Hoppa till innehåll

Övervakning i förväg av import av vissa järn- och stålprodukter från tredje land

3.5.2016 15.07
Pressmeddelande

38/2016, MSR

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2016/670 har övervakning i förväg införts vid import av vissa järn- och stålprodukter med ursprung i tredje land. Förordningen publicerades den 29 april 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 115 och trädde i kraft den 30 april 2016, s. 37 - 47.

Förordningen tillämpas från och med den 1 maj 2016.

Övervakningen i förväg gäller import av följande produkter:

7207 11 14

7208

7209

7210

7211

7212

7213

7214

7215

7216

7217

7219

7220

7221

7222

7223

7225

7226

7227

7228

7301

7302

7303

7304

7305

7306

7307 19 10

7307 23

7307 91 00

7307 93 11

7307 93 19

7307 99 80

7318 12 90

7318 14 91

7318 14 99

7318 15 41

7318 15 59

7318 15 69

7318 15 81

7318 15 89

7318 15 90

7318 16 91

7318 16 99

7318 19 00

7318 21 00

7318 22 00

Övergång till fri omsättning av ovannämnda produkter förutsätter att ett övervakningsdokument utfärdat av en behörig myndighet i en medlemsstat (i Finland Tullen) visas upp fr.o.m. den 3 juni 2016.

Förordningen gäller import vars nettovikt överstiger 2 500 kg. Produkter med ursprung i Norge, Island och Liechtenstein ingår inte i förordningens tillämpningsområde.

Ansökan om övervakningsdokument

Övervakningsdokument söks med blankett 654Ar. Blanketten finns tillgänglig på Tullens webbplats.

Ansökan ska åtföljas av en kopia av fakturan eller orderbekräftelsen.

Importören ska också vid begäran visa upp ett tillverkningsintyg, utfärdat av det producerande stålverket, i de fall då varorna inte inköpts direkt i tillverkningslandet.

Ansökan om övervakningsdokument ska undertecknas och skickas antingen per post till Tullen, PB 512, 00101 Helsingfors, eller per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi.

Övervakningsdokumentet gäller i alla unionsländer. Giltighetstiden är fyra månader. Giltighetstiden för ett outnyttjat eller bara delvis utnyttjat övervakningsdokument kan förlängas med en motsvarande period.

TMD