Hoppa till innehåll

Covid 19 - tullfri och momsfri import av medicintekniska produkter

17.4.2020 14.05
Pressmeddelande

Innehållet i Europeiska kommissionens beslut 2020/491

Europeiska kommissionen har utfärdat beslut nr 2020/491 enligt vilket varor ska befrias från importtullar och mervärdesskatt vid import när följande villkor uppfylls:

 1. Varorna importeras för övergång till fri omsättning av eller på uppdrag av statliga organisationer, inbegripet statliga organ, offentliga organ och andra offentligrättsliga organ, eller av eller på uppdrag av organisationer som godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna (t.ex. välgörenhets- eller hjälporganisationer).
  Med andra offentligrättsliga organ jämställs också privata aktörer när dessa producerar hälso- och omsorgstjänster åt ett offentligt organ eller under dennas övervakning. 
 2. Varorna är avsedda för något av följande ändamål:
  - Att kostnadsfritt delas ut av de organ och organisationer som avses i punkt 1 ovan till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av covid-19 eller som deltar i bekämpningen av covid-19-utbrottet
  - Att kostnadsfritt ställas till förfogande för personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av covid-19 eller som deltar i bekämpningen av covid-19-utbrottet, samtidigt som varorna förblir de organs och organisationers egendom som avses i punkt 1 ovan.
 3. Varorna uppfyller kraven i artiklarna 75, 78, 79 och 80 i förordning (EG) nr 1186/2009 (tullfrihetsförordningen) och artiklarna 52, 55, 56 och 57 i direktiv 2009/132/EG gällande begränsningar för vidare överlåtelse av varor.

Varor befrias från importtullar och från mervärdesskatt på import, när de importeras för övergång till fri omsättning av katastrofhjälporganisationer eller på deras vägnar, för att tillgodose dessa organisationers behov under den period då de ger katastrofhjälp till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av covid-19 eller som deltar i bekämpningen av covid-19-utbrottet.

Anvisningar

Av välgörenhets- eller hjälporganisationer samt av aktörer som kan jämställas med offentligrättsliga organ krävs ett behörighetstillstånd som söks med en fritt formulerad ansökan hos Tullens tillståndscentral per e-post: lupakeskus(at)tulli.fi.

Av ansökan bör åtminstone följande uppgifter komma fram:

 • beskrivning av sökandens verksamhet i vilken de tullfritt importerade varorna är avsedda att delas ut eller användas
 • beskrivning av de varor som importeras och vid behov en redogörelse för hur varorna kommer att användas vid bekämpning av corona-epidemin
 • beskrivning av sökandens bokföringssystem samt en redogörelse för hur Tullen med hjälp av bokföringen vid behov kan övervaka verksamheten (verifiering genom en granskning i efterhand av att de tullfritt importerade varorna använts på det sätt som berättigar till tullfrihet)

Beviljandet av tillståndet förutsätter också en skriftlig förbindelse om att på ett korrekt sätt fullgöra de skyldigheter som följer av kommissionens beslut och Tullens behörighetstillstånd. Tillståndscentralen skickar sökandena en mall för förbindelsen. 

En riktgivande förteckning över de varor som kan importeras tull- och momsfritt finns i bilagan till detta kundmeddelande. Tullfri och momsfri import av andra varor är också tillåten om varorna uppfyller villkoren (användningssyfte).

I tulldeklarationen ska man för övergång till fri omsättning utöver en EU-förfarandekod också ange en nationell förfarandekod gällande tullfrihetsförordningen, dvs. C26  (kodförteckning 0027).

C26 Varor till förmån för katastrofoffer (art. 74 i tullfrihetsförordning, 94.1.12 i MomsL)

Den förmånsberättigade slutanvändaren ska i tulldeklarationen anges antingen som deklarant, mottagare eller som xxx-uppgift i fältet för ytterligare uppgifter på deklarationsnivå. Det är tillåtet att anlita ett ombud.

I fråga om välgörenhets- eller hjälporganisationer och aktörer som jämställs med andra offentligrättsliga organ ska man i tulldeklarationen under bilagda handlingar på deklarationsnivå också ange numret och datumet för dessa organisationers och aktörers behörighetstillstånd. 

När en privat aktör importerar varorna åt en aktör som är berättigad till tull- och skatteförmånen, ska man till tulldeklarationen bifoga en försäkran, undertecknad av den förmånsberättigade aktören, om att varorna är avsedda för det ändamål som avses i punkt 2 i detta meddelande (kommissionens beslut 2020/491).

Befrielse från importtullar och moms kan sökas retroaktivt för import som skett den 30 januari 2020 eller därefter. Mera anvisningar om detta kommer att ges senare. Kommissionens beslut 2020/491 gäller till och med den 31 juli 2020.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Corona Corona Coronavirus Kundmeddelande