Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter för fiskeriprodukter

Utgivningsdatum 21.12.2012 14.56 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 11.04
Pressmeddelande

157/2012, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Europeiska unionens råd har utfärdat förordning (EU) nr 1220/2012 om handelsrelaterade åtgärder för att garantera försörjning med vissa fiskeriprodukter för unionens beredningsindustri 2013–2015 och om ändring av förordningarna (EG) nr 104/2000 och (EU) nr 1344/2011. Förordningen finns publicerad i EUT L 349/19.12.2012. Förordningen träder i kraft den 22 december 2012 och tillämpas från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2015.

Genom förordningen fastställs autonoma tullkvoter som ersätter vissa suspensioner för fiskeriprodukter.  För att säkerställa råmaterialleveranserna till fiskeriberedningsindustrin är det i fråga om vissa fiskeriprodukter som tidigare omfattats av suspensioner skäl att införa ett system som automatisk leder till höjning av de tillämpliga tullkvoterna.  

Importtullarna på produkterna i bilagan nedan tas ut inom ramen för tullkvoterna enligt de i bilagan angivna tullsatserna under de perioder och upp till de kvantiteter som anges i bilagan.

Tullkvoterna förvaltas i den ordning som deklarationer gällande överlåtelse av produkterna till fri omsättning tas emot. 

Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål förvissa sig om huruvida 80 % av den årliga tullkvoten för en fiskeriprodukt som nämns i bilagan har utnyttjats per den 30 september det berörda kalenderåret. Om så är fallet ska den årliga tullkvoten enligt bilagan automatiskt höjas med 20 %.  Den höjda årliga tullkvoten ska anses utgöra den tillämpliga tullkvoten för denna fiskeriprodukt för det berörda kalenderåret.  

På begäran av minst en medlemsstat ska kommissionen förvissa sig om huruvida 80 % av den årliga tullkvoten för en fiskeriprodukt som nämns i bilagan har utnyttjats före den 30 september det berörda kalenderåret. Om så är fallet ska tullkvoten höjas.

Informationen om den nya gällande tullkvoten publiceras i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.  En tullkvot som höjts får inte höjas ytterligare under det berörda kalenderåret.  

I förordning (EG) nr 104/2000 ska artikel 28 och bilaga VI upphävas.

I bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011 ska punkterna avseende fiskeriprodukter med Taric-nummer 0302 89 90 30, 0302 90 00 95, 0303 90 90 91, 0305 20 00 11, 0305 20 00 30, 1604 11 00 20, 1604 32 00 10, 1605 10 00 11 och 1605 10 00 19 upphävas.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD