Hoppa till innehåll

Associeringsavtal mellan EU och Centralamerika; tillämpning mellan EU samt Nicaragua, Panama och Honduras fr.o.m. 1.8.2013

Utgivningsdatum 22.8.2013 13.23 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 10.18
Pressmeddelande

112/2013, LL

Provisorisk tillämpning av del IV (handelsfrågor) i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Centralamerika började mellan EU och Nicaragua (NI), Panama (PA) och Honduras (HN) den 1 augusti 2013 (EUT L 204, 31.7.2013). Tillämpningen av avtalet mellan EU och Costa Rica (CR), El Salvador (SV) och Guatemala (GT) börjar senare. Associeringsavtalet finns publicerat i EUT L 346, 15.12.2012, s. 1803-1804 .

Avtalsparterna har i avtalets del om handel (s. 28) upprättat ett frihandelsområde inom vilket varuhandeln liberaliseras stegvis. Avtalets bestämmelser tillämpas på bilaterala handelsrelationer mellan varje enskild centralamerikansk stat och EU.

Med tullar avses alla tullar eller andra avgifter som tillämpas vid import av varor, med undantag av antidumpnings-, utjämnings- och skyddstullar.

Varje avtalspart beviljar förmånsbehandling för varor som har ursprung i den andra avtalsparten. Tullarna avvecklas enligt bilaga I till avtalet (Avveckling av tullar, s. 109). I bilagan anges det för varje vara en bastullsats på vilken de gradvisa tullsänkningarna tillämpas.

Fem år efter avtalets ikraftträdande kan parterna förhandla om möjligheten till ett påskyndande eller en utvidgad omfattning av avvecklingen av importtullarna.

EU får tillämpa ingångsprissystemet inom sektorn för frukt och grönsaker.

Vid import av jordbruksprodukter tillämpas också tullkvoter (bilaga I).

Om avtalets ikraftträdande bestäms i artikel 353. Avtalets del VI om handel kan alltså tillämpas provisoriskt mellan EU och var och en av de centralamerikanska parterna fastän de interna förfaranden som avtalets ikraftträdande kräver ännu inte slutförts.

I punkt 7 i artikeln om ikraftträdande konstateras följande: De parter för vilka del IV i detta avtal har trätt i kraft får också använda material med ursprung i de av CA-partens republiker för vilka detta avtal ännu inte har trätt i kraft. En motsvarande övergångsbestämmelse om ursprungskumulation finns också i artikel 39 i avtalets bilaga II om ursprungsreglerna.

Avtalet kommer att gälla på obestämd tid.

Ursprungsreglerna

Handelsavtalets ursprungsregler finns i avtalets bilaga II (s. 1803–1901). Reglernas uppbyggnad motsvarar ursprungsreglerna enligt Paneuropa-Medelhavsavtalen. Ursprungsreglernas innehållsförteckning finns i bilagan nedan.

Som ursprungsintyg används varucertifikat EUR.1, fakturadeklaration och fakturadeklaration som upprättats av en godkänd exportör. Den behöriga myndigheten att utfärda varucertifikat EUR.1 och bevilja tillstånd som godkänd exportör är i centralamerikanska stater någon annan myndighet är tullmyndigheten (artikel 1 c i ursprungsreglerna, s. 1805). Därför står både den behöriga myndigheten och Tullen angivna i fält 11 på varucertifikat EUR.1 och i fakturadeklarationen. Parterna godkänner dock varucertifikat EUR.1 som inte har en hänvisning till den behöriga myndigheten i fält 11. En hänvisning bara till Tullen räcker (blanketter som tryckts i Finland).

Så som enligt andra avtal kan varucertifikat EUR.1 på vissa villkor också utfärdas efter exporten av de berörda ursprungsprodukterna. Likaså kan ett duplikat av certifikatet på vissa villkor utfärdas i stället för ett förkommet certifikat. Också ett ersättande certifikat kan utfärdas i EU för att skicka oförtullade varor någon annanstans i EU för förtullning. Ersättande varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av det tullkontor under vars kontroll varorna befinner sig.

Ursprungsintygen gäller i 12 månader efter att varucertifikatet utfärdats eller fakturadeklarationen upprättats.

Texten i fakturadeklarationen är lik den traditionella mallen. Textmallarna på de olika språken finns i tillägg 4 till bilaga II (s. 1898):
"The exporter of the products covered by this document (customs or competent public authority authorisation No ….) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …. preferential origin".

Exportörer kan upprätta fakturadeklarationer när de berörda varorna exporteras från landet eller först efter exporten. Fakturadeklarationen ska dock uppvisas i EU-parten inom två och i den centralamerikanska parten inom ett år efter att tulldeklarationen godkänts (tillägg 5 i bilaga II, s. 1900).

Värdegränsen för ursprungsprodukter som en privatperson skickar till en annan är 500 euro i EU (förmånsbehandling för småförsändelser utan ursprungsintyg på vissa villkor). Motsvarande gräns för ursprungsprodukter som ingår i resandes personliga bagage är 1 200 euro.

I avtalet ingår en bestämmelse om bilateral ursprungskumulation mellan EU-ursprungsmaterial och material med ursprung i Centralamerika. Därtill anses material med ursprung i Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru eller Venezuela vara material med ursprung i Centralamerika, om materialet bearbetas ytterligare i dessa länder eller om det ingår i en produkt som tillverkats i dessa länder. Materialet ska i Centralamerika ha genomgått en behandling eller bearbetning som är mera omfattande än en s.k. otillräcklig bearbetning. Vid export till EU av produkter som på detta sätt uppnått ursprungsstatus i en centralamerikansk stat ska ursprungsintyget förses med en följande uppgift: ”cumulation with (name of country)”.

Avtalets ursprungsregler gör det möjligt att på begäran tillämpa ursprungskumulation också i fråga om material som har ursprung i Mexiko samt länderna i Sydamerika och Karibien. Om sådan kumulation någon gång börjar tillämpas kommer det att tillkännages i EUT.

Bestämmelsen om direkttransport följer den traditionella modellen, dvs. den har inte ersatts av den s.k. non-manipulation-bestämmelsen (att bevara i oförändrat skick).

Helt framställda produkter definieras i artikel 4 i bilaga II.

De varukodsspecifika reglerna för tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter finns i tillägg 2 till bilaga II (s. 1820). Ursprungsreglerna i tillägg 2A till bilaga II (s. 1885) kan tillämpas i stället för reglerna i tillägg 2. Ursprungsreglerna i tillägg 2A anges i form av anmärkningar (1–6). Importen av de produkter som avses i anmärkningarna med lindrigare ursprungsregler omfattas av kvoter, med undantag av de fiskeprodukter som avses i punkt 1 i anmärkning 1. Vid import av dessa kvoterade produkter ska ursprungsintyget vara försett med följande uppgift: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II (Concerning the Definition of the Concept of "Originating Products" and Methods of Administrative Cooperation)"

Den allmänna toleransen i ursprungsreglerna är 10 %. Toleransen tillämpas dock inte på produkter som tillhör kapitlen 50–63 i det harmoniserade systemet.

Ursprungsreglerna innehåller inte någon bestämmelse om förbud mot tullrestitution eller om bokföringsmässig uppdelning av material.

Metoderna för administrativt samarbete anges i artiklarna 29–33 i bilaga II. I dessa artiklar beskrivs bl.a. förfarandet för efterkontroll av ursprungsintyg.

Avtalets särskilda bestämmelser om administrativt samarbete finns i bilaga IV (s. 1907). I bilagan beskrivs de åtgärder som ska vidtas i situationer med bristande administrativt samarbete. Förmånsbehandlingen kan i vissa situationer upphävas tillfälligt (i fråga om en viss varukod och ett visst ursprung). Den importerande parten har möjlighet att begära tillstånd att delta i en kontroll av en exportprodukts ursprungsstatus som sker i den exporterande partens territorium.

Det är möjligt att upprätta s.k. förklarande anmärkningar om tolkning och tillämpning av ursprungsreglerna (artikel 37).

Övergångsbestämmelse för varor under transport eller i lager

Avtalet får tillämpas på produkter som uppfyller bestämmelserna i bilaga II och som på dagen för avtalets ikraftträdande antingen befinner sig under transport eller i parterna i tillfällig lagring i tullager eller i frizon. Förutsättningen är att ett ursprungsintyg, utfärdat i efterhand, inom fyra månader efter ovannämnda tidpunkt uppvisas för den importerande partens tullmyndigheter tillsammans med de handlingar som visar att varorna har transporterats direkt i enlighet med bestämmelserna i artikel 12 (direkttransport).

I kommissionens databas Taric anges de tullförmåner som avses i avtalet i punkten ”Centralamerika (CAMER) Preferenstull (01.08.2013 - ) t.ex. 0 %” . Rättsakten som det hänvisas till är D0734/12, dvs. rådets beslut om undertecknande på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Centralamerika och om provisorisk tillämpning av del VI i avtalet som rör handelsfrågor (2012/734/EU), EUT L 346, 15.12.2012.

Nicaragua, Panama och Honduras samt El Salvador, Costa Rica och Guatemala är fortfarande också förmånsländer i gemenskapens allmänna system för tullpreferenser (GSP). De omfattas av GSP+ -ordningen (en särskild stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre, SPGE). Vid tillämpning av GSP-förmåner ska ursprungscertifikatet formulär A (Form A) eller fakturadeklaration i fråga om försändelser innehållande ursprungsprodukter till ett värde av högst 6 000 euro användas som ursprungsintyg. I GSP-systemet kan exportörer inte få status som s.k. godkänd exportör.

Europaparlamentet och rådet har också utfärdat förordning (EU) nr 20/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen samt Centralamerika (EUT L 17, 19.1.2013).

Förklaringar

I avtalet ingår också förklaringar (s. 2615) av vilka en del hänför sig till produkternas ursprung. Sådana är bl.a. förklaringar om godkännande av produkter med ursprung i Andorra (HS-kapitlen 25–97) och San Marino (alla kapitel) som produkter med ursprung i EU och en förklaring om att undantag (lättnader, derogation) från tillämpningen av ursprungsreglerna kan beviljas för staterna i Centralamerika. Det finns också en förklaring om att under en tid i en centralamerikansk stat tillåta användning av vissa icke-ursprungsmaterial vid tillverkningen av produkter i kapitlen 61 och 62. I en förklaring uppmanas centralamerikanska stater att så snart som möjligt inleda förhandlingar om frihandel med Turkiet.

Tidsplaner för avveckling av tullar finns i bilaga I (s.109):
Avsnitt A (s. 109–111): Tidsplaner för avveckling av tullar på produkter med ursprung i EU och den centralamerikanska parten, tullkategorierna A–ST (tidtabeller), tullarna på varor i tullkategori F avvecklas eller nedsätts inte.
Avsnitt B: Allmänna anmärkningar till tidsplanen för den centralamerikanska partens republiker
Tillägg 1: Importullkvoter hos den centralamerikanska partens republiker
Tillägg 2: Importtullkvoter hos EU-parten (import till EU)
Tillägg 3: Särskild behandling för bananer
Avveckling av EU-partens tullar på varor med ursprung i den centralamerikanska partens republiker varukodsvis (s. 118-): bastullsatser, kategorier, anmärkningar.
Avveckling av centralamerikanska partens (ej Panama) tullar på varor med ursprung i EU varukodsvis (s. 719-). Avveckling av Panamas tullar på varor med ursprung i EU varukodsvis (s. 1302–1802)

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD