Hoppa till innehåll

Covid-19 - Ansökan om befrielse från tull och moms retroaktivt för import som skett 30.1.2020 eller därefter

17.4.2020 14.21
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat beslut nr 2020/491 enligt vilket varor som importeras för bekämpning av covid-19-epidemin ska befrias från importtull och mervärdesskatt vid import, om vissa villkor uppfylls. Också varor som importerats av katastrofhjälporganisationer kan befrias från tull och mervärdesskatt. Se närmare om beslutets innehåll i Tullens meddelande: Covid-19 - Tullfri och momsfri import av medicintekniska produkter.

Befrielse från importtullar och moms kan sökas retroaktivt för import som skett den 30 januari 2020 eller därefter. Retroaktiv befrielse av tull söks med en begäran om omprövning gällande återbetalning av tull. Denna begäran riktas till Tullen. Begäran om omprövning gällande återbetalning av moms riktas till Skatteförvaltningen, om importören är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga.

Återbetalning av tull kan sökas antingen med Tullens blankett eller med en fritt formulerad ansökan.

Av ansökan ska tydligt framgå att den gäller covid-19-återbetalning (t.ex. ordet covid-19 i rubriken).

Bilagor till ansökan:

  • kopia av det beslut i vilket du söker ändring
  • handlingar som du åberopar i begäran och som kan ha inverkan på hur ärendet avgörs
  • faktura eller orderbekräftelse
  • nummer och datum för det behörighetstillstånd som krävs av välgörenhets- eller hjälporganisationer (Behörighetstillstånd söks med en fritt formulerad ansökan hos Tullens tillståndscentral per e-post: lupakeskus(at)tulli.fi.)
  • när en privat aktör importerar varorna åt en aktör som är berättigad till tull- och skatteförmånen, ska man till begäran om omprövning bifoga en försäkran, undertecknad av den förmånsberättigade aktören, om att varorna används/har använts för det ändamål som avses i kommissionens beslut 2020/491
  • fullmakt vid behov.

Ansökan ska skickas till Tullens registratorskontor i första hand per e-post kirjaamo(at)tulli.fi. Ansökan kan också skickas per brev till adressen Tullens registratorskontor, PB 512, 00101 Helsingfors.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Corona Corona Coronavirus Kundmeddelande