Hoppa till innehåll

Ändringar i lagar om energibeskattning 1.1.2011

30.12.2010 17.27
Pressmeddelande

219/2010, MT/AS

Lagarna om energibeskattning, dvs. lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996), ändras den 1 januari 2011. I de svenska lagarna har man på samma sätt som i punktskattelagen gått in för att använda punktskatt i stället för accis och därför har också lagarnas namn ändrats till lagen om punktskatt på flytande bränslen och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen.

Skattehöjningar

Av energiskatterna höjs skatten på elström och skatten på kraftverksbränslen, dvs. på stenkol, naturgas, tallolja samt på lätt och tung brännolja. Skatterna på trafikbränslen hålls till största delen på oförändrad nivå, men skattenivån sänks särskilt för biobränslen till följd av att skatten baseras på energiinnehåll och koldioxidutsläpp. Skatten på dieselolja höjs i skattetabellen med cirka 8 cent per liter, men denna nya högre skattenivå tas i bruk först den 1 januari 2012.

Ändringar i skattegrunder

Skattegrunderna för flytande bränslen samt elström och vissa bränslen ändras den 1 januari 2011 så att beskattningen baseras på bränslets energiinnehåll och det specifika utsläppet av koldioxid vid förbränning. Benämningarna grundaccis och tilläggsaccis ersätts därför med benämningarna energiinnehållsskatt och koldioxidskatt. Försörjningsberedskapsavgiften förblir oförändrad. Undantag utgör punktskatten på elström, tallolja och bränntorv som kommer att kallas för energiskatt.

Komponentbeskattning

I fråga om flytande bränslen ändras beskattningen från beskattningen av slutprodukten i liter till beskattningen av bränslekomponenter i liter. Detta genomförs så att det i skattetabellen för flytande bränslen införs nya skattenivåer för flera olika biobränslekomponenter som kan tillsättas i fossil motorbensin och dieselolja. I den nya skattetabellen finns därför 39 produktgrupper. Varje bränslekomponent beskattas antingen som sådan eller blandad i något annat bränsle.

Hållbarhetskriterier

Skattenivån för trafikbiobränslen och biobrännolja ändras så att den beror på om biobränslet uppfyller de hållbarhetskriterier som föreskrivs i RES-direktivet eller inte. I skattetabellen syns kriteriernas inverkan i den förkortning som anges vid bränslet i tabellen. Förkortningen R visar att biobränslet uppfyller hållbarhetskriterierna och förkortningen T att bränslet är tillverkat av avfall, restprodukter eller oätbart cellulosamaterial.

Beskattning av biobrännolja

Biobrännolja börjar igen omfattas av beskattningen. Med biobrännolja avses bränsle som är framställt av biomassa och lämpar sig att användas för uppvärmning och i fast installerade dieselmotorer och arbetsmaskiner med dieselmotor.

Biobrännolja får tre olika skattenivåer. Den högsta skatten ska betalas för biobrännolja som inte uppfyller hållbarhetskriterierna. Koldioxidskatten på biobrännolja som uppfyller hållbarhetskriterierna sänks till hälften, och om sådan biobrännolja är tillverkad av avfall, restprodukter eller oätbart cellulosamaterial, är koldioxidskatten lika med noll.

Beskattning av bränntorv

För bränntorv som används vid värmeproduktion tas punktskatt ut fr.o.m. den 1 januari 2011. Skatten på bränntorv höjs stegvis så att skattenivån är 1,90 euro/MWh under perioden 1.1.2011 – 31.12.2012, 2,90 euro/MWh under perioden 1.1.2013 – 31.12.2014 och 3,90 euro/MWh fr.o.m. 1.1.2015.

Skattskyldig för bränntorv är den som använder torv. Användaren ska registrera sig separat för varje kraftverk och värmecentral. Skattskyldig för bränntorv är dock inte den som använder mindre än 5 000 MWh torv för värmeproduktion per kalenderår. I praktiken innebär detta att torven är skattefri för dem som använder torv mindre än 5 000 MWh. Om denna gräns överskrids är all torv som använts skattepliktig.

Beskattning av naturgas

Skatten på naturgas höjs stegvis så att skattenivån under perioden 1.1.2011 – 31.12.2012 är 3,00 euro/MWh för energiinnehållsskatt, 5,94 euro/MWh för koldioxidskatt och 0,084 euro/MWh för försörjningsberedskapsavgift. Koldioxidskatten och försörjningsberedskapsavgiften hålls därefter på samma nivå men energiinnehållsskattens nivå kommer att vara 5,50 euro/MWh under tiden 1.1.2013 – 31.12.2014 och 7,70 euro/MWh. fr.o.m. den 1 januari 2015.

Beskattningen av naturgas ändras så att skatt inte längre tas ut i samband med import utan när naturgas frisläpps för konsumtion från ett överföringsnät.

I fråga om naturgas kan de slutanvändare som anskaffar naturgas direkt från ett överföringsnät och använder naturgas för skattefritt ändamål registrera sig som registrerade användare av naturgas. Registrerade användare kan skattefritt anskaffa all naturgas de använder och deklarera skatten för den naturgas de använt för skattepliktigt ändamål med månatliga skattedeklarationer.

Nedsatt koldioxidskatt vid kombinerad produktion

Om stenkol, naturgas, lätt eller tung brännolja eller biobrännolja används vid kombinerad produktion av el och värme, är koldioxidskatten på dessa produkter hälften av skatten enligt skattetabellen.

Nedsättningen genomförs i fråga om godkända upplagshavare och registrerade naturgasanvändare direkt med en nedsatt koldioxidskatt i skattedeklarationen. I fråga om andra aktörer genomförs nedsättningen som en återbäring, antingen separat för januari-juni resp. juli-december eller på en gång för hela kalenderåret.

Små kraftverk befriade från skatt på elström

Skyldig att betala skatt och försörjningsberedskapsavgift för elström är inte den som producerar elström i en generator vars effekt är högst 50 kilovoltampere eller med en helhet som består av flera elproduktionsanläggningar och vars nominella effekt är högst 50 kilovoltampere.

Skyldig att betala skatt och försörjningsberedskapsavgift för elström är inte den som producerar elström i en generator vars effekt är mer än 50 kilovoltampere men högst 2 000 kilovoltampere, och när elström inte överförs till ett elnät.

Ändringar i stöd

I samband med lagändringarna ändras också utbetalningen av några av de stöd som administreras av Tullen.

Från början av år 2011 överförs återbetalningen av bränsleavgift till yrkesmässiga växthusodlare till att skötas i samband med återbetalningen av bränsleskatt inom jordbruket av Skatteförvaltningen som administrerar den sistnämnda återbetalningen. Återbäringarna för år 2010 betalas ännu av Tullen på normalt sätt. Ansökningstiden går ut den 30 juni 2011.

Enligt lagen om produktionsstöd för elström som producerats med förnybara energikällor överförs de fasta stöd för elproduktion som administreras av Tullen, dvs. stöden för elström som producerats med vindkraft, i små vattenkraftverk, med skogsflis, återvinningsbränsle och biogas, till denna nya lag. Därför överförs administreringen av dessa stöd den 1 januari 2011 till Energimarknadsverket. Stöden för år 2010 utbetalas ännu av Tullen på normalt sätt. Ansökningstiden går ut den 30 juni 2011

TMD