer anges i ursprungsdeklarationer enligt EU-Kanada-avtalet.

Tullen rekommenderar att företag som exporterar produkter med ursprung i EU till Kanada registrerar sig så fort som möjligt. I Finland kan företaget ansöka om status som registrerad exportör genom att fylla i ansökan 1051r om att bli registrerad exportör (REX). Om värdet på ursprungsprodukterna i en försändelse inte överstiger 6 000 euro, kan även andra än godkända eller registrerade exportörer upprätta ursprungsdeklarationer.

Ursprungsdeklaration på engelska:

(Period: from __________ to ______________ (1))

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ……. (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……. (3) preferential origin.

Mera information

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, publicerades 14.1.2017 i Europeiska unionens officiella tidning L 11; Avveckling av tullar, Bilaga 2-A s. 202 och protokoll om ursprungsregler s. 465.

Mera information om tillämpandet av frihandelsavtalet mellan EU och Kanada kan fås från Tullen på yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi (import) eller yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi (export).

Kundmeddelande