Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter för fiskeriprodukter

Utgivningsdatum 23.12.2015 13.25 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 16.04
Pressmeddelande

116/2015, PNy

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2016–2018. Förordning (EU) nr 2015/2265; publicerad i EUT L 322, 8.12.2015, s. 7–11, bilaga. Förordningen tillämpas 1.1.2016–31.12.2018.

Importtullarna på de varor som förtecknas i bilagan nedan ska tills vidare sänkas eller avskaffas inom ramen för tullkvoterna till de tullsatser, för de perioder och upp till de kvantiteter som anges i bilagan. Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationerna tas emot.

Den tullkvot som är tillämplig för löpnummer 09.2794 för kallvattenräkor av arterna Pandalus borealis och Pandalus montagui, kokta och skalade, för beredning, vilken i bilagan till denna förordning fastställs till 30 000 ton per år ska automatiskt sänkas till 7 000 ton per år från och med den 1 januari året efter det då det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Europeiska unionen och Kanada träder i kraft eller börjar tillämpas provisoriskt, beroende på vilket som inträffar först.

Den tullkvot som är tillämplig för löpnummer 09.2788 för sill och strömming, med en vikt högre än 100 g per styck eller lappar med en vikt högre än 80 g per styck, för beredning, vilken i bilagan till denna förordning fastställts till 17 500 ton per år ska automatiskt sänkas till 12 000 ton per år från och med två månader efter det att tilläggsprotokollet till det avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge som förhandlades fram parallellt med den finansiella mekanismen för EES 2014–2021 träder i kraft eller börjar tillämpas provisoriskt, beroende på vilket som inträffar först.  Ingen automatisk sänkning ska dock tillämpas om den tillgängliga mängden i denna tullkvot vid den relevanta tidpunkten är lägre än eller lika med 12 000 ton.

Den tullkvot som är tillämplig för löpnummer 09.2792 för sill och strömming, kryddad och/eller inlagd i vinäger, i saltlake, konserverad i tunnor på minst 70 kg netto avrunnen vikt, för beredning, vilken i bilagan till denna förordning fastställs till 15 000 ton per år ska automatiskt sänkas till 7 500 ton per år från och med två månader efter det att tilläggsprotokollet till det avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge som förhandlades fram parallellt med den finansiella mekanismen för EES 2014–2021 träder i kraft eller börjar tillämpas provisoriskt, beroende på vilket som inträffar först.  Ingen automatisk sänkning ska dock tillämpas om den tillgängliga mängden i denna tullkvot vid den relevanta tidpunkten är lägre än eller lika med 7 500 ton.

Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål kontrollera huruvida 80 % av den årliga tullkvoten för en fiskeriprodukt som omfattas av denna artikel i enlighet med bilagan har utnyttjats per den 30 september det berörda kalenderåret. Om så är fallet ska den årliga tullkvoten enligt bilagan automatiskt höjas med 20 %.  Den höjda årliga tullkvoten ska anses utgöra den tillämpliga tullkvoten för denna fiskeriprodukt för det berörda kalenderåret.

På begäran av minst en medlemsstat ska kommissionen förvissa sig om huruvida 80 % av den årliga tullkvoten för en fiskeriprodukt som nämns i bilagan har utnyttjats före den 30 september det berörda kalenderåret. Om så är fallet ska tullkvoten höjas.

En tullkvot som höjts automatiskt får inte höjas ytterligare under det berörda kalenderåret.

Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål informera medlemsstaterna om att de ovannämnda villkoren är uppfyllda och offentliggöra information om den nya tillämpliga tullkvoten i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

I den tredje fotnoten i förordningen fattas Taric-numren 1605 21 90 55 och 1605 29 00 60. Dessa nummer finns integrerade i fotnoten TM603 i Taric, och förordningen kommer att rättas.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD