Hoppa till innehåll

Detta TMD gäller inte längre. Se uppdaterade uppgifter på Tullens webbplats.
Användning av transitering vid transport av gemenskapsvaror som hänförts till exportförfarandet

3.3.2011 15.02 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 12.35
Pressmeddelande

31/2011, JR/MAL

Tullstyrelsen

Anvisning

Dnr
31/010/11

Datum
3.3.2011

Målgrupper
Tullkontoren
Kunder som använder sig av exportförfarandet

Denna anvisning ersätter Tullstyrelsens meddelande nr 239/2001.

a) T-transitering

I artikel 340c i tillämpningskodexen fastställs de situationer där gemenskapsvaror ska hänföras till ett transiteringsförfarande.

1) Gemenskapsvaror ska hänföras till förfarandet för intern gemenskapstransitering (T2F) när de transporteras mellan en sådan del av gemenskapens tullområde där bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG är tillämpliga (s.k. skatteområde) och en annan del av gemenskapens tullområde, eller mellan två skatteområden.

2) Gemenskapsvaror ska hänföras till förfarandet för intern gemenskapstransitering (T2) när de transporteras från en plats till en annan inom gemenskapens tullområde enligt konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande genom ett eller flera Efta-länder.

3) Transitering av gemenskapsvaror med förfarandet för extern transitering (T1) är endast obligatorisk när varorna exporteras från gemenskapen till ett Efta-land (dvs. Norge, Schweiz eller Liechtenstein) eller genom ett eller flera Efta-länder och när något av följande villkor samtidigt uppfylls:

  • exportbidrag söks för varorna; eller
  • varorna kommer från interventionslager och hänförs till exportförfarandet så att de omfattas av begränsningar gällande användning och/eller bestämmelseort; eller
  • varorna exporteras från gemenskapen i samband med avslutande av förfarandet för aktiv förädling enligt restitutionssystemet (antingen i form av förädlingsprodukter eller i oförändrat skick); eller
  • återbetalning eller eftergift av importtullarna för varorna sker på villkor att de exporteras från gemenskapens tullområde.

Utöver dessa situationer kan gemenskapsvaror hänföras till transiteringsförfarandet T2 när de transporteras till ett Efta-land enligt konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande.

b) TIR-carnet

Det är möjligt att använda TIR-carnet i samband med exportförfarandet med stöd av den internationella TIR-konventionen. I praktiken underlättar användningen av TIR-carneter gränsövergången mellan två avtalsparter. Att öppna en TIR-carnet förutsätter alltid ett besök på avgångstullkontoret. I TIR-konventionen avses med avgångstullkontor det tullkontor där vägtransportmedlet, lasten och TIR-carneten visas upp för granskning och godkännande. Något speciellt krav att TIR-förfarandet ska påbörjas vid utförselstället finns alltså inte.

För att förhindra missbruk av lastutrymmet innan TIR-transiteringen inleds kan exportören om han så vill fästa egna kommersiella förseglingar i lastenheten och ange dessa förseglingar exempelvis på fraktsedeln eller fakturan. På detta sätt underlättar man granskningarna vid avgångstullkontoret. Förseglingarna som fästs av exportören har dock inte någon tullrättslig betydelse, och i samband med öppnandet av TIR-carneten fäster Tullen egna förseglingar i lastenheten.

c) Försegling av exportvaror

Transport under exportförfarandet förutsätter i regel inte någon försegling. Ett undantag utgörs av varor som vid export till tredjeland omfattas av exportbidrag på basis av den gemensamma jordbrukspolitiken. Då är det i alla situationer obligatoriskt att den som bekräftar T5-exemplaret själv eller avgångstullkontoret förseglar varorna.

För identifiering av varor som transporteras under transiteringsförfarande används försegling eller andra metoder som framgår av punkt 4 i artikel 357 i tillämpningskodexen.

Med denna anvisning ersätts Tullstyrelsens meddelande (TMD) nr 239/2001.

TMD