Hoppa till innehåll

Antisubventions- och antidumpningsåtgärder; återbetalning av tullar på vissa minikompressorer

15.12.2011 8.56 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 10.19
Pressmeddelande

212/2011, MNy/LL

Begränsning av tillämpningsområdet för slutgiltiga antidumpningstullar och återbetalning av uttagna tullar: minikompressorer med ursprung i Kina 

Vid import av kolvkompressorer (dock ej kolvkompressorpumpar) med en kapacitet per minut av högst 2 kubikmeter, med ursprung i Kina och klassificerade enligt KN-nummer ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 och ex 8414 80 51, (Taric-nummer 8414 40 10 10, 8414 80 22 19, 8414 80 22 99, 8414 80 28 11, 8414 80 28 91, 8414 80 51 19 och 8414 80 51 99) uppbärs en slutgiltig antidumpningstull. Tillämpningsområdet för denna antidumpningstull har dock förtydligats genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1306/2011 (EUT L 332, 15.12.2011). Enligt förtydligandet ska så kallade minikompressorer, dvs. kompressorer utan tank som kan anslutas till ett 12 V-nätaggregat och som hänförs till de ovan nämnda KN-numren, inte omfattas av den slutgiltiga antidumpningstullen.

De slutgiltiga antidumpningstullar som betalats eller bokförts för dessa minikompressorer enligt artikel 1.1 i den ursprungliga förordningen (EG) nr 261/2008 ska återbetalas eller efterges.

Ansökan om återbetalning eller eftergift ska göras hos de nationella tullmyndigheterna i enlighet med tillämplig tullagstiftning. Om de tidsfrister som fastställs i artikel 236.2 i rådets förordning (EG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen har löpt ut före den dag eller löper ut den dag som den här förordningen offentliggörs eller, om de löper ut inom sex månader efter det datumet, förlängs tidsfristerna härmed så att de kommer att löpa ut sex månader efter dagen för den här förordningens offentliggörande.

Förordning (EU) nr 1306/2011 träder i kraft den 16 december 2011. Den tillämpas retroaktivt från och med den 21 mars 2008.

Avslutande av undersökningar

Kommissionen har avslutat antisubventionsförfarandet och antidumpningsförfarandet (undersökningar) beträffande import av polyetentereftalat med en viskositet på 78 ml/g eller mer enligt ISO-standarden 1628-5, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20, med ursprung i Oman och Saudiarabien. Undersökningarna kunde avslutas eftersom de klagomål på grund av vilka undersökningarna hade inletts återkallades. Avslutandet av undersökningarna ansågs inte strida mot unionens intresse. Kommissionens beslut finns publicerade i EUT L 330, 14.12.2011. De träder i kraft den 15 december 2011.

Tillkännagivande om att giltighetstiden för en åtgärd kommer att löpa ut

Giltighetstiden för följande åtgärd går ut den 1 november 2012, om inte en översyn inleds i ärendet (EUT C 363, 13.12.2011): Slutgiltig antidumpningstull vid import av linor och kablar av järn eller stål med ursprung i Ryssland enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98 (Taric-nummer 7312 10 81 11, 7312 10 81 12, 7312 10 81 19, 7312 10 81 90, 7312 10 83 11, 7312 10 83 12, 7312 10 83 19, 7312 10 83 90, 7312 10 85 11, 7312 10 85 12, 7312 10 85 19, 7312 10 85 90, 7312 10 89 11, 7312 10 89 12, 7312 10 89 19, 7312 10 89 90, 7312 10 98 11, 7312 10 98 12, 7312 10 98 19 och 7312 10 98 90), inbegripet slutet tågvirke, av järn eller stål, dock ej linor och kablar av rostfritt stål, med ett största tvärmått av mer än 3 mm, med eller utan anslutningar.

Rättelse av ett koreanskt företags uppgifter

För vissa linor och kablar av stål (KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98) som avsänts från Republiken Korea uppbärs antidumpningstull. Vissa koreanska företag är emellertid befriade från denna utvidgade tullen. Befrielsen förutsätter att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig formbunden faktura. Uppgifterna gällande följande koreanska företag har nu rättats (EUT L 332, 15.12.2011, s. 26) på följande sätt:

I stället för: ”Cosmo Wire Ltd, 447-1, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan”
ska uppgifterna lyda: ”Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan”.

TMD