Hoppa till innehåll

Avtal mellan EU och Ukraina fr.o.m. 1.1.2016; behöriga myndigheter (hänför sig till TMD 100/2015)

Utgivningsdatum 11.12.2015 11.56 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.52
Pressmeddelande

103/2015, LL

Det ömsesidiga avtalet mellan EU och Ukraina och dess ursprungsregler kommer att tillämpas på den andra partens ursprungsprodukter som övergår till fri omsättning i Ukraina eller EU den 1 januari 2016 eller därefter (se TMD 100/2015).

I Ukraina är det bara tullmyndigheten som är behörig att utfärda varucertifikat EUR.1 enligt detta avtal. Om produkter med ursprung i Ukraina överlåts till fri omsättning i EU den 1 januari 2016 eller därefter, ska endast varucertifikat EUR.1 som utfärdats av tullmyndigheten i Ukraina anses som giltiga (utöver fakturadeklarationer eller godkända exportörers fakturadeklarationer).

Enligt kommissionens meddelande ska varucertifikat EUR.1 som utfärdats av någon annan myndighet i Ukraina avvisas i medlemsstaterna av tekniska skäl, om ett sådant certifikat visas upp den 1 januari 2016 eller därefter för tillämpning av det ömsesidiga avtalet. För att få förmånsbehandling kan importören via exportören skaffa ett nytt varucertifikat EUR.1, som utfärdats av tullmyndigheten i efterhand med stöd av artikel 18 1 b i protokollet om ursprungsregler (protokoll I). Detta behandlas närmare i förklarande anmärkningar till protokollet om Euro-Medelhavstäckande ursprungsregler (Pan-Euro-Med) och särskilt i protokollets artikel 18 (tekniska skäl).   

Ensidiga tullförmåner till slutet av 2015

Vid tillämpning av EU:s ensidiga tullförmåner till slutet av 2015 på produkter med ursprung i Ukraina utfärdas varucertifikat EUR.1 i Ukraina av handelskamrarna.

Då ska fält 7 i varucertifikatet och fakturadeklarationen innehålla följande fras:

”Autonomous trade measures” eller ”Mesures commerciales autonomes”

Fortsatt tillämpning av GSP-systemet

Vid tillämpning av EU:s allmänna tullpreferenssystem (GSP) används ursprungscertifikatet formulär A (Form A) som ursprungsintyg. Dessa utfärdas av handelskamrarna i Ukraina.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.


                                 

TMD