Hoppa till innehåll

Då Tullen började bekämpa terrorism

5.5.2015 9.00
Pressmeddelande

Tapani Erling: Tulli - tuttu mutta tuntematon, 223 sidor

Tapani Erling, som arbetade som Tullstyrelsens generaldirektör åren 1998–2012, har skrivit en fackbok om sina tullerfarenheter under dessa år. Bokens namn är ”Tulli – tuttu mutta tuntematon” (”Tullen – bekant men obekant”) och den fyller ett stort kunskapsgap. Mången medborgare och beslutsfattare känner Tullen som en bevakare och uppbärare av nationella skatter. Tullens bekämpning av införseln av förbjudna ämnen såsom narkotika samt övervakningen av spritrallyt från Estland lär också vara bekant för många. Däremot är Tullens roll i den internationella handeln mindre känd – en effektiv kontroll av handelsflödena har en betydande ekonomisk inverkan.

Tapani Erling betonar starkt tullverksamhetens globala dimension. Det är knappast möjligt att lösa problemen i den internationella ekonomin utan internationellt samarbete. Trots att tullavgifterna mellan olika stater eller ekonomiska sammanslutningar inte är lika stora, kan förfarandena gällande varors rörlighet förenklas och harmoniseras för att märkbart underlätta läget för företagen som bedriver handel och för konsumenterna som köper varor av dessa företag. Detta gagnar alla parter.

Bekämpningen av terrorism blir en del av Tullens arbete

En av nyckelerfarenheterna under Erlings tid som generaldirektör var att den internationella terrorismen blev en del av den handelspolitiska vardagen. Terrorattackerna i september 2001 medförde stora förändringar i regleringen av den internationella handeln. Trots att Förenta staterna inledningsvis hade en dominerande position var man i praktiken tvungen att multilateralt komma överens om flera saker.

Utöver terrorismhotet ingår också andra risker i tullverksamheten. Dessa risker beror på ekonomiska och kulturella skillnader och är alldeles lika viktiga med tanke på säkerheten. En effektiv och smidig tullverksamhet är lätt förutsägbar. Detta ökar transparensen och förebygger effektivt korruption i varuhandeln. Det att alla följer gemensamt överenskomna spelregler är också samtidigt en garanti för att alla företag som bedriver handel gör det på så lika villkor som möjligt. Därmed är också Finska tullens verksamhet en viktig del av den nationella konkurrenskraften. Finska tullen har redan länge fått exceptionellt bra betyg i internationella utvärderingar över konkurrenskraft och smidighet.

Effektivt samarbete mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet

En central del av Tullens arbete är att samarbeta intensivt med andra övervakningsmyndigheter. I internationella utredningar har den finska samarbetsmodellen konstaterats vara rentav föredömlig. I boken läggs huvudvikten självfallet på samarbetet mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (PTG). Dess utgångspunkt har alltid varit en effektiv och ekonomisk användning av resurserna.

Tullen sköter uppgifter för sammanlagt 11 olika ministeriers räkning. Orsaken till detta är att det alltid har varit förnuftigast och förmånligast att genomföra tillsynsåtgärderna i samband med de övriga tullåtgärderna då de inte orsakar några extra kostnader. Ett dylikt uppgiftsområde är konsumentskyddet som har skötts förtjänstfullt av Tullaboratoriet.

På tu man hand med Ryssland

Under Erlings period som generaldirektör innehade det bilaterala samarbetet mellan Finska och Ryska tullverket en central position. För Finlands del har det överlägset viktigaste i samarbetet varit att varuhandeln och trafiken över östgränsen löper smidigt. Hos Ryssland har tyngdpunkten däremot legat på uppbärandet av skatter. Under president Vladimir Putins period blev tullverken stamgäster vid möten på president- och regeringsnivå.

Utifrån dessa teman tecknar Tapani Erling en intressant syntes över tullverkets framtidsutsikter. Enligt honom kommer tullverken även framöver att ha en stor roll i övervakningen av varor, förutsatt att de klarar av att skapa ett genuint globalt nätverk. För EU:s del skulle detta sannolikt innebära grundandet av en byrå som koncentrerar sig på tullärenden på en gemenskapsomfattande nivå. Finska tullen kommer dock enligt Erling att bevara sina särdrag, särskilt på grund av närheten till Ryssland.

Mera information: Tapani Erling, tfn 040 842 6996

Förfrågningar om recensionsexemplar: [email protected]

Pressmeddelande