Hoppa till innehåll

Ecuador, alkuperäsääntöpoikkeus eräille kalajalosteille vuodeksi 2016

Julkaisuajankohta 18.8.2016 16.11
Tiedote

72/2016, LL

Säädös: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1380, delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 55 artiklan 2 kohdan a alakohtaa koskevasta poikkeuksesta Ecuadorista peräisin olevan tonnikalan alueellisessa kumulaatiossa sovellettaviin alkuperäsääntöihin, EUVL L 222, 17.8.2016

Ecuador saa 1.1.2016 – 31.12.2016 käyttää alueellisen kumulaation soveltamiseksi Kolumbian, Perun, Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman alkuperäaineksia tuottaakseen HS-alanimikkeen 1604 14 säilykkeitä ja valmisteita tonnikalasta tai boniitista sekä CN-alanimikkeen 1604 20 70 säilykkeitä ja valmisteita tonnikalasta, boniitista tai muusta Euthynnus-suvun kalasta.

A-alkuperätodistukset (Form A) on laadittava 1.1.-30.4.2016 yhteisön tullikoodeksi soveltamisasetuksen (2454/93) 97 l artiklan mukaisesti. Vastaavasti A-alkuperätodistukset on 1.5.-31.12.2016 laadittava unionin tullikoodeksin täytäntöönpanoasetuksen (2015/2447) 76 artiklan mukaisesti.

Täytäntöönpanoasetuksen (2015/2447) 74 artiklan 2 kohdan a alakohdassa olevaa viittausta ”erityisolosuhteisiin” sovelletaan sellaisiin tuotteisiin, joille ei ole annettu A-alkuperätodistusta vientihetkellä: 

Edunsaajamaiden toimivaltaisten viranomaisten on asetettava A-alkuperätodistus viejän saataville heti, kun vienti on toteutunut tai varmistunut. Edunsaajamaiden toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin antaa A-alkuperätodistuksen myös sen jälkeen, kun tuotteet, joita se koskee, on viety, jos:

a) sitä ei ollut annettu vientiajankohtana erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi.

Tuontimääriä, joihin poikkeusta sovelletaan, ei ole kiintiöity. Asetuksessa 2016/1380 ei ole mainittu, että A-alkuperätodistuksiin tulisi Ecuadorissa tehdä maininta poikkeuksen soveltamisesta.

Asetus 2016/1380 on tullut voimaan sen julkaisupäivänä 17.8.2016.

Ecuadorille on myönnetty GSP+ -tullietuuksia vastaavat etuudet 1.1.2015 lähtien erillisellä asetuksella 1384/2014, koska Ecuador ei ole enää EU:n GSP-järjestelmän edunsaajamaa. Ecuador on liittymässä EU:n sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen, eikä tulleja ole siis  väliajaksi korotettu. Alkuperäsääntöinä tullietuuskohtelun myöntämiseksi Ecuadorin alkuperätuotteille tänä väliaikana sovelletaan edelleen EU:n GSP-järjestelmän alkuperäsääntöjä, joiden soveltamisesta saa edellä mainitulla tavalla poiketa.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT