Hoppa till innehåll

Mervärdesskattesatserna ändras 1.7.2010

17.5.2010 9.33
Pressmeddelande

79/2010, MJK /TNu

Nuvarande mervärdesskattesatser ändras genom lagen om ändring av mervärdesskattelagen (1780/2009) och genom lagen om ändring av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1781/2009). Lagarna träder i kraft den 1 juli 2010.  Den allmänna skattesatsen är fr.o.m. detta datum 23 % och de sänkta skattesatserna 13 % och 9 %. Mervärdesskattelagen (1501/1993) finns i uppdaterad form på www.finlex.fi.

Enligt ikraftträdelsebestämmelsen i lagen 1780/2009 tillämpas lagen i fråga om varor, om en såld vara har levererats eller en vara har tagits i eget bruk, ett gemenskapsinternt förvärv har gjorts, en vara har överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § har uppstått efter det att lagen har trätt i kraft. På ett vederlag för försäljningen av en vara eller på den del av vederlaget som har influtit innan lagen trädde i kraft tillämpas de skattesatser som gällde vid ikraftträdandet. Nya skattesatser tillämpas på sådana gemenskapsinterna varuförvärv som enligt mervärdesskattelagens 138 b § hänförs till kalendermånader som infaller efter lagens ikraftträdande.

Den sänkta skattesatsen på 13 % tillämpas på försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor:

  • matvaror, drycker och andra ämnen som är avsedda att som sådana förtäras av människor samt råvaror och kryddor, konserveringsmedel, färger eller andra tillsatsämnen som används vid framställning eller konservering av dem (livsmedel);
  • fodermedel och foderblandningar samt råvaror och tillsatsämnen som är avsedda för tillverkningen av sådana, industriavfall att användas som djurfoder samt foderfisk (fodermedel).

I mervärdesskattelagens 85 § 2 mom. räknas upp de varor som den sänkta skattesatsen på 13 % inte ska tillämpas på.

Den sänkta skattesatsen på 9 % tillämpas på följande varor:

  • de läkemedel och preparat som avses i 85 a § 6 punkten i mervärdesskattelagen
  • böcker.

Vid import av de konstverk som avses i 79 c § i mervärdesskattelagen ska skatt betalas enligt skattesatsen på 9 %.

Ändringen av skattesatserna medför inga ändringar i hur de sänkta skattesatserna anges i importtulldeklarationen. Importförtullningssystemet kan automatiskt använda rätt skattesats. De sänkta skattesatserna anges i tulldeklarationen med en (nationell) tilläggskod. I det administrativa enhetsdokumentet (SAD-blankett) anges uppgiften i fält 33. Kodförteckningen 0133 i cirkulär nr 147/010/04 av den 3 september 2004 ändras på följande sätt med verkan fr.o.m. den 1 juli 2010:

KOD

NUVARANDE FÖRKLARING

NY FÖRKLARING

Q085

Mervärdesskatt 8 %

Mervärdesskatt 9 %

Q227

Mervärdesskatt 12 %

Mervärdesskatt 13 %

De nya skattesatserna tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2010 också vid import av varor till landskapet Åland från övriga Finland, från en annan medlemsstat eller från ett land utanför gemenskapen likaså som vid import av varor från landskapet Åland till övriga Finland.

Enligt lagen om ändring av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1781/2009) utgör skatten vid import av sådana samlarföremål och antikviteter som avses i 79 d och 79 e § i mervärdesskattelagen 9 % av skattegrunden. Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt för en importerad vara har uppstått den 1 juni 2010 eller därefter. Dessa samlarföremål och antikviteter omfattas av 9 procents skattesats när de importeras till landskapet Åland från övriga Finland eller från en annan medlemsstat eller när de importeras från landskapet Åland till övriga Finland.

Mervärdesbeskattning av varor i övrigt än vad import och gemenskapsinternt förvärv av varor gäller hör till skatteförvaltningens behörighet (www.vero.fi). 

Mera information: Tuula Nummela, tfn 020 492 2449.

TMD