Hoppa till innehåll

Övervakning av förpackningspåskrifter på livsmedel och konsumtionsvaror år 2017

14.2.2018 9.58
Pressmeddelande

Vid Tullaboratoriet granskades år 2017 förpackningspåskrifterna på sammanlagt 1 322 livsmedelsprover, av vilka 220 produkter togs till närmare granskning på grund av att de stred mot bestämmelserna. I förpackningspåskrifterna konstaterades allvarliga fel i 74 produkter och lindrigare fel i 134 produkter. Allvarliga fel leder till att produkten underkänns, lindriga fel resulterar i en anmärkning.

Förpackningspåskrifterna på 1 553 konsumtionsvaruprover granskades. Av dessa konstaterades 195 produkter stå i strid med bestämmelserna och därför togs de till närmare granskning. I förpackningspåskrifterna konstaterades allvarliga fel i 78 produkter och lindrigare fel i 117 produkter.

Vid granskningen av förpackningspåskrifter på livsmedel var den vanligaste (34 %) orsaken till underkännande att produkterna helt saknade förpackningspåskrifter på finska eller svenska, eller att påskrifterna endast fanns på det ena språket, finska eller svenska. Därefter förekom mest fel vid anmälan om ämnen som orsakar allergier och intoleranser (16 %) samt i varningsmärkningar (11 %). Sådana i produkten ingående ämnen som orsakar allergier och intoleranser hade inte angetts i förteckningen över beståndsdelar på finska och svenska, de hade inte framhävts i förteckningen över beståndsdelar i enlighet med förordningen om tillhandahållande av livsmedelsinformation eller så saknade produkten helt information om att den eventuellt innehöll ämnen som orsakar allergier och intoleranser. Varningsmärkningsfel förekom exempelvis i fråga om märkningar som krävs för bönor och vissa livsmedelsfärger. Därtill innehöll förpackningspåskrifterna bland annat förbjudna hälsopåståenden, bristfälliga bruksanvisningar och förbjudna ekomärkningar.

Vid granskningen av förpackningspåskrifter på konsumtionsvaror var den vanligaste (49 %) orsaken till underkännande att produkten helt saknade CE-märkning eller att den var felaktig. CE-märkningen är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller de EU-krav som ställts på den. Den får endast läggas till de produktgrupper för vilka den förutsätts. Den näst vanligaste (17 %) orsaken till underkännande var att produkten helt saknade förpackningspåskrifter på finska och svenska eller att påskrifterna endast fanns på det ena förutsatta språket. Produkterna saknade därtill bland annat varningsmärkningar som krävdes för dem samt väsentliga bruksanvisningar för säker användning av dem.

Aktörerna var tvungna att korrigera allvarliga fel i förpackningspåskrifterna innan produkterna släpptes ut på marknaden. Annars förbjöds importen av produkterna eller så hindrade man dem från att komma ut på marknaden. För lindrigare fel i förpackningspåskrifterna gavs aktörerna en anmärkning eller en uppmaning om att korrigera felet, till exempel inom ramen för aktörens egenkontroll.

Tullaboratoriets meddelanden