Hoppa till innehåll

Ursprung som berättigar till förmånsbehandling; kommissionens meddelande, rimliga tvivel

31.10.2012 11.40
Pressmeddelande

126/2012, MNy/LL

Vid tillämpning av tullförmånsordningar förekommer det situationer där det finns grundad anledning att tvivla på varornas ursprung. Kommissionen har offentliggjort ett reviderat meddelande (2012/C 332/01) om hur kommissionen kommer att informera ekonomiska aktörer och medlemsstaters myndigheter om sådana situationer (EUT C 332, 30.10.2012, s. 1–4).

Kommissionen offentliggör även i framtiden meddelanden i EUT (C-serien) som en försiktighetsåtgärd, när det finns välgrundad anledning att tvivla på ursprunget för varor som omfattas av tullförmånsordningar. Som bilaga till meddelandet finns en förteckning över gällande meddelanden till importörer som offentliggjorts tidigare.  

En tullskuld kan uppkomma om förmånsbehandling avvisas till följd av att det finns välgrundad anledning att misstänka importvarornas ursprungsstatus. Enligt femte stycket i artikel 220.2 b i tullkodexen (EEG nr 2913/92) kan gäldenären inte längre efter offentliggörandet av meddelanden åberopa god tro för att få importtullarna återbetalade eller eftergivna.

Att något meddelande om rimliga tvivel angående ett visst land eller en viss produkt inte offentliggjorts i EUT innebär nödvändigtvis inte att det inte kan finnas problem.  Detta utgör inget hinder för att reservera säkerhet vid import om det anses vara nödvändigt. Därför ska aktörerna även i fortsättningen vara mycket uppmärksamma på ursprungsintyg som berättigar till förmånsbehandling när de tillämpar tullförmånsordningar.   

I meddelandet beskrivs de vanligaste fallen som kan ge upphov till välgrundat tvivel på varors ursprung.  I meddelandet beskrivs också utformningen av och innehållet i informationen till importörer. 

Åtgärder efter offentliggörandet av meddelandet till importörer

När ett meddelande till importörer har offentliggjorts ska medlemsstaternas tullmyndigheter göra en riskanalys av det handelsflöde som berörs av meddelandet.  På grundval av detta kommer de att besluta vilka handlingar för styrkande av de berörda varornas ursprung som ska skickas för efterkontroll till de behöriga myndigheterna i det land som omfattas av förmånsbehandlingen.  I begäran om efterkontroll ska också ett utlåtande om orsaken till kontrollen ingå.  

I avvaktan på kontrollresultaten bör varje medlemsstats tullmyndighet vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att sörja för att tillämpliga tullar betalas.  Dessa åtgärder bör vara förenliga med de förfaranden som anges i det avtal eller de berörda autonoma förmånsordningar som berörs.

Meddelanden till importörer som offentliggjorts i fall av rimliga tvivel rörande varors ursprung och som är giltiga när det reviderade meddelandet offentliggörs

Meddelandets räckvidd

Meddelandets nummer

Offentliggjort i

Import av socker till gemenskapen från länderna på västra Balkan

2002/C 152/05

EUT C 152, 26.6.2002, s. 14.

Import av vitlök till gemenskapen

2005/C 197/05

EUT C 197, 12.8.2005, s. 8.

Import av produkter med högt sockerinnehåll

2007/C 265/07

EUT C 265, 7.11.2007, s. 6.

Import av textilprodukter från Bangladesh till gemenskapen

2008/C 41/06

EUT C 41, 15.2.2008, s. 8.

Import av tonfisk från Colombia och El Salvador till EU

2010/C 132/05

EUT C 132, 21.5.2010, s. 15.

Import från Israel till EU

2012/C 232/03

EUT C 232, 3.8.2012, s. 5.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD