Hoppa till innehåll

Ecuador, undantag från ursprungsreglerna för vissa bearbetade fiskprodukter år 2016

Utgivningsdatum 18.8.2016 16.11 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 9.36
Pressmeddelande

72/2016, LL

Rättsakt: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1380 (EUT L 209, 3.8.2016, s. 4 - 7) om ett undantag från artikel 55.2 a i delegerad förordning (EU) 2015/2446 vad gäller de ursprungsregler som är tillämpliga på regional kumulation för tonfisk med ursprung i Ecuador; EUT L 222, 17.8.2016.

Vid tillämpning av regional kumulation har Ecuador under perioden 1.1.2016–30.12.2016 rätt att använda material med ursprung i Colombia, Peru, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua eller Panama för att producera beredd eller konserverad tonfisk och bonit enligt HS-undernummer 1604 14 och beredd eller konserverad tonfisk, bonit eller annan fisk av släktet Euthynnus enligt KN-undernummer 1604 20 70.

Ursprungscertifikatet formulär A (Form A) ska för perioden 1.1–30.4.2016 upprättas i enlighet med artikel 971 i tillämpningskodexen för tullkodexen (2454/93). För perioden 1.5–31.12.2016 ska certifikatet upprättas i enlighet med bestämmelserna i artikel 76 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

Hänvisningen till särskilda omständigheter i artikel 74.2 a i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ska tillämpas på produkter för vilka ett ursprungscertifikat formulär A inte utfärdats vid tidpunkten för exporten: 

Förmånsländernas behöriga myndigheter ska göra ett ursprungscertifikat formulär A tillgängligt för exportören så snart som exporten ägt rum eller säkerställts.Förmånsländernas behöriga myndigheter får dock också utfärda ett ursprungscertifikat formulär A efter export av de produkter som certifikatet avser, om
a) certifikatet inte utfärdades vid exporttillfället på grund av fel, förbiseenden eller särskilda omständigheter.

Importmängderna som omfattas av undantaget är inte kvoterade. I förordning 2016/1380 anges inte att A-ursprungscertifikaten i Ecuador borde förses med en anteckning om tillämpningen av undantaget.

Förordning 2016/1380 trädde i kraft den dag den offentliggjordes, dvs. 17.8.2016.

Ecuador har genom förordning 1384/2014 beviljats förmåner motsvarande GSP+ -tullförmåner sedan den 1 januari 2015, eftersom landet inte längre är ett förmånsland enligt GSP-systemet. Ecuador kommer dock att bli part i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru, och tullarna har alltså inte höjts för tiden däremellan. Innan handelsavtalet blir verklighet för Ecuadors del ska man vid beviljande av tullförmåner för produkter med ursprung i Ecuador fortfarande tillämpa EU:s GSP-ursprungsregler från vilka undantag kan göras på ovannämnda sätt.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD