Hoppa till innehåll

Kalastustuotteita koskevat autonomiset tariffikiintiöt

Julkaisuajankohta 23.12.2015 13.25
Tiedote

116/2015, PNy

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuosina 2016–2018. Asetus (EU) N:o 2015/2265; julkaistu EUVL L 322/8.12.2015, s. 7-11. Asetusta sovelletaan 1.1.2016 – 31.12.2018.

Suspendoidaan liitteessä lueteltujen tuotteiden tuontitullit tai alennetaan niitä liitteessä mainitulle tasolle siinä mainituissa tariffikiintiöissä, mainittuina kausina ja mainittujen määrien rajoissa. Tariffikiintiöitä hallinnoidaan tulli-ilmoitusten vastaanottojärjestyksen mukaisesti.

Tariffikiintiötä 09.2794 sovelletaan Pandalus borealis ja Pandalus montagui -lajien jalostettaviksi tarkoitettuihin keitettyihin ja kuorittuihin katkarapuihin; kiintiön vuotuiseksi määräksi vahvistetaan 30 000 tonnia ja sitä supistetaan automaattisesti 7 000 tonniin vuodessa 1 päivästä tammikuuta sitä vuotta seuraavana vuonna, jona Euroopan unionin ja Kanadan välinen laaja-alainen talous- ja kauppasopimus tulee voimaan tai sitä aletaan soveltaa väliaikaisesti, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin.

Tariffikiintiötä 09.2788 sovelletaan jalostettavaksi tarkoitettuun silliin tai silakkaan, jonka kappalepaino on suurempi kuin 100 g, tai ns. perhosfileeseen, jonka kappalepaino on suurempi kuin 80 g; kiintiön vuotuiseksi määräksi vahvistetaan 17 500 tonnia ja sitä supistetaan automaattisesti 12 000 tonniin vuodessa alkaen kahden kuukauden kuluttua siitä, kun Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen lisäpöytäkirja, josta neuvoteltiin samanaikaisesti vuosia 2014–2021 koskevan ETA: n rahoitusjärjestelmän kanssa, tulee voimaan tai sitä aletaan soveltaa väliaikaisesti, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin. Automaattista supistusta ei kuitenkaan sovelleta, jos kyseisen tariffikiintiön käytettävissä oleva määrä asianomaisella hetkellä on 12 000 tonnia tai vähemmän.

Tariffikiintiötä 09.2792, sovelletaan jalostettavaksi tarkoitettuun silliin tai silakkaan, joka on mausteissa ja/tai etikassa käsitelty, suolavedessä, säilytettynä tynnyreissä, joiden valutettu nettopaino on vähintään 70 kg; kiintiön vuotuiseksi määräksi vahvistetaan 15 000 tonnia ja sitä supistetaan automaattisesti 7 500 tonniin vuodessa alkaen kahden kuukauden kuluttua siitä, kun Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen lisäpöytäkirja, josta neuvoteltiin samanaikaisesti vuosia 2014–2021 koskevan ETA: n rahoitusjärjestelmän kanssa, tulee voimaan tai sitä aletaan soveltaa väliaikaisesti, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin. Automaattista supistusta ei kuitenkaan sovelleta, jos kyseisen tariffikiintiön käytettävissä oleva määrä asianomaisella hetkellä on 7 500 tonnia tai vähemmän.

Komissio varmistaa ilman aiheetonta viivytystä, onko sellaisen kalastustuotteen osalta, johon tätä artiklaa sovelletaan liitteen mukaisesti, 80 prosenttia vuotuisesta tariffikiintiöstä käytetty asianomaisen kalenterivuoden syyskuun 30 päivänä. Mikäli näin on, liitteessä vahvistetun vuotuisen tariffikiintiön katsotaan nousseen automaattisesti 20 prosentilla. Korotettu vuotuinen tariffikiintiö on kyseisen kalastustuotteen osalta asianomaisena kalenterivuonna sovellettava tariffikiintiö.

Vähintään yhden jäsenvaltion pyynnöstä komissio varmistaa, onko liitteessä mainitun kalastustuotteen osalta 80 prosenttia vuotuisesta tariffikiintiöstä käytetty ennen asianomaisen kalenterivuoden syyskuun 30 päivää, ja mikäli näin on, korottaa tariffikiintiötä.

Automaattisesti korotettuun tariffikiintiöön ei voida soveltaa asianomaisena kalenterivuonna muita korotuksia.

Komissio ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä jäsenvaltioille, että edellä mainitut edellytykset ovat täyttyneet, ja julkaisee uutta sovellettavaa tariffikiintiötä koskevat tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Asetuksen 3 alaviitteestä puuttuvat Taric-koodit 1605 21 90 55 ja 1605 29 00 60. Puuttuvat nimikkeet on integroitu Taricissa alaviitteeseen TM603, ja asetusta tullaan oikaisemaan.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, p. 040 332 4171

THT