Hoppa till innehåll

EU:n ja Keski-Amerikan välinen assosiaatiosopimus, soveltaminen EU:n sekä Nicaraguan, Panaman ja Hondurasin välillä 1.8.2013 lähtien

Julkaisuajankohta 22.8.2013 13.23
Tiedote

112/2013, LL

Euroopan unionin sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan osan (IV osa) väliaikainen soveltaminen EU:n sekä Nicaraguan (NI), Panaman (PA) ja Hondurasin (HN) välillä alkaa 1.8.2013 (EUVL L 204, 31.7.2013). Sopimuksen soveltaminen EU:n sekä Costa Rican (CR), El Salvadorin (SV) ja Guatemalan (GT) välillä alkaa tätä myöhemmin. Tämä assosiaatiosopimus on julkaistu EUVL L 346, 15.12.2012.

Osapuolet ovat sopimuksen kauppa-osassa (s. 28) perustaneet vapaakauppa-alueen, jossa tavarakauppa vapautetaan asteittain.Sopimuksen määräyksiä sovelletaan kunkin yksittäisen Keski-Amerikan valtion  ja EU:n kahdenvälisiin kauppasuhteisiin.

Tulleilla tarkoitetaan kaikkia tulleja tai muita maksuja, joita sovelletaan tavaran tuonnissa. Tulliin eivät kuitenkaan sisälly polkumyynti-, tasoitus- tai suojatullit.

Kukin osapuoli myöntää etuuskohtelun toisen osapuolen alueelta peräisin oleville tavaroille. Tullit poistetaan sopimuksen liitteen I (Tullien poistaminen, s. 109 -) mukaisesti. Jokaisen tavaran osalta täsmennetään liitteessä I se tullin perustaso, johon perättäisiä tullinalennuksia sovelletaan.

Viiden vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta osapuolet voivat neuvotella mahdollisuudesta nopeuttaa taikka laajentaa tuontitullien poistamista väliltään.

EU voi hedelmä- ja vihannesalalla soveltaa tulohintajärjestelmää.

Maataloustuotteiden tuontiin liittyy myös tariffikiintiöitä (sopimuksen liite I).

Sopimuksen voimaan tulosta on säädetty sopimuksen 353 artiklassa. Sopimuksen kauppaa koskevaa IV osaa voidaan siis soveltaa väliaikaisesti EU:n ja kunkin Keski-Amerikka-osapuolen välillä, vaikka koko sopimuksen voimaantulon edellyttämiä sisäisiä menettelyjä ei ole vielä saatettu päätökseen.  

Voimaantulosäännöksen 7 kohdassa todetaan, seuraavaa:
Osapuolet, joiden osalta sopimuksen kauppaa koskeva osa on tullut voimaan, voivat käyttää myös aineksia, jotka ovat peräisin niistä Keski-Amerikka-osapuolen valtioista, joiden osalta tämä sopimus ei ole tullut voimaan. Vastaava alkuperäkumulaatiota koskeva siirtymäsäännös on myös sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan liitteen II artiklassa 39.

Sopimus on voimassa määrittelemättömän ajan.

Alkuperäsäännöt

Sopimuksen alkuperäsäännöt ovat sopimuksen liitteessä II (s. 1803 – 1901). Säännöt noudattavat rakenteeltaan paneurooppa-Välimeri –sopimusten alkuperäsääntöjä. Alkuperäsääntöliitteen sisällysluettelo on tämän yleiskirjeen liitteenä.

Alkuperäselvityksenä käytetään EUR.1 –tavaratodistusta, kauppalaskuilmoitusta sekä valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitusta. Toimivaltainen viranomainen vahvistamaan EUR.1 –tavaratodistuksia ja antamaan valtuutetun viejän lupia Keski-Amerikka-osapuolen valtioissa on  muu toimivaltainen viranomainen kuin tulli (alkuperäsääntöjen 1 artiklan c-kohta, s. 1805). Tämän vuoksi EUR.1            –tavaratodistuksen kohdassa 11 ja kauppalaskuilmoituksessa on mainittuna sekä toimivaltainen  viranomainen että  tulli.  Osapuolet hyväksyvät kuitenkin EUR.1 -tavaratodistuslomakkeet, joissa ei ole viittausta ”toimivaltaiseen viranomaiseen” kohdassa 11. Pelkkä viittaus tulliin riittää (Suomessa painetut lomakkeet).

Kuten muissakin sopimuksissa EUR.1 –tavaratodistus voidaan poikkeuksellisesti antaa myös siinä tarkoitettujen alkuperätuotteiden viennin jälkeen tietyin edellytyksin. Niin ikään voidaan antaa tietyin edellytyksin todistuksen kaksoiskappale kadonneen todistuksen tilalle. Edelleen voidaan antaa EU:ssa korvaava todistus tullaamattomien tavaroiden lähettämiseksi muualle EU:iin tullattavaksi. Korvaavat EUR.1 –tavaratodistukset antaa se tullitoimipaikka, jonka valvontaan tuotteet asetetaan.

Alkuperäselvitys on voimassa 12 kuukautta alkuperätodistuksen antamisesta taikka kauppalaskuilmoituksen laatimisesta.

Kauppalaskuilmoituksen teksti noudattaa perinteistä mallia. Tekstimallit eri kieliversioina ovat liitteen II lisäyksessä 4 (s. 1898 - ):

The exporter of the products covered by this document (customs or competent public authority authorisation No ….) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …. preferential origin.

Viejä voi laatia kauppalaskuilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta, taikka vasta viennin jälkeen. Kauppalaskuilmoitus on kuitenkin esitettävä tuojaosapuolessa EU:ssa kahden vuoden kuluessa ja Keski-Amerikka-osapuolessa vuoden kuluessa tulli-ilmoituksen hyväksymisestä (Liitteen II lisäys 5, s. 1900).

Yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle lähettämien alkuperätuotteiden arvoraja EU:ssa on 500 euroa (pikkulähetysten etuuskohtelu ilman alkuperäselvitystä tietyin ehdoin). Matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien alkuperätuotteiden vastaava arvoraja on 1 200 euroa.

Sopimukseen sisältyy kahdenvälinen alkuperäkumulaatio EU:n alkuperäainesten ja Keski-Amerikan alkuperäainesten välillä.  Tämän lisäksi Bolivian, Kolumbian, Ecuadorin, Perun tai Venezuelan alkuperäaineksia pidetään Keski-Amerikan alkuperäaineksina,   jos niitä edelleen käsitellään siellä tai ne sisältyvät siellä tuotettuun tuotteeseen. Näitä aineksia tulee olla käsitelty Keski-Amerikassa enemmän kuin niin sanottujen riittämättömien toimenpiteiden verran. Tällä tavalla Keski-Amerikka-osapuolen valtion alkuperäaseman saavuttaneen tuotteen viennissä EU:iin on annettava alkuperäselvitys erityismaininnoin. Alkuperäselvityksessä on oltava maininta ”cumulation with (name of country)”.

Sopimuksen alkuperäsäännöt mahdollistavat alkuperäkumulaation soveltamisen pyynnöstä myös Meksikon, Etelä-Amerikan tai Karibian maiden alkuperäainesten kanssa. Jos tällainen kumulaatio joskus otetaan käyttöön, niin siitä ilmoitetaan EUVL:ssä.

Suoran kuljetuksen säännös noudattaa perinteistä mallia eli sitä ei ole korvattu niin sanotulla non-manipulation  –säännöksellä (muuttamattomana säilyttäminen).  

Kokonaan tuotetut tuotteet on määritelty alkuperäsääntöjä koskevan liitteen II artiklassa 4.

Riittävästi valmistettuja tuotteita koskevat nimikekohtaiset säännöt (luettelosäännöt) ovat liitteen II lisäyksessä 2 (s. 1820 - ). Liitteen II lisäyksessä 2A esitettyjä alkuperäsääntöjä voidaan soveltaa lisäyksen 2 sääntöjen sijasta (s.1885 - 1891). Lisäyksen 2A alkuperäsäännöt on esitetty huomautuksina 1 – 6. Näissä huomautuksissa tarkoitettujen tuotteiden tuonti helpotetuilla alkuperäsäännöillä on kiintiöity lukuun ottamatta huomautuksen 1 kohdassa 1 tarkoitettuja kalatuotteita. Alkuperäselvityksissä on oltava näitä kiintiöityjä tuotteita tuotaessa seuraava merkintä:

"Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II (Concerning the
Definition of the Concept of "Originating Products" and Methods of Administrative Cooperation)"

Yleinen toleranssi alkuperäsäännöissä on 10 %. Toleranssia ei kuitenkaan sovelleta harmonoidun järjestelmän 50 - 63 ryhmän tuotteisiin.

Alkuperäsääntöihin ei sisälly tullinpalautuskieltosäännöstä eikä kirjanpidollisen materiaalinerottelun säännöstä.

Hallinnollisen yhteistyön menetelmät ovat liitteen II artikloissa 29 - 33. Artikloissa on kuvattu muun muassa alkuperäselvitysten jälkitarkastusmenettely.

Hallinnollista yhteistyötä koskevat erityismääräykset ovat sopimuksen liitteessä IV (s. 1907). Liitteessä on kuvattu toimenpiteet, joita sovelletaan silloin, kun hallinnollista yhteistyötä on laiminlyöty. Etuuskohtelun myöntäminen voidaan tietyissä tilanteissa keskeyttää määräajaksi (tietty nimike ja tietty alkuperä). Tuojaosapuolella on mahdollisuus pyytää lupaa saada osallistua viejäosapuolessa suoritettavaan vientituotteen alkuperäaseman tarkastamiseen.

Alkuperäsääntöjen tulkinnasta ja soveltamisesta on mahdollista laatia niin sanottuja selittäviä huomautuksia (37 artikla).

Siirtymäsäännös kuljetettavina taikka varastossa oleville tavaroille

Sopimusta voidaan soveltaa alkuperäsääntöjä koskevan liitteen II määräykset täyttäviin tuotteisiin, jotka ovat sopimuksen voimaantulopäivänä kuljetettavina tai osapuolissa väliaikaisesti varastoituna tullivarastoissa tai vapaa-alueella. Edellytyksenä on, että 4 kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulopäivästä tuojaosapuolen tulliviranomaiselle esitetään jälkikäteen laadittu alkuperäselvitys ja asiakirjat, jotka osoittavat, että tavarat on kuljetettu suoraan 12 artiklan mukaisesti (suora kuljetus).

Komission ylläpitämässä Taric-tietokannassa sopimuksen mukaiset tullietuudet ovat kohdassa
”Keski-Amerikka (CAMER) tullietuudet (01.08.2013 - ) esim. 0 % ”  Säädösviittauksena on asetus D0734/12 eli Neuvoston päätös EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta ja sen kauppaa koskevan  IV osan väliaikaisesta soveltamisesta (2012/734/EU), EUVL L 346, 15.12.2012.

Nicaragua, Panama ja Honduras sekä El Salvador, Costa Rica ja Guatemala ovat edelleen myös yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) mukaisia edunsaajamaita. Niihin sovelletaan GSP + -menettelyä (kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityinen kannustusmenettely, SPGE). GSP-tullietuutta sovellettaessa alkuperäselvityksenä käytetään tuonnissa A-alkuperätodistusta (Form A) taikka enintään 6 000 euron arvosta alkuperätuotteita sisältäville lähetyksille kauppalaskuilmoitusta. GSP-järjestelmässä edunsaajamaan viejä ei voi saada valtuutetun viejän asemaa.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat lisäksi antaneet asetuksen (EU) N:o 20/2013 EU:n sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta (EUVL L 17, 19.1.2013).

Sopimuksen julistukset

Sopimukseen sisältyy myös julistuksia (s. 2615- ), joista osa liittyy tuotteiden alkuperään. Tällaisia ovat muun muassa julistukset Andorran (harmonoidun järjestelmän HS ryhmät 25 - 97) ja San Marinon (kaikki ryhmät) alkuperätuotteiden hyväksymisestä  EU:n alkuperätuotteiksi. Niin ikään on julistus siitä, kuinka Keski-Amerikka-osapuolen valtioille voidaan myöntää poikkeuksia (helpotuksia, derogaatio) alkuperäsääntöjen soveltamisesta.  Edelleen on julistus siitä, että rajoitetun ajan voidaan sallia 61 ja 62 ryhmään kuuluvien tuotteiden valmistuksessa tiettyjen ei-alkuperäainesten käyttö Keski-Amerikka-osapuolen valtiossa. On myös julistus, jossa Keski-Amerikka-osapuolen valtioita kehotetaan aloittamaan vapaakauppaneuvottelut Turkin kanssa mahdollisimman pian.

Tullien poistoluettelot ovat sopimuksen liitteessä I (s. 109 - ):
A jakso (s. 109 - 111): Sekä EU:n että Keski-Amerikka-osapuolen valtioiden tullien poistoluettelo alkuperätuotteille, vaiheluokat A-ST (= alennusaikataulut), vaiheluokkaan F kuuluvien tavaroiden tulleja ei poisteta taikka alenneta
B jakso: Keski-Amerikka-osapuolen luetteloa koskevat yleiset huomautukset
Lisäys 1: Keski-Amerikka-osapuolen valtioiden tariffikiintiöt (vienti tähän osapuoleen) 
Lisäys 2: EU:n tariffikiintiöt maataloustuotteille (tuonti EU:iin)
Lisäys 3: Banaanien erityiskohtelu
EU-osapuolen tullien poistoluettelo Keski-Amerikka osapuolen valtioiden alkuperätuotteille nimikkeittäin (s. 118-):  tullin perustasot, (vaihe)luokat ja huomautukset
Keski-Amerikka-osapuolen valtioiden (paitsi Panama) tullien poistoluettelo EU:n alkuperätuotteille nimikkeittäin (s. 719-)
Panaman tullien poistoluettelo EU:n alkuperätuotteille nimikkeittäin (s. 1302 - 1802)

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT